"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ Ὅλοι δωρητὲς ὀργάνων μὲ τό… ζόρι! Γράφει ὁ Γιῶργος Δελαστὶκ
.         Χωρίς… μάτια, καρδιά, νεφρά, συκώτι ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ὄργανο θὰ παραλαμβάνουν ἐμβρόντητοι τὴ σορὸ ἀποθανόντος σὲ κρατικὸ ἢ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο στὸ ἄμεσο μέλλον οἱ ἐμβρόντητοι συγγενεῖς του, ἂν γίνει νόμος τὸ νομοσχέδιο ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο καὶ τὸ ὁποῖο ἡ κυβέρνηση προωθεῖ πρὸς ψήφιση. Ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τους, χωρὶς νὰ τοὺς ρωτήσει κανεὶς γιὰ νὰ πάρει τὴν ἄδειά τους, οἱ γιατροὶ θὰ ἔχουν προχωρήσει κατὰ τὴν αὐθαίρετη κρίση τους σέ… μεταμόσχευση ὅσων ὀργάνων τοῦ ἐκλιπόντος ἀσθενοῦς ἐπιθυμοῦν! Θὰ τεμαχίζουν δηλαδὴ τὸ πτῶμα κατὰ τὶς ὀρέξεις καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ὑφίστανται κατὰ τὴν ἄποψή τους, θὰ ἀφαιροῦν τὰ χρήσιμα ὄργανα καὶ ὅ,τι περισσεύει θὰ τὸ παραδίδουν στοὺς συγγενεῖς πρὸς ταφή!
.         Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ καὶ δράση ἀνατριχιαστικῆς ἰατρικῆς αὐθαιρεσίας θὰ εἶναι ἀπολύτως νομότυπη βάσει τοῦ νομοσχεδίου ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου.
.        Μὲ ἕνα ἀπαράδεκτο νομικὸ τέχνασμα, τὸ ἐφεύρημα τῆς «εἰκαζόμενης συναίνεσης» τῶν πεθαμένων (!), ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ νομοθετήσει ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες κατατάσσονται αὐτομάτως καὶ αὐθαιρέτως στὴν κατηγορία τῶν… «δωρητῶν σώματος» – καὶ τὰ ἕντεκα ἑκατομμύρια!
.         Ἡ κυβέρνηση ὁρίζει δηλαδὴ ὅτι ὅλοι οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἐνηλικίωσής τους, εἶναι δωρητὲς ἀνθρωπίνων ὀργάνων καὶ μάλιστα χωρὶς καθόλου νὰ τοὺς ρωτήσει!
.        Μόλις κάποιος πεθάνει δηλαδ τ σμα του νήκει στ… κράτος, τ ποο διαχειρίζεται (κα δυνάμει μπορεύεται, προσθέτουμε μες) τ ργανά του κατ τν πόλυτη βούλησή του! Δωρητὲς ὀργάνων μὲ τὸ ζόρι σὲ ἕνα κράτος ποὺ κανένας πολίτης δὲν τὸ ἐμπιστεύεται, βαθύτατα διεφθαρμένο καὶ μισητὸ ἀπὸ τὸν κόσμο…
.          Μόνο ὅποιος ὑποβάλει δήλωση στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Μεταμοσχεύσεων, ἀφοῦ προηγουμένως πάει καὶ σέ… συμβολαιογράφο (!) ἢ ἀστυνομικὴ ἀρχὴ γιὰ νὰ βεβαιώσει τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς του, μπορεῖ νὰ γλιτώσει μετὰ θάνατον αὐτὴ τὴ μεταχείριση.
.         Πόσοι θὰ τὸ κάνουν; Οὐσιαστικὰ κανένας, τὸ πολὺ μερικὲς χιλιάδες, ἄντε δεκάδες χιλιάδες ἄτομα. Οὔτε κὰν θὰ τὸ μάθουν οἱ Ἕλληνες ὅτι θὰ ὑπάρχει τέτοιος νόμος, μέχρι νὰ εἶναι πλέον πολὺ ἀργά. Νὰ ὑποστοῦν δηλαδὴ τὶς συνέπειές του στὸ περιβάλλον τους.
.         Εναι ξοργιστικ ξαπάτηση το πληθυσμο σ να τέτοιο θέμα. Πόσῳ μᾶλλον ποὺ ἕνας νόμος ποὺ βασίζεται στὴν «εἰκαζόμενη συναίνεση» τῶν πεθαμένων, θὰ ἔχει τερατώδεις παρενέργειες στὴν ἐφαρμογή του στὴν πράξη. Ἡ μετατροπὴ κάθε νεκροῦ Ἕλληνα σὲ πηγὴ ὀργάνων πρὸς μεταμόσχευση θὰ δώσει ἀντικειμενικὰ θηση στ κυκλώματα μπορίας νθρωπίνων ργάνων.
.         Ἐξαγοράζοντας ὑπαλλήλους τῆς ὑπηρεσίας διαχείρισης τῶν τεράστιων πλέον ποσοτήτων ἀνθρωπίνων ὀργάνων πρὸς μεταμόσχευση, τὰ κυκλώματα αὐτὰ θὰ κατευθύνουν τὰ μοσχεύματα πρὸς πελάτες τους ποὺ θὰ ἔχουν χρυσοπληρώσει καὶ μάλιστα ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα – θὰ κάνουν καί… ἐξαγωγὲς σὲ πλούσιες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπου φυσικὰ δὲν ἰσχύουν τέτοιοι νόμοι!
.          Ὑπάρχουν ἀκόμη πιὸ φρικιαστικὲς δυνατότητες παρεκτροπῶν. Τὰ κυκλώματα αὐτὰ νὰ ἐξαγοράζουν κάποιους ἐπίορκους γιατρούς, οἱ ὁποῖοι νὰ μὴν καταβάλλουν κάθε δυνατὴ προσπάθεια διάσωσης π.χ. βαριὰ τραυματισμένων νέων σὲ τροχαία δυστυχήματα, νὰ ἐπέρχεται ἔτσι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος καὶ τὸ κύκλωμα νὰ κατευθύνει τὰ ὄργανα τοῦ νεκροῦ πρὸς πελάτες ποὺ τὰ ἔχουν ἀνάγκη καὶ ἔχουν πληρώσει γι᾽ αὐτό.
.          Μέχρι στιγμῆς τέτοιοι κίνδυνοι δὲν ὑπάρχουν, καθὼς οἱ συγγενεῖς ποὺ θὰ δώσουν τὴ συγκατάθεσή τους γιὰ τὴ μεταμόσχευση θὰ ἔχουν καὶ ἄμεση γνώση σὲ ποιὸν θὰ μεταμοσχευθοῦν τὰ ὄργανα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχασαν. Αὐτὸ περιορίζει δραστικὰ τὶς δυνατότητες δράσης τῶν κυκλωμάτων ἐμπορίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων.
.          Ὅσο γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ (λιγότερο ἀπὸ τὸ 1%) ἔχει δηλώσει αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὴν ἐπιθυμία του νὰ εἶναι δωρητὴς ὀργάνων, αὐτὸ ἀποτυπώνει τὴ βαθιὰ δυσπιστία τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς κρατικοὺς καὶ ἰατρικοὺς θεσμοὺς ποὺ διαχειρίζονται τὶς μεταμοσχεύσεις.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ» 04.04.2011 (http://www.ethnos.gr/)
http://christianvivliografia.wordpress.com