"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛ. ΣΧΟΛΗΣ
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου σχετικὰ μὲ τὰ τεκταινόμενα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπέστειλε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Ἡ ἐπιστολή, ἡ ὁποία κοινοποιεῖται καὶ στὸν Ὑφυπουργὸ Παιδείας κ. Ι. Πανάρετο, ἔχει ὡς ἑξῆς:
“ Παρακολουθοῦμε μὲ εὐαισθησία καὶ προβληματισμὸ τὰ τεκταινόμενα στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ εἰδικότερα τὴν πρόταση καταργήσεως τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ γινόμεθα ἀποδέκτες τῆς ἀγωνίας τῶν ἐκεῖ διδασκομένων καὶ διδασκόντων. Ἐπιτρέψατέ μας, μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ ἐπίγνωση τῶν ὁρίων τῶν θεσμικῶν ἁρμοδιοτήτων, νὰ παρακαλέσουμε τὸ ὅλο ζήτημα νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴν προσήκουσα προσοχὴ ὅσον ἀφορᾶ μερικὲς πλευρὲς ζωτικῆς σημασίας.
Πρώτιστα μᾶς ἐνδιαφέρει πατρικῶς ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ὅλου ζητήματος νὰ μὴ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο βλάψει ἢ ζημιώσει τοὺς προπτυχιακούς, μεταπτυχιακοὺς καὶ διδακτορικοὺς φοιτητὲς τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας. Φρονοῦμε ταπεινῶς ὅτι ὁ σεβασμὸς τῶν κόπων τῶν οἰκογενειῶν τους, οἱ ἀγωνίες καὶ ὁ μόχθος τῶν ἰδίων καὶ ἡ εὐθύνη μας γιὰ τὸ μέλλον τους δεσμεύει στὴν προσπάθεια εὑρέσεως τῆς καλύτερης δυνατῆς λύσεως μὲ ἀπόλυτο κριτήριο τὴν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ καὶ πάντως ὄχι πρὸς ζημίαν τους διαχείριση τοῦ θέματος. Ὡς πρὸς τοῦτο θεωροῦμε εὔλογο τὸ αἴτημα νὰ μὴ ληφθοῦν βιαστικὲς ἀποφάσεις. Ἰδιαίτερα καθὼς ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς ὑπευθύνων ἀκαδημαϊκῶν καὶ ἄλλων φορέων ἀκούγονται φωνὲς ἀντίθετες πρὸς τὴν ἀπόφαση τῆς καταργήσεως τοῦ ἐν λόγῳ τμήματος, τὶς ὁποῖες καὶ ἐμεῖς λαμβάνουμε ὑπ᾽ ὄψιν.
Πέραν τῶν καλῶς νοουμένων συμφερόντων τῶν φοιτητῶν παρακαλοῦμε νὰ μεριμνήσετε μὲ τὴν δέουσα εὐαισθησία καὶ γιὰ τὸ ἐπιστημονικὸ δυναμικό του Τμήματος. Προφανῶς σὲ περιπτώσεις, ὅπου τεκμηριωμένα ὑπάρχουν παρανομίες καὶ ὑπερβάσεις τῆς δεοντολογίας, εἶναι εὔλογο ὅτι ἔχετε τὸ καθῆκον καὶ τὴν ὑποχρέωση νὰ λάβετε τὰ ἀναγκαῖα μέτρα. Ὅμως αὐτὸ πιστεύουμε ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ μετατραπεῖ σὲ συλλήβδην ἀπαξίωση τῶν μελῶν Δ.Ε.Π. καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς γενικότερα. Ἐλπίζουμε καὶ πιστεύουμε ὅτι εἶναι πάντοτε ἐφικτὸ νὰ βρεθοῦν λύσεις ποὺ δὲν τραυματίζουν συλλογικὰ τὸ κύρος καὶ τὴν ἀξιοπιστία καταξιωμένων καὶ ἀπολύτως ἀναγκαίων θεσμῶν, οἱ ὁποῖες ἑστιάζουν τὴν προσοχὴ στὴν διόρθωση καὶ βελτίωση τῶν ἐπὶ μέρους προβλημάτων ἑνὸς ὀργανισμοῦ καὶ ὄχι στὴ συλλογικὴ κατάργησή του.
Σήμερα ποὺ τὸ ἔλλειμμα ἀνθρωπιστικῆς παιδείας ὑποβαθμίζει τὴν ποιότητα τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου ἡ κατάργηση ἑνὸς Πανεπιστημιακοῦ Τμήματος, ὅπως τῆς Κοινωνικῆς Θεολογίας, προφανῶς ἀποδυναμώνει ἀκόμη περαιτέρω τὸ πολιτισμικό μας γίγνεσθαι.
Μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ χειριστεῖτε τὸ ὅλο ζήτημα μὲ τὴν δέουσα σύνεση καὶ μὲ τὴν ἐγνωσμένη ἐμπειρία σας στὰ ἀκαδημαϊκὰ θέματα παρακαλοῦμε νὰ μὴ ἐπιμείνετε στὴν κατάργηση τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας ἀλλὰ νὰ βοηθήσετε, ὥστε οἱ Θεολογικὲς σπουδὲς στὸν τόπο μας νὰ βελτιωθοῦν καὶ νὰ ἀναβαθμισθοῦν”.
ΠΗΓΗ: AMEN.GR, 01.12.10

Ο… ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


Πολὺ ὡραία καὶ ὰποστομωτικὴ ἀπάντηση στὶς ἑτεροδιδασκαλίες τοῦ γνωστοῦ παπαΦάρου

π. Φάρος:

Ὅταν ἐρωτᾶται γιὰ τὸ ζήτημα τῶν προγαμιαίων σχέσεων, ὁ 80χρονος πολυγραφότατος ”πνευματικὸς” ἀντιδρᾶ. «Ἡ σύγχρονη ἀντίληψη περὶ πορνείας, ποὺ περιλαμβάνει κάθε ἐρωτικὴ ἐπαφὴ ἐκτὸς γάμου, εἶναι ἀνακριβής. Μόνο οἱ παπάδες χρησιμοποιοῦν στὶς ἡμέρες μας τὸν ὅρο “προγαμιαῖες σχέσεις”. Δὲν σημαίνει τίποτα, παρὰ μόνο γιὰ κάποια νευρωτικὰ ἄτομα (…) (Ἀπὸ συνέντευξή του στὸ «ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς», 28.11.10)

Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ… νευρωτικός(!) :

«Οὖτος γὰρ μάλιστα ὁ ἔρως ἐνοχλεῖ ταῖς τῶν  νέων ψυχαῖς. Μᾶλλον δὲ πρὶν ἢ εἰς πεῖραν ταύτης ἐλθεῖν, δίδαξον αὐτὸν νήφειν, ἐγρηγορέναι, εἰς προσευχὰς ἀγρυπνεῖν, πάντα καὶ λέγοντα καὶ ποιοῦντα τὴν σφραγῖδα ἐπιτίθεσθαι.» (περὶ κενοδοξίας καὶ ἀνατροφῆς τέκνων. ΕΠΕ 30,642) Γιατὶ τὸν μεγαλύτερο πειρασμὸ στὶς ψυχὲς τῶν νέων προξενεῖ ὁ ἔρωτας. Εἷναι ἀνάγκη, προτοῦ γευθεῖ τὴν ἀνηθικότητα, νὰ διδάξεις τὸ παιδί σου νὰ προσέχει, νὰ γρηγορεῖ, νὰ ἀγρυπνεῖ στὶς προσευχὲς καὶ πρὶν ἀπὸ κάθε λόγο καὶ πράξη του νὰ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦἈναχαιτίζωμεν τῶν ἡμετέρων παίδων τὰς ὁρμὰς καὶ πολὺν τῇ νεότητι τὸν χαλινὸν κατασκευάζωμεν. Ἂς ἀναχαιτίζουμε τὶς ὁρμὲς τῶν παιδιῶν μας καὶ ἂς ἑτοιμάζουμε ἰσχυρὸ χαλινάρι γιὰ τὴ νεότητα, τὸ χαλινάρι τοῦ φόβου καὶ τῆς νουθεσίας.
Ἀκριβῶς τὴν ἴδια νουθεσία ποὺ ξεφουρνίζει ὁ «πολυγραφότατος πνευματικός»! Χρόνια τώρα τὸ ἴδιο μονότονο καὶ κακόφωνο  τροπάριο.