"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ο…ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ τοῦ Μητροπολ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: Στή φωτογραφία δύο ἐκ τῶν πλέον παραγωγικῶν κληρικῶν καί μέ ἁγιότητα βίου τῆς ᾿Εκκλησίας μας (ὁ Γέροντας Πορφύριος καί ὁ Γέροντας ᾿Επιφάνιος),   τῶν ὁποίων τό πνευματικό ἔργο φέρει πλουσίους καρπούς ἀκόμη καί σήμερα μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημία τους. 


Σύμφωνα μὲ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ κ. Θεοδώρου Πάγκαλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως, οἱ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ ἱερεῖς δὲν ἀνήκουν στὶς παραγωγικὲς τάξεις τῆς Κοινωνίας. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν προηγούμενη μεγάλη γκάφα του: “μαζὶ τὰ φάγαμε” ἔρχεται μία νέα ἀπρέπεια, λέγω “ ἀπρέπεια”, γιὰ νὰ χαρακτηρίσω μὲ τὸν πιὸ ἐπιεικῆ ὄρο τὸ ἐγκληματικὸ λάθος τοῦ κ. Ἀντιπροέδρου, ἐννοῶ τὸ προαναφερθὲν νέο ὀλίσθημα τῆς γλώσσης του! Καὶ τὰ δύο ὀλισθήματα εἶναι ἀ-π-α-ρ-ά-δ-ε-κ-τ-α!
Ἂν ἡ παραγωγικότης ἑνὸς θεσμικοῦ ὀργάνου ἐκρίνετο μὲ κριτήριο τὸν σωματικό του τύπο, τότε ὁ κ. Πάγκαλος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐθεωρεῖτο παραγωγικώτατος!
Ἂν ἐπίσης ἡ παραγωγικότης ἑνὸς θεσμικοῦ ὀργάνου ἐκρίνετο μὲ κριτήριο τὰ περιουσιακά του στοιχεῖα, εἴτε δήλ. μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀκινήτων, εἴτε μὲ τὴν ποιότητά τους καὶ τήν χλιδή τους, (βίλλες, πισίνες κλπ) τότε καὶ πάλιν ὁ κ. Πάγκαλος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐθεωρεῖτο παραγωγικώτατος!
Ἂν ἐπίσης ἡ παραγωγικότης ἑνὸς θεσμικοῦ ὀργάνου ἐκρίνετο μὲ κριτήριο τὸν τρόπο συμπεριφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο, γιὰ μία ἀκόμη φορά ο κ. Πάγκαλος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐθερωρεῖτο παραγωγικωτατος! Συχνὰ πυκνὰ μὲ τὰ λόγια του προσβάλλει ὁμάδες ἐντίμων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τῶν στὴν Πατρίδα, ὅπως οἱ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ κληρικοί, τοὺς ὁποίους ὑβρίζει!
Μοναδικὴ περίπτωση, στὴν ὁποία ὁ κ. Πάγκαλος θὰ μποροῦσε νὰ ὑστερήσει ὡς πρὸς τὴν παραγωγικότητα, θὰ ἦταν ἡ συμμετοχή του σὲ off-shore ἑταιρεῖες. Στὸν τομέα αὐτὸ π-α-ρ-α-γ-ω-γ-ι-κ-ώ-τ-α-τ-ο-ς θεωρεῖται   κάποιος αλλος πρ. συνάδελφός του στὴν Βουλὴ καὶ τὴν Κυβέρνηση, δήλ. πρ.Ὑπουργός, ὁ ὁποῖος καταγγέλλεται ὅτι ἔχει συμμετοχὴ σὲ 180 off-shore ἑταιρεῖες.
Νὰ ἡ σχετικὴ εἴδηση:  Πρώην ὑπουργὸς μὲ 180 off-shore
Δόκανα ἔχει στήσει τὸ ΣΔΟΕ γιὰ πρώην ὑπουργὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ τὴν δεκαετία τοῦ ‘80 καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θεωροῦνταν «ἔντιμοι» ἄνθρωποι καὶ «ἀδιάφθορα» στελέχη, ὅπως ἀναφέρεται σὲ δημοσίευμα τῆς «Ἰσοτιμίας»
Ὁ συγκεκριμένος πρώην ὑπουργὸς ἔχει τεθεῖ ὑπὸ διακριτικὴ παρακολούθηση, ἐλέγχονται οἱ κινήσεις του καὶ ὅλες οἱ δοσοληψίες του, ἐνῶ τὸ ἴδιο θὰ γίνει καὶ μὲ τοὺς λογαριασμούς του.
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, διαθέτει 180 πολυτελῆ ἀκίνητα τὰ ὁποία ἀνήκουν σὲ ἰσάριθμες ἐξωχώριες ἑταιρεῖες real estate. Κάθε ἑταιρεία εἶχε κεφάλαιο 90.000 εὐρώ, ἀλλὰ ὅλες ἐμφανίζονται ζημιογόνες. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ποτὲ δὲν στερήθηκε τὴ δανειοδότηση ἀπὸ τὶς τράπεζες, ἔχοντας μία περίεργη εὐχέρεια ὡς πρὸς αὐτό.
Ἡ ἔρευνα ἔχει προχωρήσει ἀρκετὰ καὶ ἤδη, ὅπως ἀναφέρουν πληροφορίες, ἐπίκειται ἡ ἀπαγόρευση ἐξόδου του ἀπὸ τὴ χώρα.
Τὸ ΣΔΟΕ ἐξετάζει ἐπίσης 31 φακέλους μὲ στρατιωτικὲς προμήθειες, καθὼς εἶναι σοβαρὲς οἱ ἐνδείξεις ὅτι ὑπάρχουν καὶ φοροδιαφυγὴ καὶ μαῦρο χρῆμα.
http://www.politis-gr.com/?p=7534 - βλ. καὶ roufianos@stinfora.com
Καλοῦμε λοιπὸν τὸν κ. Πάγκαλο νά βαθμολογήσει τὴν παραγωγικότητα ὄχι μόνον τῶν κ.κ. Ὑπουργῶν τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἀντικείμενο τῆς εὐθύνης του, ἀλλὰ καὶ τῶν Μελῶν τῆς Βουλῆς καὶ νὰ μᾶς γνωστοποιήσει τὸ πόρισμά του.
Ἐμεῖς λοιπὸν γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουμε παρουσιάζουμε σήμερα ἕνα Ἀφιέρωμα τῆς ἐφημερίδος “ Καθημερινή”  της 26ης Σεπτεμβρίου 2010. Μία ἔρευνα τοῦ δημοσιογράφου κ. Ν. Βαφειάδη, ἡ ὁποία διδει ἀφορμὴ γιὰ βαθυστόχαστες σκέψεις, πιστοποιεῖ δὲ τὸν εὐτελισμὸ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Βλέπετε “ ἀνθρώπων ἔκαστος δυο πήρας φέρει, τὴν μὲν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ ὄπισθεν, γέμει δὲ κακῶν ἑκατέρα. Ἀλλ’ ἡ μὲν ἔμπροσθεν ἀλλοτρίων γέμει, ἡ δὲ ὄπισθεν τῶν αὐτοῦ του φέροντος”, ὅπως ἔχει γράψει καὶ ὁ Αἴσωπος στοὺς Μύθους του.
Ὥστε τὸ ζήτημα τῆς παραγωγικότητος τῶν θεσμικῶν ὀργάνων εἶναι πολὺ σοβαρό. Τόσο σοβαρό, ὥστε πρέπει νὰ ἐρευνηθῆ καὶ τὸ τί ἀκριβῶς παραγει καὶ ὁ κατέχων τὴν θέσιν τοῦ Ἀντιπροέδρου σὲ μία Κυβέρνηση καὶ μὲ πόσο ἱδρώτα κερδίζει τὸν “ ἐπιούσιον ἄρτον” του, δηλ. ἡ σχέση προσφορᾶς καὶ ἀπολαβῶν! Μήπως ὁ κ. Πάγκαλος θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πληροφορήσει σχετικά, ὥστε νὰ κρίνουμε τελικὰ καὶ τὴν δική του παραγωγικότητα;
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 201
ΠΗΓΗ: http://mkka.blogspot.com/
Χριστιανική Βιβλιογραφία

Εἶναι οἱ κληρικοί ἀντιπαραγωγικοί; / Τοῦ προέδρου τοῦ ῾Ιεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν ῾Ελλάδος π. Γεωργίου Σέλλη

 
 
Προ ημερών υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης περιέγραψε τον Ιερό Κλήρο ως αντιπαραγωγικό. Θα τον παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσει πως εννοεί τον όρο παραγωγικότητα, γιατί θεωρούμε ότι στην περίπτωση του Κλήρου τελεί εν συγχύσει.  Είναι σε θέση να μας πει ο κύριος αυτός αν υπάρχουν  τρόποι  μέτρησης  της προσφοράς του ταπεινού Λευίτη, ο οποίος αναλώνεται 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο;     

Υπάρχουν μετρήσιμα μεγέθη που να μπορούν να συλλάβουν  τα επιτεύγματα του ιερού κλήρου σε τούτον εδώ τον τόπο, να μετρήσουν τις προσμονές από την σπορά στις ψυχές των ανθρώπων  που παραμένουν πιστοί  σε όσα γαλουχήθηκαν από τους πατέρες τους;

Πέρα από τους ποσοτικούς δείκτες υπάρχουν και ποιοτικοί, τους οποίους ο ανωτέρω και οι συνοδοιπόροι του αρνούνται να αναγνωρίσουν στο βωμό μιας στείρας ποσοτικοποίησης, η οποία δεν εξέφρασε σε καμιά ιστορική περίοδο τον ελληνικό κόσμο. Οι επιδιώξεις και οι συμβολές  του  Ιερού Κλήρου αναγνωρίζονται από όσους  έχουν ξεφύγει από το ανελέητο κυνηγητό της σύγχρονης υποκουλτούρας, η οποία στοχεύει στην καταρράκωση και δαιμονοποίηση όχι μόνο του κλήρου, αλλά της πνευματικότητας εν γένει. Το παραγωγικό έργο των Κληρικών είναι πολύ πιο φιλόδοξο από αυτό που έχουν  καλλιεργήσει στο μυαλό τους όσοι βαυκαλίζονται να αυτοπροσδιορίζονται ως εκσυγχρονιστές και διαφωτιστές, αυτοί που δίνοντας τα φώτα τους επ’ αδρής αμοιβής «άλλαξαν τα φώτα» στους λαούς και τους ανθρώπους.

Γνωρίζομε ότι δεν είναι εύκολο να πείσεις την κοσμική εξουσία και την δύσπιστη κοινή γνώμη να σεβαστεί, πολύ λιγότερο δε να  χρηματοδοτήσει, θεσμούς που προορισμός τους είναι να αμφισβητούν  τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνίας, ώστε να πρυτανεύσει ο ανθρωπισμός. Πώς να υπολογίσουν τον άνθρωπο οι θιασώτες του απόλυτου υλισμού;
           
Όσο για το καθεστώς της μισθοδοσίας των κληρικών, που έντεχνα αιωρείται τελευταία, είναι γνωστή η διαδικασία της συναλλαγής, αλλά και της εξαπάτησης  των, αφού ουδέποτε ενετάχθησαν  στο ενιαίο δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς αλλά αφέθησαν στην διάκριση του εκάστοτε υπουργού, σχετικά με το αν η πολύτεκνη οικογένεια του Ιερέα θα τύχει των επιδομάτων, την στιγμή που η διασπάθιση του δημόσιου ταμείου είναι καθεστώς.

Ο τόπος τούτος έχει αναδείξει Παπαφλέσσα και Διάκο∙ πάντοτε αναδεικνύει και θα αναδείξει και πάλι, όταν οι ορδές των απολίτιστων ορνέων  υπερβούν τα όρια. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό.

Η ανοχή και αντοχή του κλήρου εξαντλείται.

Η ύπαρξη του ιερού κλήρου δεν είναι επινόηση  της πολιτικής ελίτ του τόπου  τούτου, αλλά σάρκα από την σάρκα του.

Ο ιερός Κλήρος της  πατρίδας μας έχει μάθει στις θυσίες και είναι έτοιμος για τέτοιες. Όμως δεν θα ανεχθεί μέσα στο σπίτι του, από κανέναν και από οιανδήποτε κατεύθυνση, να προσβάλλεται.

«Πυρῆνες τῆς Φωτιᾶς»: «Σπᾶμε κεφάλια, ἀνατινάζουμε, ἐκτελοῦμε»


Οι «Πυρήνες της Φωτιάς» αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα δέματα-βόμβες και απειλούν με δολοφονίες πολιτικών, δικαστικών και άλλων

Πηγή:Τό Βῆμα, ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010
Ειδικοί της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή κοντά στην οποία εξερράγη ένα από τα δέματαβόμβες την 1η Νοεμβρίου. Η επιχείρηση της οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» κατέληξε τότε στη σύλληψη δύο μελών της οργάνωσης. Χθες η οργάνωση με προκήρυξή της ανέλαβε την ευθύνη για την αποστολή των 14 πακέτων-βομβών σε Ελλάδα και εξωτερικό (RΕUΤΕRS/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ)
Ειδικοί της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή κοντά στην οποία εξερράγη ένα από τα δέματαβόμβες την 1η Νοεμβρίου. Η επιχείρηση της οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» κατέληξε τότε στη σύλληψη δύο μελών της οργάνωσης. Χθες η οργάνωση με προκήρυξή της ανέλαβε την ευθύνη για την αποστολή των 14 πακέτων-βομβών σε Ελλάδα και εξωτερικό (RΕUΤΕRS/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ)
Απειλές για δολοφονίες πολιτικών, δικαστικών, δημοσιογράφων και άλλων περιλαμβάνει για πρώτη φορά προκήρυξη της «Επαναστατικής Οργάνωσης Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς», όπως αυτοσυστήθηκε χθες και αναρτήθηκε σε δικτυακό τόπο αντιεξουσιαστών. Με την προκήρυξη αυτή η οργάνωση αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποστολή των 14 δεμάτων-βομβών σε Ελλάδα και εξωτερικό την 1η Νοεμβρίου. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «στις διαδηλώσεις σπάμε τα κεφάλια των μπάτσων, τράπεζες ληστεύονται και παραδίνονται στις φλόγες, βόμβες ανατινάζουν κυβερνητικά κτίρια,όπλα εκτελούν πολιτικούς, δημοσιογράφους, μπάτσους, δικαστές και κάθε λογής προστάτες αυτού του κόσμου».

Απευθύνεται ακόμη πρόσκληση σε ένοπλες οργανώσεις της Ελλάδας, της Ευρώπης αλλά και τριών χωρών της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής προκειμένου να προχωρήσουν σε βομβιστικές επιθέσεις σε ελληνικούς στόχους! Εκτοξεύονται μια σειρά απειλές και στοχοποιείται η υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών που αντιλήφθηκε την 1η Νοεμβρίου τις ύποπτες κινήσεις των συλληφθέντων Γεράσιμου Τσάκαλου και Παναγιώτη Αργυρού όταν ετοιμάζονταν να αποστείλουν ορισμένα από τα δέματα-βόμβες.

Στο κείμενό της η «Συνωμοσία» για πρώτη φορά χρησιμοποιεί σφραγίδα και αυτοαποκαλείται «Επαναστατική Οργάνωση». Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εντόπιζαν χθες το βράδυ ιδιαίτερες ομοιότητες του 13σέλιδου κειμένου με δύο προηγούμενα της οργάνωσης «Σέχτα Επαναστατών». Ακόμη εκφράζουν φόβους ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει νέος κύκλος επιθέσεων εν όψει της δίκης- στις 17 Ιανουαρίου 2011- μελών της «Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς» οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την ανακάλυψη του διαμερίσματος στο Χαλάνδρι τον Σεπτέμβριο του 2009.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε χθες το βράδυ ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., «μια προσεκτική ανάγνωση της συγκεκριμένης προκήρυξης αλλά και των επιστολών που είχαν στείλει προ δύο ημερών οι συλληφθέντες Τσάκαλος και Αργυρού οδηγεί στην ένδειξη ότι η “Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς” ίσως ετοιμάζεται για νέο μπαράζ επιθέσεων. Δεν φαίνεται διατεθειμένη να περιορίσει τη δράση της εν όψει της δίκης των μελών της, όπως συνέβαινε με τις ενέργειες άλλων οργανώσεων στο παρελθόν προκειμένου οι σύντροφοί τους να έχουν καλύτερη δικαστική μεταχείριση».

Το πρώτο τμήμα της προκήρυξης έχει έκταση μία σελίδα και τίτλο «Ανακοίνωση για τους συλληφθέντες συντρόφους μας» και είναι αφιερωμένο στους Γεράσιμο Τσάκαλο, Παναγιώτη Αργυρού και Χάρη Χατζημιχελάκη- το σπίτι του οποίου στο Χαλάνδρι χαρακτηρίστηκε γιάφκα από τις διωκτικές αρχές. Οπως χαρακτηριστικά μνημονεύεται, «η αδιάλλακτη στάση και η ανάληψη της ευθύνης τους ως μέλη της “Συνωμοσίας” δίνουν σε εμάς τους υπολοίπους το σύνθημα για συνέχιση των εχθροπραξιών. Στην περηφάνια τους συναντάμε την περηφάνια μας και στο χαμόγελό τουςτο χαμόγελό μας».

Ακόμη στο ίδιο τμήμα της προκήρυξης η οργάνωση ουσιαστικά δημιουργεί μια «γέφυρα» μεταξύ εγκλείστων και ελεύθερων μελών της. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «δηλώνουμε ότι από τη σημερινή ημέρα και μετά η “Ε.Ο. Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς” θα εκφράζεται μέσα από δύο αυτόνομες και ισότιμες υποδομές. Από εμάς που πλέον αυτοπροσδιοριζόμαστε ως ο παράνομος τομέας της οργάνωσης και τον δεύτερο τομέα, τον Πυρήνα των Φυλακισμένων Μελών της Οργάνωσης, καθώς και όσων αιχμαλώτων συντρόφων συμφωνούν με τις αξίες και τις αρχές μας».

Στο δεύτερο τμήμα της προκήρυξης, έκτασης 11 σελίδων, υπάρχει αρχικά μια αναφορά στους στόχους και στην πολυσυλλεκτικότητα της οργάνωσης. Οπως σημειώνεται, «η Συνωμοσία προέρχεται από ένα νέο ρεύμα της επαναστατικής αναρχίας που έχει εισβάλει δυναμικά στο πεδίο της σύγκρουσης και της κοινωνικής πρόκλησης. Οι στόχοι που χτυπιούνται, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, οι τράπεζες, τα αστυνομικά τμήματα, οι εταιρείες security,τα πολιτικά γραφεία,η Βουλή, οι εκκλησίες, τα δικαστήρια, οι φυλακές, οι πρεσβείες...είναι για εμάς απλώς κτίρια που όσα κιλά εκρηκτικών και να τοποθετήσουμε θα ξαναχτιστούν από την αρχή με περισσότερες κάμερες, με περισσότερη φύλαξη, όλο και πιο φαινομενικά απόρθητα».

Και λίγο αργότερα συμπληρώνεται: «Συνεργαζόμαστε με ελεύθερες και αυτόνομες προσωπικότητες που αναζητούν τη ζωή σε όλη της την ένταση και όχι σε μηνιαίες δόσεις. Αυτό το δίκτυο ανθρώπων που ανανεώνεται, κοντράρεται, συζητάει, πράττει, σκέφτεται, προβληματίζεται και αναζητάει πάντα την εξέλιξη είναι η “Ε.Ο. Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς”.Ενα παράνομο δίκτυο μειοψηφικής δράσης μεταξύ συντρόφων, χωρίς αρχηγούς και ακολουθητές, που οργανώνει τις επιθυμίες και τις σκέψεις του πάντα με την πλευρά της επανάστασης» .

Οσον αφορά την αποστολή των 14 δεμάτων, στην προκήρυξη καταγράφεται μια σειρά περιστατικών συλλήψεων, προφυλακίσεων ή δολοφονιών αντιεξουσιαστών σε χώρες οι πρεσβείες των οποίων έγιναν στόχος της οργάνωσης. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στην επονομαζόμενη «Διεθνιστική Αλληλεγγύη» των αντιεξουσιαστικών οργανώσεων σε όλον τον κόσμο και διατυπώνεται η απειλή ότι «στις μαζικές συλλήψεις σε μία πορεία στο Βέλγιο εμείς σε αντίποινα θα βάζουμε βόμβες στην Ελλάδα»!
Για την αποστολή των δεμάτων ωστόσο σημειώνεται: «Η προνοητικότητά μαςότι η αλληλογραφία της κοσμικής αριστοκρατίας των πρεσβευτών δεν ανοίγεται απ΄ τους ίδιους αλλά απ΄ το υπαλληλικό προσωπικό των πρεσβειώνμάς υπαγόρευσε να μη χρησιμοποιήσουμε την ισχυρή εκρηκτική ύλη που έχουμε αποθηκευμένηπαρά μόνο ελάχιστη ποσότητα αυτοσχέδιας μαύρης πυρίτιδας ώστε να παραδοθεί το μήνυμα χωρίς τον τραυματισμό κάποιου ανθρώπου».

Η οργάνωση χρησιμοποιεί σφραγίδα με πέντε βέλη που δείχνουν το μαύρο αστέρι της αναρχίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, τα πέντε βέλη πιθανόν συμβολίζουν τις ένοπλες οργανώσεις της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αργεντινής, του Μεξικού και της Χιλής, από τις οποίες ζητούνται «επιθέσεις συμπαράστασης» στην Ελλάδα.

Απειλούν την κούριερ

Πυροτεχνουργός ετοιμάζεται να εξουδετερώσει ένα από τα δέματα-βόμβες που απέστειλαν μέλη της οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς»
Ενα μεγάλο τμήμα του κειμένου είναι αφιερωμένο στον τρόπο σύλληψης των Τσάκαλου και Αργυρού και περιέχει πρωτοφανείς απειλές για την υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών στο Παγκράτι η οποία ειδοποίησε τις αρχές για την αποστολή των δεμάτωνβομβών. Οπως σημειώνεται, «το εν λόγω υποκείμενο τηλεφώνησε στην Αστυνομία και οι μπάτσοι απέκλεισαν όλη την περιοχή με δεκάδες δυνάμεις συλλαμβάνοντας τους συντρόφους μας. Βέβαια η πράξη της συγκεκριμένης υπαλλήλου βρίσκεται εκτεθειμένη στην κοινή λογική και να είναι σίγουρη πως το όνομά της δεν θα λησμονηθεί εύκολα από το νέο αντάρτικο πόλης». Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επεσήμαναν ότι είναι η πρώτη φορά που η «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» απειλεί μάρτυρα ένοπλης επίθεσης, καθώς και ότι σε παρόμοιες απειλές κατά αυτοπτών μαρτύρων είχε προχωρήσει η οργάνωση «Σέχτα Επαναστατών» μετά τη δολοφονία του αστυνομικού Νεκτάριου Σάββα το καλοκαίρι του 2009 στα Κάτω Πατήσια.

4+1 συμπεράσματα από την προκήρυξη
1.Για πρώτη φορά περιέχονται αναφορές σε δολοφονίες.
2.Προαναγγέλλονται νέες επιθέσεις εν όψει της δίκης τον Ιανουάριο του 2011 κατηγορουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση.
3.Για πρώτη φορά η «Συνωμοσία» αυτοαποκαλείται «Επαναστατική Οργάνωση» και χρησιμοποιεί σφραγίδα.
4.Ζητεί βομβιστικές επιθέσεις στην Ελλάδα από ένοπλες οργανώσεις άλλων χωρών.
5.Διαπιστώνονται από την ΕΛ.ΛΑΣ. ομοιότητες με προκηρύξεις της «Σέχτας Επαναστατών», όπως προαναγγελίες δολοφονιών,απειλές κατά αυτοπτών μαρτύρων,αναφορές συμπαράστασης σε φυλακισμένους ποινικούς.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=369747&dt=26/11/2010#ixzz16T8XMGGM