"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Προβληματισμοί...

Πηγή:http://www.news21.gr
Επανέρχεται ο Βερελής με καταγγελίες για δημοσιογράφους που "τα έπαιρναν"
Η Siemens "λάδωνε" 60 δημοσιογράφους στην Ελλάδα, είπε σε τηλεοπτικό κανάλι
Εκτός από κόμματα, πολιτικούς και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς, η Siemens "λάδωνε" και δημοσιογράφους στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκεί πιέσεις και να εξασφαλίζει μεγάλα συμβόλαια από το Δημόσιο και από κρατικές επιχειρήσεις.
Όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρώην υπουργός Χρήστος Βερελής --ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα λόγω του σκανδάλου δωροδοκιών τής επίσης γερμανικής ΜΑΝ-- στο payroll της Siemens περιλαμβάνονταν περίπου 60(!) δημοσιογράφοι ελληνικών εφημερίδων και τηλεοπτικών καναλιών.
Η γερμανική εταιρία τους πλήρωνε όχι μόνον για να προβάλλουν τις απόψεις της και να προωθούν τα συμφέροντά της, αλλά και για να "χτυπούν" πολιτικούς οι οποίοι δεν ήταν "πρόθυμοι" να της αναθέσουν συμβάσεις ή δεν προωθούσαν τα έργα που την ενδιέφεραν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα με τους "μισθοφόρους" δημοσιογράφους της Siemens έχει φθάσει μαζί με άλλο αποδεικτικό υλικό στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο δωροδοκιών. Δεν είναι βέβαιο όμως ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Εκτός από τις λίστες μισθοδοσίας και εφάπαξ πληρωμών σε δημοσιογράφους, στο γραφείο του φυγόδικου πρώην επικεφαλής της ελληνικής Siemens Μιχ. Χριστοφοράκου έχουν βρεθεί και σημειώσεις για πολλά ραντεβού με γνωστούς δημοσιογράφους, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν τη φήμη "διαπλεκόμενων".

Πηγή:http://www.news21.gr

῾Η Ἁγ. Ἀκυλίνα ἡ νεομάρτυς καί τό εὐωδιάζον λείψανό της (Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορείτης)

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ», τ. 44, ΙΟΥΛ. – ΣΕΠΤ. 2009
Kυρίαρχο στοιχεῖο στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα εἶναι ἡ ΛΗΘΗ. Χρησιμοποιούμενα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν παγίωσή της ἀποτελοῦν ἡ παρασιώπηση, ἡ ἀπόκρυψη, ἡ διαστρέβλωση, ἡ ὡραιοποίηση, ἡ παραποίηση.
Ἐξ ἄλλου, ἕνα πολὺ «κακὸ» στοιχεῖο τῆς  Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ΜΝΗΜΗ. Πάντα θυμᾶται καὶ μνημονεύει. Ἄλλωστε καὶ ἡ θ. Λειτουργία εἶναι Ἀνάμνηση. Kαὶ οἱ  Ἑορτὲς τῶν Ἁγίων εἶναι πάλι Μνῆμες. Kαὶ γι᾽ αὐτὸ στὸν σημερινὸ κόσμο ἡ  Ἐκκλησία εἶναι πολὺ ἀνεπιθύμητη, ἐπειδή ἔχει καὶ «γερή μνήμη».
«Γιὰ νὰ μὴ ξεχνιόμαστε» λοιπόν, παραθέτουμε τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Ἀκυλίνης (27 Σεπτεμβρίου), ὅπως μᾶς τὸ παραδίδει ὁ Ἅγ. Nικόδημος Ἁγιορείτης. Εἶναι καλή εὐκαιρία νὰ ξαναθυμηθοῦμε σήμερα πὼς τὸ Γένος τῶν Xριστιανῶν ἔχει νιώσει καλὰ στὸ πετσί του τὴν «πολυπολιτισμικότητα» καὶ τὴν «διαφορετικότητα». Kαὶ ἔχουμε μάθει καλὰ τὸ μάθημά μας, ὥστε νὰ μᾶς περισσεύουν οἱ ὄψιμοι «ἱεροκήρυκες» τῶν μεταλλαγμένων ἰδεολογικῶν ὑποπροϊόντων καὶ οἱ «ἀρχάγγελοι» τῶν ὑποκριτικῶν εὐαισθησιῶν.
π. Ἀθ. Σ. Λ.
Ὁ πατέρας τῆς ἁγίας Ἀκυλίνας, στὰ μέρη τοῦ Ἀρδαμερίου, σέ μιά κακή συντυχία, τούρκεψε, ὅταν ἡ κόρη του ἦταν ἀκόμη βρέφος. Ὅταν αὐτὴ μεγάλωσε κι ἔγινε δεκαοκτὼ ἐτῶν, ὁ πατέρας της τὴν πίεζε νὰ τουρκέψει κι ἐκείνη, πράγμα τὸ ὁποῖο ὅμως αὐτὴ ἀρνιόταν σθεναρῶς καὶ γενναίως.
«Τότε ὁ πατήρ αὐτῆς βλέποντας τὸ ἀμετάθετον τῆς γνώμης της ἐπῆγεν εἰς τούς Τούρκους καὶ λέγει τους· ἐγώ μέν δέν ἐδυνήθην νὰ καταπείσω τὴν θυγατέρα μου εἰς τὸ νὰ τουρκίση, ἐσεῖς δὲ ὅ,τι θέλετε κάμετε εἰς αὐτήν. Τοῦτο ἀκούσαντες ἐκεῖνοι ἐταράχθησαν καὶ παρευθύς στέλλουν ἀνθρώπους τὐς κρίσεως, διά νὰ φέρουν τὴν Μάρτυρα· ἡ δὲ εὐλογημένη μήτηρ τῆς ^Αγίας ἰδοῦσα τούς ἀπεσταλμένους ὑπηρέτας παραλαβοῦσα τὴν κόρη της λέγει πρός αὐτήν τὴν ὁλοϋστερινή ταύτην παραγγελίαν· ἰδού τέκνον μου παμφίλτατον καὶ γλυκυτάτη θύγατερ Ἀκυλίνα· ἰδού σπλάγχνον μου, ἔφθασεν ἡ ὥρα ἐκείνη, διά τὴν ὁποίαν κάθε ἡμέραν σέ ἐνουθέτουν· κάμε λοιπόν ὡσάν τέκνον ὑπακοῆς καὶ ὑπάκουσον εἰς τάς νουθεσίας μου καὶ στάσου ἀνδρεία εἰς τὰ βάσανα ὁπού ἔχεις νὰ πάθFης καὶ μήν ἀρνηθῇς τὸν Χριστόν· ἡ δὲ παρομοίως μετά δακρύων ἀπεκρίθη· μή φοβοῦ μῆτέρ μου, καὶ ἐγώ τὸν αὐτόν σκοπόν ῖχω, καὶ ὁ Θεός νὰ εἶναι βοηθός μου, καὶ εûχου ὑπέρ ἐμοῦ· καὶ οὕτως ἀπεχαιρετίσθησαν ἀναμεταξύ των μὲ θρήνους καὶ δάκρυα.
Οἱ δὲ ὑπηρέται δήσαντες τὴν Μάρτυρα τὴν ἐπῆγαν εἰς τὸ κριτήριον· καὶ τὴν ἐπαράστησαν ἔμπροσθεν εἰς τὸν κριτήν, ὁ ὁποῖος τῆς λέγει· μωρὴ γίνεσαι Τούρκα; Ἡ Ἁγία ἀπεκρίθη ὄχι, δέν γίνομαι· μή γένοιτο ποτὲ νὰ ἀρνηθῶ τὴν πίστιν μου καὶ τὸν δεσπότην μου Χριστόν. Ταῦτα ἀκούσας ὁ κριτής ἐθυμώθη καὶ προστάζει νὰ ἐκδύσουν τὴν Ἁγίαν καὶ νὰ τὴν ἀφήσουν μόνον μὲ τὸ ὑποκάμισον, καὶ οὕτω νὰ τὴν δέσουν εἰς ἕνα στύλον καὶ νὰ τὴν δέρνουν μὲ ραβδία, ὅπως καὶ ἐγένετο, καὶ δυό ὑπηρέται τὴν ἐρράβδισαν ὥραν πολλήν.
Μετὰ ταῦτα ὁ κριτὴς καὶ ἄλλοι Τοῦρκοι φέροντες τὴν Μάρτυρα ἔμπροσθέν τους, ἄρχισαν νὰ τὴν κολακεύουν καὶ νὰ τῆς ὑπόσχωνται ταξίματα πολλὰ καὶ δωρήματα, μόνον νὰ ἀρνηθῇ τὴν πίστιν της, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ Χριστοῦ νύμφη, ἐγκάρδιον ἔχουσα τὸν ἔρωτα πρός τὸν νοητόν νυμφίον της Χριστόν, ὡς οὐδέν ταῦτα ἐλογίζετο· καὶ ἐπειδή ἕνας μεγάλος καὶ πλούσιος ἀπὸ αὐτούς θρασύτερον ἀπὸ τούς ἄλλους τῆς εrπε· Τούρκισε Ἀκυλίνα καὶ ἐγώ νὰ σὲ πάρω νύμφην εἰς τὸν υἱόν μου, ἡ τοῦ Χριστοῦ Μάρτυς μὲ τόλμην ἀνείκαστον, ὁ διάβολος, τοῦ ἀπεκρίθη, νὰ πάρῃ καὶ ἐσένα καὶ τὸν υἱόν σου! Τοῦτο δὲ καθὼς ἤκουσαν ἐκεῖνοι ἄναψαν ἀπὸ τὸν θυμόν καὶ δήσαντες πάλιν τὴν ^Αγίαν, ὡς καὶ τὸ πρῶτον, τὴν ἐρράβδισαν ὥραν πολλήν· ἔπειτα λύσαντες αὐτήν, πάλιν τὴν ἐξετάζουν ἐκ τρίτου, καὶ λέγει πρὸς αὐτὴν ὁ κριτής· δέν ἐντρέπεσαι μωρὴ νὰ δέρνεσαι γυμνὴ ἐμπρὸς εἰς τόσους ἀνθρώπους; (ἐξεσχίσθη γάρ τὸ ὑποκάμισόν της ἀπὸ ταῖς πολλαῖς ραβδιαῖς καὶ ἔμεινε γυμνή) ἢ τούρκισε ἢ ἔχω νὰ συντρίψω τὰ κόκκαλά σου ἕνα ἕνα· ἡ δὲ ἀποκριθεῖσα, καὶ τί ὀρέχθηκα, τοῦ λέγει, ἀπὸ τὴν πίστιν σας νὰ ἀρνηθῶ ἐγὼ τὸν Χριστόν μου, ἢ ἀπὸ ποῖα θαύματα τῆς πίστεώς σας νὰ πιστεύσω; οἱ ὁποῖοι βρωμᾶτε ἀκόμη ζωντανοί· ὤ τόλμη μαρτυρική! ὤ μεγαλοψυχία οὐρανίων ἐπαίνων ἀξία! ὤ ἀπόκρισις, ὄχι ἑνός ἁπαλοῦ κορασίου, ἀλλ᾽ ἑνός γίγαντος ἀνδρειωμένου!
Ταῦτα λοιπὸν ἀκούσαντες ἐκατῃσχύνθησαν ὅλοι ἀπὸ τὴν ἐντροπήν· τί γὰρ ἄλλο εἶχον νὰ κάμουν, ἀναγκαζόμενοι ἀπὸ τὴν φανεράν τῶν λόγων ἀλήθειαν· ἀνάψαντες ὅμως ἀπὸ τὸν θυμόν, ἐρράβδισαν ἐκ τρίτου τὴν Ἁγίαν καὶ τόσον ἄσπλαγχνα, ὥστε ὁπού τὴν ἀφῆκαν ὡς νεκράν. ^Η δὲ γῆ ἐκοκκίνησεν ἀπὸ τὰ αἵματα καὶ οἱ σάρκες της ἔπιπτον εἰς τὴν γῆν· ὕστερον δὲ λύσαντες τὴν Μάρτυρα, τὴν ἐφόρτωσαν εἰς ἕνα Χριστιανό ὁπού ἦτον ἐκεῖ παρών καὶ τὴν ἐπῆγαν εἰς τὸ ὀσπήτιον τῆς μητρός της, ἡ ὁποία περιχυθεῖσα εἰς τὴν θυγατέρα της, ὁποὺ ἦτον εἰς τάς ἐσχάτας ἀναπνοάς, τί ἔκαμες λέγει τέκνον μου; ἡ δὲ Μάρτυς μόλις καὶ μετά βίας ἐλθοῦσα εἰς τὸν ἑαυτόν της καὶ ἀνοίξασα τὰ ὀμμάτιά της, καὶ τὴν μητέρα ἰδοῦσα, καὶ τί ἄλλο ἤθελα νὰ κάμω, ὦ μῆτέρ μου, τῆς εἶπε, πάρεξ ἐκεῖνο ὁποὺ μοί ἐπαράγγειλες; ἰδοὺ κατὰ τὴν συμφωνίαν ὁπού εἴχαμεν, ἐφύλαξα τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεώς μου, καὶ ἡ μήτηρ αὐτῆς σηκώσασα τάς χεῖρας καὶ τὰ ὀμμάτιά της εἰς τὸν οὐρανόν ἐδόξασεν τὸν Θεόν. Συνομιλοῦσα δὲ ἡ Μάρτυς μὲ τὴν μητέρα, παρέδωκε τὴν ψυχήν της εἰς χεῖρας Θεοῦ καὶ ἔλαβε τοῦ Μαρτυρίου τὸν στέφανον. τὸ δὲ πάντιμον αὐτῆς καὶ Ἅγιον λείψανον· ὤ τοῦ θαύματος! εὐωδίασε παρευθύς μὲ μίαν εὐωδίαν θαυμάσιον καὶ τόσην πολλήν, ὥστε ὁπού καὶ ὅλος ὁ δρόμος, ὅθεν ἐπερνοῦσαν μὲ τὸ Μαρτυρικόν λείψανο ὁπού ἐπήγαιναν διά νὰ τὸ ἐνταφιάσουν, εὐωδίαζε· καὶ τὴν νύκτα ἐκείνην κατέβη φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ ἔλαμπεν ἐπάνω εἰς τὸν τάφον τῆς Μάρτυρος ὡς ἄστρον λαμπρότατον· καὶ ὅσοι Χριστιανοὶ τὸ εἶδον ἐδόξασαν τὸν Θεόν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».
(Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορείτης, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, ἐκδ. «Ὀρθ. Kυψέλη», σελ. 79-82)
 
Διαδίκτυο:http://christianvivliografia.wordpress.com

Τελικά ποῦ πῆγαν τά λεφτά ρέ παιδιά; -Χάρυ ΚλύννΠαρασκευή, 21 Μαΐου 2010


Ο Χάρυ Κλύνν σχολιάζει ... σατιρίζοντας ή σατιρίζει ...σχολιάζοντας

* Οι πολιτικοί, ασχέτως κόμματος, δε θεωρούν τον εαυτό τους ένα κομμάτι της Ελλάδας, γιατί θεωρούν την Ελλάδα ένα κομμάτι του εαυτού τους!

* Ανακοινώθηκε ότι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες θα διακόψουν την οχτάωρη στάση τους για τρίωρη προειδοποιητική εργασία!

* Δεν ήρθαν οι εταίροι μας για να μας ελέγξουν. Για να ξεσηκώσουν το σχέδιο ήρθαν. Όλοι θέλουν να κλέψουν, αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο!

* Έτσι και συνεχίσει για κανένα χρόνο ακόμα τη βιόλα της λιτότητας και της άγριας φορολόγησης ο ΓΑΠ, βλέπω να ληστεύουμε τους Αλβανούς.

* Μη στεναχωριέστε καλοί φίλοι, κανένας δεν έχει ποτέ παραπονεθεί γιατί δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του: «καλή μας ελεύθερη πτώση».

* Τα φτηνά χέρια δίνουν ακριβό ξύλο!

* Γιωργάκης Παπανδρέου... Ανοιχτό μυαλό, σαν κονσέρβα! Δέκα χρονών είπε μπαμπά και φωταγωγήθηκε το Καστρί!

* Ποιος υπαρκτός σοσιαλισμός? Η Ελλάδα έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι η μοναδική χώρα στην οποία εφαρμόζεται ο ανύπαρκτος σοσιαλισμός.

* ΓΑΠ: O μόνος αριστερός(?) πολιτικός που όλα του πάνε δεξιά!

* 18-3-10 Ο Παπακωνσταντίνου στην TV αναγγέλλει το νομοσχέδιο. Mόλις τον είδα, αγριεύτηκα. Πίσω τα γυναικόπαιδα φώναξα, ο χάρος βγήκε παγανιά!

* Το ΠΑΣΟΚ Είναι σαν τον κουρασμένο σαραντάρη. Στην εφηβεία ήθελε να αλλάξει τον κόσμο και στα σαράντα θέλει να αλλάξει τα έπιπλα στη βίλα του.

* Αισχροκέρδεια, κλεψιά και τω θεώ δόξα H γυναίκα μου νομίζει πως μισό κιλό φέτα ζυγίζει τριακόσια γραμμάρια!

* Στο σπίτι δεν τρώμε. Κατεβάζουμε τις μπριζόλες από το ιντερνέτ. Στην κόρη μου που μένει στην Αγγλία στείλαμε μια σπανακόπιτα με e-mail.

* Ούτε κενό εξουσίας, ούτε κενό οικονομίας ΚΕΝΟ ΛΑΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

* Η μόνη φορά που πάμε μπροστά στην Ελλάδα είναι όταν βάζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά!

* Aυτή η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση.

* Πρέπει να το παραδεχτούμε ο Παπανδρέου κάνει ότι μπορεί... Kι αυτό ρε παιδιά, είναι εκείνο που με ανησυχεί.

* Όσο πάει και παχαίνει το φιλαράκι μου ο 'Πάγκαλος. Tις προάλλες στο λεωφορείο, ευγενικός σηκώθηκε και παραχώρησε τη θέση του σε 4 κυρίες... Σε όλα τα ασανσέρ που υπάρχουν στο υπουργείο έχουν κρεμάσει ταμπέλες: ΑΤΟΜΑ 5, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΝΑΣ.

* Ο μικρός μου ο γιος είναι φτυστός εγώ, αλλά δεν πειράζει, αρκεί που το παιδί έχει την υγειά του.

* Αν σκεφτεί κανείς πόσο στοίχισε στον Αδάμ και στην Εύα ένα μήλο, τα φρούτα σήμερα είναι πάμφθηνα.

* Πρέπει να μου έχει γίνει μεγάλη πλύση εγκεφάλου. Αφού να φανταστείτε ότι τα όνειρά μου διακόπτονται από διαφημιστικές σφήνες.

* Ένα μυστήριο... Έρχεσαι από το σούπερ μάρκετ με δυο τσάντες και το βράδυ έχεις τρεις σακούλες σκουπίδια!

* Οι μόνοι που έχουνε μετρητό σήμερα, είναι οι ζητιάνοι.

* H κατάστασή μας έχει φτάσει στο απροχώρητο... Χθες σφάξαμε το γουρουνάκι-κουμπαρά της κόρης μου!

* Τις προ άλλες πήγα σε ένα διαγνωστικό κέντρο για τσεκ απ και το πρώτο πράγμα που μου εξετάσανε ήταν το πορτοφόλι μου!

* Ένα φίλος μου αγόρασε μια 600άρα Μερσεντές τοις μετρητοίς. Την βενζίνη αγοράζει με δόσεις!

* O Δαρβίνος έκανε λάθος, προσπαθώντας να αποδείξει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Από τον γάιδαρο μάλλον κατάγεται...

* Μην πετάτε άσκοπα τα λεφτά σας από δω κι από κει, φυλάξτε τα. Ίσως κάποτε πάρουν αξία

* Aν έχετε αναπνευστικά προβλήματα θα σας συμβούλευα αντί σε γιατρό να πάτε καλύτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων!

* Στον καιρό που ζούμε το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγάλεις λεφτά. Και το πιο δύσκολο να ζήσεις με αυτά που βγάζεις

* Από εγκληματικότητα, αφήστε το καλύτερα. Παλιά φωνάζαμε, «αστυνομία Βοήθεια», τώρα φωνάζουμε, «βοήθεια η αστυνομία!»

* Τι γίνεται, ρε παιδιά, μ' αυτά τα χημικά και τα φυτοφάρμακα; Χθες έπλυνα μια ντομάτα και ξέβαψε!

* Υπάρχουν πολιτικοί που δεν τους άλλαξαν χαρακτήρα τα βουλευτιλίκια και τα υπουργιλίκια. Kαραγκιόζηδες ήταν και καραγκιόζηδες παρέμειναν...

* Αν νομίζεις ότι όλοι σε έχουν ξεχάσει, άφησε για δύο μήνες απλήρωτη την πιστωτική σου κάρτα.

* Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο κάποια λεπτά, χωρίς νερό μέρες, χωρίς τροφή εβδομάδες και χωρίς ηθικούς φραγμούς μια ολόκληρη ζωή!

* Το έλεγα και δε με πίστευε κανένας, η χώρα δεν κινδυνεύει από τους συνήθεις υπόπτους, κινδυνεύει από τους συνήθεις πρωθυπουργούς!.

* Καλά έκανε ο ΓΑΠ και πήγε στις Ινδίες... Το άσκημο είναι ότι θα ξαναγυρίσει...

* Oι ηλίθιοι πολιτικοί και οι βλάκες ψηφοφόροι είναι γεννημένοι ο ένας για τον άλλον..

* Βρε τον Παπακωνσταντίνου ! Κάνει δηλώσεις στο Υπ. Οικονομικών και μοιράζουνε στους δημοσιογράφους τον καφέ της παρηγοριάς και παξιμαδάκια !

* Το χα πει εγώ. Στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις είναι σαν τους θανατοποινίτες. Με το που βγαίνουνε ζητάνε χάρη.

* Τι γίνεται ρε παιδιά; Δεκάδες θυμάτων σε κάθε έξοδο! Kι άν κατά τύχη δεν έχουμε θύματα ένα Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε τζάκ πότ στο επόμενο!

* Η διαφορά μεταξύ ελληνικής οικονομίας και Τιτανικού: Στον Τιτανικό είχε και ορχήστρα

* Ελλάδα, η χώρα των δυο ταχυτήτων... Νεκρά και όπισθεν!

* Αν οι Έλληνες θέλουν να έχουν αυτά που δεν έχουν, πρέπει να κάνουν αυτά που δεν κάνουν...

* Όταν λέμε ακρίβεια, εννοούμε ακρίβεια! Nα φανταστείτε εμείς το ψυγείο μας, το κάναμε παπουτσοθήκη!

* ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Β: Παρκόμετρα στα σπίτια μας... Θα ρίχνεις 2 ευρώ για κάθε μισή ώρα που θα μένεις μέσα!

* Ο ΓΑΠ ποτέ δεν πίνει καφέ το πρωί... Φοβάται μην τον κρατήσει ξύπνιο όλη τη μέρα.

* Oι επιχειρήσεις βουλιάζουν. Tα ξενοδοχεία τώρα κλέβουν πετσέτες από τους πελάτες.

* Γιωργάκης μου θυμίζει τον δύτη που την ώρα που ανεβαίνει στην επιφάνεια, βλέπει το καράβι του να πηγαίνει στον πάτο!

* Ο μόνος τρόπος να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι να κάνουν οι πολιτικοί λιγότερες δηλώσεις.

* Παπανδρέου: Θέλει να χτίσει τη νέα Ελλάδα, γι αυτό κατεδαφίζει την παλιά!!!

* Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί: 5.100 δημόσιοι υπάλληλοι στην κρατική ραδιοτηλεόραση χωρίς να υπάρχει κρατική ραδιοτηλεόραση!

* Δημόσιες υπηρεσίες: Τόσος πολύς κόσμος, που προσφέρει τόσα λίγα, ζητώντας διπλάσιο μισθό για να κάνει τη δουλειά του ακόμα χειρότερα!

* Κύριε Παπανδρέου, κύριε Σαμαρά από τα κόμματά σας να αρχίσετε τον πόλεμο κατά της διαφθοράς, αυτά είναι που κυβερνούν τριάντα χρόνια τώρα.

* Άνθρωπος πάνω από 60 κιλά, μπαίνει πια στο πόθεν έσχες...

* Μόλυνση Θερμαϊκού: Σε 2-3 χρόνια δε θα θεωρείται θαύμα να περπατάει κάποιος στην επιφάνεια της θάλασσας. Οποιοσδήποτε θα μπορεί να το κάνει.

* Παπακωνσταντίνου: Εξυπνότερος του Αϊνστάιν. Tον Αϊνστάιν βρεθήκανε και δέκα άνθρωποι που τον καταλάβανε, αυτόν δεν τον κατάλαβε ακόμα κανείς!

* Για έναν πολιτικό που με τις μεθόδους του χθες υπόσχεται ένα καλύτερο σήμερα, φυσικό είναι να μην υπάρχει αύριο.

* Είμαι ευτυχής που ζω σε μια δημοκρατική χώρα, όπου μπορεί κανείς να κάνει ελεύθερα οτιδήποτε θελήσει η κυβέρνηση!!!

* Επιστήμονες της NASA, προκειμένου να μελετήσουν τα όρια της αντοχής του ανθρώπου, ζήτησαν δείγμα Έλληνα συνταξιούχου!

* Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ξέρετε πόσο στοιχίζει μία κηδεία σήμερα;

* Θα ήθελα να σας πω την ιστορία για τους 40 κλέφτες, αλλά προφανώς δεν σας ενδιαφέρει η πολιτική...

* Mακάριοι όσοι υπόσχονται πολλά και θυμούνται λίγα...

* Το οργανωμένο έγκλημα έχει διαφορετικά ονόματα από χώρα σε χώρα. Στην Αμερική ονομάζεται ΜAΦΙΑ, στην Ιταλία ΚΑΜΟΡΑ και στην Ελλάδα ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

* Γιωργάκης: Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα; -- Τα πλήθη: Βαρβαρότητα, Βαρβαρότητα

* Δεν υπάρχουν πλέον αριστεροί και δεξιοί. Εργαζόμενοι και άνεργοι υπάρχουν.

* Καιρός να καταλάβουμε ότι το μόνο που έχει μείνει όρθιο σ' αυτόν τον τόπο είναι τα ερπετά.

* Πρώτη φορά αποκτήσαμε δύο πρωθυπουργούς χωρίς να μπούμε στο κόπο να τους ψηφίσουμε! Και τα ονόματα αυτών Ντομινίκ Στρος Καν και Όλι Ρεν.

* Είμαι ευτυχής που ζω σε μια δημοκρατική χώρα, όπου μπορεί κανείς να κάνει ελεύθερα οτιδήποτε θελήσει το ΔΝΤ !

* Εμείς χρωστάμε, οι επιχειρήσεις χρωστάνε, το κράτος χρωστάει. Τελικά που πήγαν τα λεφτά ρε παιδιά;


 Ελληνικό ιστολόγιο
 Ευχαριστίες πολλές στον φίλο Νίκο γιατί είχαμε ξεχάσει πως γελάνε!

0 σχόλια:


῾Ο Ντοστογιέφσκι καί ἡ θρησκευτική ἐκπαίδευση

 

 

Την Τρίτη του Πάσχα του 1876 ό Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι επισκέφτηκε ένα αναμορφωτήριο με πενήντα παιδιά, «έκπτωτους αγγέλους», όπως ό ίδιος τα χαρακτηρίζει. Με αφορμή συλλογισμούς του για την εκπαίδευση καί τη διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών - αγριμιών, προχωρά σε συνειρμούς για τη θρησκευτική διδασκαλία, πού έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

''Καί το σχολείο είναι στοιχειώδες, μα θα το βελτιώσουν γρήγορα κι αυτό. Σχεδόν δεν τους διδάσκουν οϋτε σχέδιο οϋτε κατήχηση. Τους λείπει ό παπάς. Άλλα θα τον αποκτήσουν, όταν θα τελείωση ή εκκλησία της παροικίας. Αυτή ή εκκλησία, πού χτίζεται τώρα, θα γίνη ξύλινη. Είναι το καμάρι του διευθυντή καί των ιδρυτών. Το αρχιτεκτονικό της σχέδιο, σε πολύ ρωσικό στυλ, δεν είναι άσχημο, μ' όλο πού έχει πολύ επίσημο ύφος. Θέλω να τονίσω, μ' αυτήν την ευκαιρία, πώς το μάθημα της κατήχησης στα δημοτικά σχολεία, οτιδήποτε κι αν είναι αυτά, δεν επιτρέπεται να το διδάσκουν όλοι από τους ιερωμένους. Μα γιατί; Δεν μπορούν τάχα να διδάξουν οί δημοδιδάσκαλοι μερικές απλές περικοπές της θρησκευτικής ιστορίας; Δεν αμφισβητώ, βέβαια, πώς μέσα στη μεγάλη μάζα των δημοδιδασκάλων υπάρχουν πραγματικά κι ανευλαβείς μα, αν ό δάσκαλος θέλει να διδάξη την αθεΐα στα παιδιά, μπορεί να το κάνη καί χωρίς να άνατρέξη στην Ιερά Ιστορία, μιλώντας τους μόνο για τη χήνα «καί για κείνο πού την σκεπάζει». Κι εξ άλλου, σε τί ξεχωρίζει σήμερα ό κλήρος μας; Βέβαια, δεν έχω καμμιά πρόθεση να προσβάλω κανέναν, καί είμαι βέβαιος πώς το σωφρονιστήριο θ' απόκτηση εξαιρετικό ιερέα, μα, ωστόσο, τί τονίσανε τελευταία με ιδιαίτερο ζήλο οί εφημερίδες μας; Είδαμε δεκάδες αρκετά λυπηρών περιπτώσεων, όπου οί ιερείς αρνήθηκαν να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία αν δεν τους μεγαλώνανε το μισθό τους.
Είναι αναμφισβήτητο πώς «κάθε κόπος αξίζει να πληρώνεται», μα αυτές οί αδιάκοπες απαιτήσεις σου σπάζουν τ' αυτιά καί την καρδιά. Οί εφημερίδες μας είναι με το μέρος αυτών πού απαιτούν, καί φυσικά, καί γώ' μα δεν μπορούμε να μη συλλογιστούμε εκείνους τους παληούς ασκητές καί όμολογητές του Ευαγγελίου πού πηγαίνανε ξυπόλητοι, πού ύπέμεναν τα χτυπήματα καί τους πόνους καί πού κηρύττανε το λόγο του Χριστού χωρίς να ζητάνε να τους αυξήσουν το μισθό τους. "Ω, δεν
είμαι ιδεαλιστής, καί ξέρω καλά πώς έχει περάσει πια αυτή ή εποχή. Ωστόσο, δεν θάταν παρήγορο αν ακούγαμε πώς ή γενναιοψυχία του κλήρου μας αυξάνεται καί πώς για να το κάνη αυτό δεν περιμένει να του αυξήσουν το μισθό του; Το ξαναλέω,ας μην με παρεξηγήσουν όλοι ξέρουμε καλά πώς δεν έχει σβήσει εντελώς ή φλόγα στους εκκλησιαστικούς μας κύκλους καί πώς βρίσκονται ακόμα φλογεροί σκαπανείς της πίστης.. Καί είμαι εκ των προτέρων βέβαιος πώς αυτό ακριβώς θα γίνη καί
στο σωφρονιστήριο, μα θα ήταν καλλίτερα αν τους διηγώνταν
απλά τα γεγονότα της Ιεράς Ιστορίας, χωρίς τα σχόλια της επίσημης ηθικής καί να περιορισθή μόνο ή κίνηση για τη θρησκευτική εκπαίδευση. Μερικοί ωραίοι, ευλαβικοί καί αγνοί πίνακες θα
επιδρούσαν πολύ σ' αυτές τις διψασμένες για ωραίες εντυπώσεις ψυχές''.

Οί σκέψεις του αυτές βρίσκονται στο «Ημερολόγιο ενός συγγραφέως», κεφ. 2,3, έκδ. Δαρεμάς


Διαδίκτυο:http://proskynitis.blogspot.com/

῾O Γ. Μουστάκης ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ ὀρθόδοξου, νηπτικοῦ- πατερικοῦ τρόπου ζωῆς


Ο γνωστός από κάθε τηλεοπτική εκπομπή που καταφέρεται εναντίον της πατερικής ορθοδοξίας, με την εικόνα του "κατακεραυνώνω" τους πάντες, ηγεσία της εκκλησίας, μητροπολίτες - επισκόπους,  μοναχισμό, αντιαιρετικό αγώνα, και ούτω το κάθ΄εξής, με νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε και ονομάζεται "OPUS DEI στην Ελλάδα" από τις εκδόσεις …ΟΡΟΣ (του πεντηκοστιανού Χαλκιά). Είναι γνωστή άλλωστε η συνεργασία τους!

Επιτίθεται εναντίον κάθε ορθόδοξης αντιοικουμενιστικής και αντιαιρετικής φωνής, ονομάζοντάς την  "σέχτες", "όψιμοι αιρεσιολόγοι", "κράζουν σαν βάτραχοι σε βάλτο", ότι "στηρίζουν ακροδεξιές θέσεις¨,  "παλαιοημερολογιτισμό" επιτίθεται εναντίον όσων υπέγραψαν την "Ομολογία Πίστεως", αποκαλώντας τους "μεσσαιωνιστές" , και διάφορα άλλα όμορφα κοσμητικά επίθετα, δικαιολογεί τον Κ. Μπέη, τον Πρεβέζης Μελέτιο, υπεραμύνεται για τις επιλογές του οικουμενικού Πατριάρχου, και γενικά με λίγα λόγια κάνει ότι μπορεί, για να προσβάλλει, μειώσει, υβρίσει τον πατερικό, νηπτικό,  αγιοπνευματικό, ησυχαστικό, ορθόδοξο τρόπο ζωής.
Το πιο παράξενο και σημαντικό όμως μέρος της δημοσίευσης είναι ότι ενώ πριν λίγα χρόνια προσπάθησαν να πάρουν ευλογία από το Πατριαρχείο αλλά αποκαλύφθηκαν, πέρσι κατάφεραν και πήραν από τον Αρχιεπίσκοπο κ.Ιερώνυμο και την παρουσιάζουν
σε όσους τους κατηγορούν για αίρεση. 
Επισυνάπτουμε ενδεικτικές σελίδες από το βιβλίο. πηγή:http://anavaseis.blogspot.com

ΔΝΤ: μήν τό παίρνουμε καί πολύ στά σοβαρά, λίγο χιοῦμορ δέν βλάφτει....

ΣΤΕΓΝΩΜΑ !

...TA ΣΑΓΟΝΙΑ !!


 Πηγή:http://kafeneio-gr.blogspot.com/

῞Αγιο ῎Ορος: ῾Η Μονή Καρακάλλου καταγγέλει τίς μεθοδεύσεις τῆς Θάλειας Δραγώνα κατά τοῦ ῾ΕλληνισμοῦΜε πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον πριν από λίγα χρόνια αποφασίστηκε να ασκηθεί μία πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία ώστε οι δυό λαοί να ξεπεράσουν τις διαφορές τους... Μέσα στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκαν δημοσιογράφοι, πολιτικοί, συγγραφείς ακόμη και ρασοφόροι. Ανέλαβαν την προετοιμασία του εδάφους!!!
Τη γραμμή αυτή λοιπόν των ΗΠΑ ακολουθούν κατά γράμμα ορισμένα στελέχη του τόπου αποσκοπώντας όχι να λάβουν τα εύσημα αλλά προπαντός να καλύψουν τις τυχόν ανασφάλειές τους και να λάβουν υψηλές πολιτικές και όχι μόνο θέσεις. Έτσι, είδαμε υπουργό να αλλοιώνει την ιστορία του τόπου, δημοσιογράφους να γίνονται στυλοβάτες αντεθνικών ιδεών, συγγραφείς να προκαλούν, την πολιτική εξουσία να χειροκροτεί και να επιβραβεύει και να προωθεί θέσεις ανάλογες και ιδέες, τον αποχαυνωμένο λαό να αδιαφορεί και την Εκκλησία της Ελλάδος να παρακολουθεί ως απλός θεατής τα τεκταινόμενα!
Το Άγιο Όρος και συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Καρακάλλου διαπιστώνοντας τη νοσηρή αυτή κατάσταση ένοιωσε την ανάγκη να εκφράσει τη διαμαρτυρία. Η Αγιώνυμη Πολιτεία άλλωστε ουδέποτε λησμόνησε πως οφείλει εκτός από στυλοβάτης της πίστεως να είναι και θεματοφύλακας του Έθνους μας.
Δημοσιεύουμε λοιπόν την επιστολή που λάβαμε με την ελπίδα πως αυτή θα αποτελέσει τη σπίθα για να ανάψει η φλόγα της αντίστασης στις φωνές που παρεκτρέπονται και στις θέσεις που συνιστούν εθνική απειλή...
Η Επιστολή
"Εν τη Ιερά Μονή Καρακάλλου, τη 5-4-2010
Με πολύ μεγάλη έκπληξη και πόνο ψυχής διαβάσαμε τις ανθελληνικές απόψεις της κας Θάλειας Δραγώνα, Ειδικής Γραμματέως του «Ενιαίου Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων» στο Υπουργείο Παιδείας, τις οποίες υποστηρίζει στο βιβλίο που έχει εκδώσει με τίτλο «Τι είναι η πατρίδα μας;» και δι’ αυτό θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθειά μας λύπη και αποδοκιμασία δια τις προκλητικές αυτές τοποθετήσεις.
Το Άγιον Όρος ανέκαθεν είχε σημαντική συμβολή στην παιδεία του Γένους μας και οι Αγιορείται μοναχοί πάντοτε παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα θέματα της παιδείας. Δι’ αυτό προβληματιζόμεθα πως είναι δυνατόν να διευθύνη τον καίριο αυτό τομέα της παιδείας ένα πρόσωπο εμφορούμενο από ανθελληνικές ιδέες, το οποίο αμφισβητεί την εθνική μας ταυτότητα και την πολιτισμική μας κληρονομιά; Διατί εις την νευραλγική αυτή θέση, στην καρδιά της διαμορφώσεως της σκέψης, των γνώσεων και του ήθους των Ελλήνων του μέλλοντος, ετοποθετήθη ένα άτομο με αντεθνικές αντιλήψεις, τις οποίες προβάλλει και υποστηρίζει τόσο απροκάλυπτα και ανερυθριάστως;
Πολύ φοβούμεθα μήπως, αντί να διαπαιδαγωγούνται και να γαλουχούνται οι μαθητές με τα αιώνια, υψηλά ιδανικά και αξίες του Έθνους μας, αντίθετα διαποτίζονται με θολερά νάματα, με ιδέες, αντιλήψεις και πρότυπα αλλότρια του Γένους μας που υποσκάπτουν το πατριωτικό φρόνημα και αποδυναμώνουν το αίσθημα φιλοπατρίας.
Συμμεριζόμενοι την εύλογη ανησυχία κάθε Έλληνος πολίτου, καλούμε τους ιθύνοντες της πολιτείας, αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους, να επιληφθούν του θέματος με τη δέουσα σοβαρότητα και να το διευθετήσουν δια το καλόν της παιδείας της ενδόξου πατρίδος μας.
Εκ της Ιεράς Μονής Καρακάλλου"

Πηγή:http://kostasxan.blogspot.com
ἀναδημοσίευση:http://thriskeftika.blogspot.com

Προσκλήσεις πρός ἱεράρχες γιά νά λάβουν τήν τουρκική ὑπηκοότητα

 


ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Δεκαπέντε μητροπολίτες ελληνικής καταγωγής καλούνται να προσέλθουν ενώπιον των ληξιαρχικών αρχών της Τουρκίας για συνέντευξη προκειμένου να λάβουν την υπηκοότητα της γείτονος χώρας και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ακόμη και την ανάδειξή τους στον Πατριαρχικό Θρόνο.

«Πρόκειται για μια ιστορική κίνηση λαμβάνοντας κανείς υπ΄ όψιν του ότι πριν από μερικές δεκαετίες γινόταν αφαίρεση της τουρκικής υπηκοότητας από ιεράρχες που ζούσαν στην Τουρκία» δηλώνει μιλώντας στο «Βήμα» ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Μιχαήλ, ο οποίος περιλαμβάνεται στους δεκαπέντε. «Σημειώνεται μια προσέγγιση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και το βήμα αυτό αποτελεί καρποφορία και δικαίωση των μακροχρόνιων προσπαθειών του Οικουμενικού Πατριάρχη για την εξασφάλιση του μέλλοντος του Πατριαρχείου στην ιστορική του έδρα» προσθέτει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο απεστάλη ο κατάλογος που περιλαμβάνει τα ονόματα των 15 ιεραρχών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι έλληνες υπήκοοι, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και ορισμένοι που φέρουν και άλλη υπηκοότητα, όπως ο Μητροπολίτης Αυστρίας, που φέρει και την αυστριακή. Η διαδικασία ενώπιον των ληξιαρχικών αρχών αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και οι ιεράρχες διεκδίκησαν την υπηκοότητα ύστερα από σχετική επιστολή που τους απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στα τέλη του περασμένου έτους. Στη συντριπτική τους πλειονότητα πρόκειται για ιεράρχες που έχουν είτε την ελληνική υπηκοότητα είτε την ελληνική ιθαγένεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και «θα ζητήσουμε από τους υποψήφιους πατριάρχες να αποταθούν στο υπουργείο, για να αποκτήσουν την τουρκική ιθαγένεια» . Αμεσα, χθες ενημερώθηκαν οι μητροπολίτες να προσέλθουν ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Οπως επισημαίνεται από όλες τις πλευρές, οι 15 πρώτοι ιεράρχες που κλήθηκαν να δώσουν συνέντευξη εκτιμούν ότι τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν και θα λάβουν την τουρκική υπηκοότητα. Ετσι θα έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης του Πατριαρχικού Θρόνου, στην ιστορία του οποίου τους τελευταίους αιώνες μόνον ο μακαριστός Αθηναγόρας μπόρεσε να εκλεγεί δίχως να είναι τούρκος πολίτης, το 1948, υπό την πίεση του τότε αμερικανού προέδρου Τρούμαν.
ΒΗΜΑ

῾Η Μεγάλη προσφορά τοῦ ῾Αγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου στήν ᾿Εκκλησία

Η προσφορά συνοπτικά
του Μεγάλου Κωνσταντίνου
στο Χριστιανισμό
με στοιχεία από το βιβλίο του Σωκράτη Μιλτ. Νίκα
«Εκκλησία – Ο λαός του Θεού σε πορεία», Αθήνα 1993

Βιογραφικά
  Γιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγ. Ελένης.
  Νικάει τον Μαξέντιο στον Τίβερη· κυριαρχεί στη Δύση — Το όραμα.
  Εκδίδει με τον Λικίνιο το Διάταγμα των Μεδιολάνων (τέλος διωγμών ανεξιθρησκεία).
  Υποστηρίζει την Εκκλησία.
  Συγκαλεί την Α' Οικ. Σύνοδο (325 μ.Χ.).
  Χτίζει την Κωνσταντινούπολη
  Βαφτίζεται (337 μ.Χ.)
Η προσφορά του Μ. Κωνσταντίνου
v Έδωσε τέλος στους διωγμούς – Εξέδωσε το Διάταγμα των Μεδιολάνων, της ανεξιθρησκείας
v Προστάτεψε τη Χριστ. πίστη από την αίρεση του Αρείου – Συγκάλεσε την Α΄Οικουμενική Σύνοδο
v Έκτισε την Κωνσταντινούπολη
v Έκτισε ναούς(της αγ. Σοφίας, των Αγίων Αποστόλων, της Αγίας Ειρήνης, του Αγίου Μωκίου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της Αναστάσεως του Χριστού στα Ιεροσόλυμα κλπ)
v  Έκλεισε ειδωλολατρικούς ναούς(Αστάρτης Φοινίκης)
v Θέσπισε νόμους εναντίον των θυσιών και των ειδωλικών τελετών
v Απέστειλε τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, στα Ιεροσόλυμα για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού
v Ρύθμισε το πότε πρέπει να γιορτάζεται το άγιο Πάσχα σ' όλο τον κόσμο
v Θεσμοθέτησε πρώτος αυτός την Κυριακή, ως την κατεξοχήν ήμερα προσευχής και την καθιέρωσε με νόμο ως ημέρα αργίας
v Με εντολή του ακόμη τιμώνταν χαρμόσυνα οι ήμερες του μαρτυρίου των Αγίων Μαρτύρων, καθώς και οι λοιπές εορτές της Εκκλησίας μας
v Περαιτέρω πρόσταξε και χαράχτηκε ο Σταυρός στα όπλα των στρατιωτών του
v Έγραψε για όλους τους στρατιωτικούς(στα λατινικά) προσευχή για να προσεύχονται
v Προνόησε για τους Χριστιανούς στην Περσία, έγραψε επιστολή προς τον βασιλέα των Περσών Σαβώρ Β' (310-381), οπού με λόγους κατάλληλους τον παρακινεί να φροντίζει, ώστε οι εκεί πιστοί να διάγουν ειρηνικά, και όπου ομολογεί ξεκάθαρα την πίστη του στον Χριστό
v Επανέφερε σε υψηλά αξιώματα χριστιανούς που είχαν εκδιωχθεί από το ειδωλολατρικό καθεστώς
v Έδωσε πίσω τις περιουσίες των χριστιανών που είχαν αρπαχθεί από τους ειδωλολάτρες
v Απάλλαξε την Εκκλησία από τη φορολογία και της έδωσε το δικαίωμα να δέχεται δωρεές
v Έκοψε νομίσματα με χριστιανικά σύμβολα
v Σταμάτησε τους αγώνες των μονομάχων
v Κατάργησε τον δια σταυρού θάνατον
v Τέλος, βαπτίζεται ο ίδιος χριστιανός

Γιατί υποστήριξε την Εκκλησία

  Ήταν ο ίδιος μονοθεϊστής
  Επηρεάστηκε από τη μητέρα του, την αγία Ελένη
  Θαύμαζε τους μάρτυρες και τη ζωή των πραγματικών χριστιανών
• Πίστευε πως οι Χριστιανοί αποτελούσαν τη μόνη αναγεννητική δύναμη μέσα στην Αυτοκρατορία
  Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας εξασφάλιζε την ενότητα στο κράτος του
  Κλήθηκε από το Θεό.
Κείμενα
I
«Ο Κωνσταντίνος ίσταται εις τα μεθόρια δύο κόσμων, του αρχαίου και του νέου, του εθνικού και του χριστιανικού· εγεννήθη και ανετράφη εντός του πρώτου, έπραξε και απέθανεν εντός του δευτέρου. Δεν είναι άρα πρέπον να κριθή υπό την μονομερή και απόλυτον του ενός ή του άλλου έποψιν αλλά κατά τας εκάστοτε αυτών περιστάσεις δέον να κριθώσι, δέον να εκτιμηθώσιν αι ποικίλοι του βίου αυτού περιπέτειαι. Ο Κωνσταντίνος ομοιάζει τα καρποφόρα εκείνα φυτά εις τα οποία ενεκεντρίσθη ο χυμός φυτών ετέρων και των οποίων ο καρπός μετέχει αμφοτέρων των ουσιών και αμφοτέρων των φύσεων...»
(Κων. Παπαρηγόπουλος: «Ιστορία του Ελλ. Έθνους» Τόμος 2, σελ. 151 Εκδ. «Ελευθερουδάκη» 1925).
II
«Ήτο αριστοτέχνης στρατηγός, αξιόλογος διοικητής, υπέροχος κυβερνήτης. Βεβαρημένος με τα προβλήματα της κυβερνήσεως είναι δυνατόν να επέτρεψεν εις τον φόβον και την ζηλοτυπίαν να εκθρονίσουν την λογικήν του δι' εν διάστημα και υπάρχουν ενδείξεις ότι αϊ τύψεις εβάρυνον πολύ τα τελευταία έτη της ζωής του. Ο Χριστιανισμός του αρχίσας ως πολιτική, φαίνεται ότι εξειλίχθη εις ειλικρινή πεποίθησιν. Κατέστη ο πλέον επίμονος ιεροκήρυξ του βασιλείου του, κατεδίωξε πιστώς τους αιρετικούς και επεκαλείτο τον Θεόν ως συνεργόν εις πάσαν ενέργειάν του. Συνετώτερος από τον Διοκλητιανόν, έδωσε νέαν ζωήν εις μίαν γηρασμένην, αυτοκρατορίαν με μία νέαν θρησκείαν μίαν ισχυράν οργάνωσιν και μίαν νέαν ηθικήν. Δια της ενισχύσεως του ο Χριστιανισμός κατέστη Κράτος και Εκκλησία και επί 14 αιώνας το εκμαγείον της ευρωπαϊκής ζωής και σκέψεως. Εάν ίσως εξαιρέσωμεν τον Αύγουστον, είχε δίκαιον η ευγνώμων Εκκλησία να τον ονόμασε τον μέγιστον των αυτοκρατόρων».
(W. Durant: «Καίσαρ και Χριστός» Εκδ. Βίβλου σελ. 776
III
«Επειδή κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής του και θεώ ρούσε κατάλληλο πια τον καιρό να καθαριστεί από τα σφάλματα που κάποτε είχε κάμει, αποφάσισε να απαλλάξει την ψυχή του με τη δύναμη των λόγων των μυστηρίων, και μάλιστα με τα σωτήρια λόγια του βαπτίσματος, από όλα τα αμαρτήματα που είχε κάμει ως άνθρωπος. Αφού λοιπόν πήρε αυτή την απόφαση, γονάτισε στο έδαφος και παρακαλούσε το Θεό... Έφυγε δε από εδώ και φτάνει σε ένα προάστειο της Νικομήδειας· και εδώ αφού συγκέντρωσε τους επισκόπους, τους μίλησε περίπου ως εξής:
«... Καιρός είναι να απολαύσουμε και εμείς τη σφραγίδα του Πνεύματος που χαρίζει την αθανασία, καιρός είναι να λάβουμε μέρος στο σωτήριο σφράγισμα... Ας μην υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία. Γιατί, και αν πάλι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου θέλει να συνεχίσουμε να ζούμε στην παρούσα ζωή, και αν έτσι έχει ορίσει ο Θεός, δηλαδή να συνεχίσω να ζω μαζί με το λαό μου, παίρνοντας μέρος στις εκκλησιαστικές συγκεντρώσεις και συμμετέχοντας μαζί με όλους στις κοινές προσευχές, τότε θα επιβάλω πια στον εαυτό μου κανόνες συμπεριφοράς που θα συμφωνούν με το θέλημα του Θεού».
Εκείνος λοιπόν αυτά έλεγε, ενώ οι επίσκοποι, κάνοντας όσα ήταν σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, εφάρμοζαν τους θείους κανόνες και, αφού συμφώνησαν από πριν μεταξύ τους, μετάδιδαν από τα μυστήρια όσα είναι αναγκαία. Τώρα λοιπόν μόνος ο Κωνσταντίνος, από όλους εκείνους που εξαρχής είχαν γίνει αυτοκράτορες, αφού αναγεννιόταν με τη μαρτυρία του βαπτίσματος του Χριστού, γινόταν τέλειος Χριστιανός· και αφού αξιώθηκε τις θείες δωρεές του αγίου Πνεύματος, ένιωθε πνευματική αγαλλίαση, γινόταν καινούργιος άνθρωπος και πλημμύριζε από θείο φως· ακόμη είχε χαρά στην ψυχή για την τόσο μεγάλη πίστη, και δοκίμαζε έκπληξη για την ολοφάνερη απόδειξη της θείας δυνάμεως. Όταν τελείωσαν όσα έπρεπε να γίνουν, φόρεσε λαμπρά και βασιλικά ενδύματα που ακτινοβολούσαν σαν το φως, και ξεκουραζόταν πάνω σε ολόλευκο στρωμένο κρεβάτι, γιατί δε θέλησε να πλησιάσει πια τη βασιλική πορφυρή φορεσιά».
(«Ανθολόγιο Πατερικών κειμένων» Ευαγ. Θεοδώρου εκδ.
ΟΕΔΒ Αθήνα 1975, σελ. 46-48)

Διαδίκτυο: http://www.zoiforos.gr