"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


στία Πατερικν Μελετν” π τν αγίδα τς Φιλοσοφικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν διοργανώνει  τν  Πέμπτη  31 Μαρτίου  2011 κα ρα 15:00-18:00 , μερίδα  μ θέμα τν  “λεκτρονικ διακυβέρνηση κα τ νθρώπινα δικαιώματα” , στὴν αἴθουσα AULA τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

• Τί  εἶναι τελικὰ ἡ “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση” καὶ γιατί πρέπει  νὰ ἔχει παγκόσμιο χαρακτήρα;
Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα  κινδυνεύουν ἀπὸ τὶς ἐφαρμογὲς τῆς “ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης”;
Γιατί ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ  πρόσωπο  πλασμένο κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πρέπει  νὰ γίνει ἀριθμοποιημένο  “τεμάχιο” ;
Εἶναι ἀπαραίτητο τὸ  θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας;
Πῶς  ἡ ἀνθρώπινη σοφία  ἀπὸ  ὑπηρέτης  τῆς κοινωνίας μεταμορφώνεται σὲ ὄργανο  τοῦ  παγκόσμιου  ὁλοκληρωτισμοῦ.
• Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου: Ἀπειλὴ ἢ ἐξυπηρέτηση;
Εἶναι βάσιμες οἱ  Ὀρθόδοξες Ἀντιρρήσεις;

.            Τὰ παραπάνω ἐρωτήματα ἀποτελοῦν ἕνα μικρὸ μόνο δεῖγμα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν κρισίμων  ἀποριῶν καὶ ἐρωτημάτων  ποὺ  δημιουργοῦνται  ὄχι μόνο στὸν Ἑλληνικὸ  λαὸ ἀλλὰ καὶ σὲ  κάθε λαὸ  ποὺ δέχεται  ἤδη  τὴν  ἀσφυκτικὴ παρουσία  τῆς  “παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης”.
.      Εἶναι  πρωτοφανὴς  ὁ  “παγκόσμιος συντονισμὸς”  κυβερνήσεων  καὶ  διεθνῶν ὀργανισμῶν  πρὸς τὴν κατεύθυνση  τῆς δημιουργίας  μιᾶς  “παγκόσμιας κυβέρνησης”,   ἡ σπονδυλικὴ στήλη τῆς ὁποίας  θὰ εἶναι ἀσφαλῶς ἡ  “παγκόσμια ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”.
.       Στὴν  ἡμερίδα αὐτὴ  οἱ συμμετέχοντες ὁμιλητές  θὰ δώσουν ἀπαντήσεις τόσο στὰ παραπάνω ἐρωτήματα , ὅσο καὶ σὲ  πλῆθος ἄλλων ποὺ προκύπτουν  ἀπὸ τὴν  ἀναγκαστικὴ ἐπιβολή,  τοῦ κατὰ τὰ φαινόμενα  ὁλοκληρωτικοῦ  καὶ  ἀντιχριστιανικοῦ καὶ ἀπάνθρωπου συστήματος  τῆς  “ἠλεκτρονικῆς  διακυβέρνησης”, μία ἐφαρμογὴ τοῦ ὁποίου εἶναι καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου.

Ὁμιλητές:

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος (Θεολόγος – Φιλόλογος):

“Θεολογικὴ προσέγγιση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως”

• Χρῆστος Παπασωτηρίου (Δικηγόρος παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ):

“Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τὸ ἀπόλυτο μέσο στερήσεως τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας”

• Φώτιος Φωτεινάκης (Καθηγητής  τῆς πληροφορικῆς Δ.Ε , BSc Μικροηλεκτρονικὴ καὶ ἐπεξεργασία πληροφοριῶν):

“Ἠλεκτρονικὴ  διακυβέρνηση: ἡ  ἠλεκτρονικὴ δικτατορία τῆς κυβερνητικῆς”

• Στάθης Ἀδαμόπουλος (Οἰκονομολόγος):

“Κάρτα τοῦ Πολίτη: ἀπαραίτητη, περιττὴ ἢ ἐπικίνδυνη;”

žΣυντονίζει ὁ δημοσιογράφος καὶ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ “Ρεσάλτο”  Θύμιος Παπανικολάου.

ΠΗΓΗ: http://orthodox-watch.blogspot.com