"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ο…ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ τοῦ Μητροπολ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: Στή φωτογραφία δύο ἐκ τῶν πλέον παραγωγικῶν κληρικῶν καί μέ ἁγιότητα βίου τῆς ᾿Εκκλησίας μας (ὁ Γέροντας Πορφύριος καί ὁ Γέροντας ᾿Επιφάνιος),   τῶν ὁποίων τό πνευματικό ἔργο φέρει πλουσίους καρπούς ἀκόμη καί σήμερα μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημία τους. 


Σύμφωνα μὲ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ κ. Θεοδώρου Πάγκαλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως, οἱ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ ἱερεῖς δὲν ἀνήκουν στὶς παραγωγικὲς τάξεις τῆς Κοινωνίας. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν προηγούμενη μεγάλη γκάφα του: “μαζὶ τὰ φάγαμε” ἔρχεται μία νέα ἀπρέπεια, λέγω “ ἀπρέπεια”, γιὰ νὰ χαρακτηρίσω μὲ τὸν πιὸ ἐπιεικῆ ὄρο τὸ ἐγκληματικὸ λάθος τοῦ κ. Ἀντιπροέδρου, ἐννοῶ τὸ προαναφερθὲν νέο ὀλίσθημα τῆς γλώσσης του! Καὶ τὰ δύο ὀλισθήματα εἶναι ἀ-π-α-ρ-ά-δ-ε-κ-τ-α!
Ἂν ἡ παραγωγικότης ἑνὸς θεσμικοῦ ὀργάνου ἐκρίνετο μὲ κριτήριο τὸν σωματικό του τύπο, τότε ὁ κ. Πάγκαλος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐθεωρεῖτο παραγωγικώτατος!
Ἂν ἐπίσης ἡ παραγωγικότης ἑνὸς θεσμικοῦ ὀργάνου ἐκρίνετο μὲ κριτήριο τὰ περιουσιακά του στοιχεῖα, εἴτε δήλ. μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀκινήτων, εἴτε μὲ τὴν ποιότητά τους καὶ τήν χλιδή τους, (βίλλες, πισίνες κλπ) τότε καὶ πάλιν ὁ κ. Πάγκαλος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐθεωρεῖτο παραγωγικώτατος!
Ἂν ἐπίσης ἡ παραγωγικότης ἑνὸς θεσμικοῦ ὀργάνου ἐκρίνετο μὲ κριτήριο τὸν τρόπο συμπεριφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο, γιὰ μία ἀκόμη φορά ο κ. Πάγκαλος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐθερωρεῖτο παραγωγικωτατος! Συχνὰ πυκνὰ μὲ τὰ λόγια του προσβάλλει ὁμάδες ἐντίμων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τῶν στὴν Πατρίδα, ὅπως οἱ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ κληρικοί, τοὺς ὁποίους ὑβρίζει!
Μοναδικὴ περίπτωση, στὴν ὁποία ὁ κ. Πάγκαλος θὰ μποροῦσε νὰ ὑστερήσει ὡς πρὸς τὴν παραγωγικότητα, θὰ ἦταν ἡ συμμετοχή του σὲ off-shore ἑταιρεῖες. Στὸν τομέα αὐτὸ π-α-ρ-α-γ-ω-γ-ι-κ-ώ-τ-α-τ-ο-ς θεωρεῖται   κάποιος αλλος πρ. συνάδελφός του στὴν Βουλὴ καὶ τὴν Κυβέρνηση, δήλ. πρ.Ὑπουργός, ὁ ὁποῖος καταγγέλλεται ὅτι ἔχει συμμετοχὴ σὲ 180 off-shore ἑταιρεῖες.
Νὰ ἡ σχετικὴ εἴδηση:  Πρώην ὑπουργὸς μὲ 180 off-shore
Δόκανα ἔχει στήσει τὸ ΣΔΟΕ γιὰ πρώην ὑπουργὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ τὴν δεκαετία τοῦ ‘80 καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θεωροῦνταν «ἔντιμοι» ἄνθρωποι καὶ «ἀδιάφθορα» στελέχη, ὅπως ἀναφέρεται σὲ δημοσίευμα τῆς «Ἰσοτιμίας»
Ὁ συγκεκριμένος πρώην ὑπουργὸς ἔχει τεθεῖ ὑπὸ διακριτικὴ παρακολούθηση, ἐλέγχονται οἱ κινήσεις του καὶ ὅλες οἱ δοσοληψίες του, ἐνῶ τὸ ἴδιο θὰ γίνει καὶ μὲ τοὺς λογαριασμούς του.
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, διαθέτει 180 πολυτελῆ ἀκίνητα τὰ ὁποία ἀνήκουν σὲ ἰσάριθμες ἐξωχώριες ἑταιρεῖες real estate. Κάθε ἑταιρεία εἶχε κεφάλαιο 90.000 εὐρώ, ἀλλὰ ὅλες ἐμφανίζονται ζημιογόνες. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ποτὲ δὲν στερήθηκε τὴ δανειοδότηση ἀπὸ τὶς τράπεζες, ἔχοντας μία περίεργη εὐχέρεια ὡς πρὸς αὐτό.
Ἡ ἔρευνα ἔχει προχωρήσει ἀρκετὰ καὶ ἤδη, ὅπως ἀναφέρουν πληροφορίες, ἐπίκειται ἡ ἀπαγόρευση ἐξόδου του ἀπὸ τὴ χώρα.
Τὸ ΣΔΟΕ ἐξετάζει ἐπίσης 31 φακέλους μὲ στρατιωτικὲς προμήθειες, καθὼς εἶναι σοβαρὲς οἱ ἐνδείξεις ὅτι ὑπάρχουν καὶ φοροδιαφυγὴ καὶ μαῦρο χρῆμα.
http://www.politis-gr.com/?p=7534 - βλ. καὶ roufianos@stinfora.com
Καλοῦμε λοιπὸν τὸν κ. Πάγκαλο νά βαθμολογήσει τὴν παραγωγικότητα ὄχι μόνον τῶν κ.κ. Ὑπουργῶν τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἀντικείμενο τῆς εὐθύνης του, ἀλλὰ καὶ τῶν Μελῶν τῆς Βουλῆς καὶ νὰ μᾶς γνωστοποιήσει τὸ πόρισμά του.
Ἐμεῖς λοιπὸν γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουμε παρουσιάζουμε σήμερα ἕνα Ἀφιέρωμα τῆς ἐφημερίδος “ Καθημερινή”  της 26ης Σεπτεμβρίου 2010. Μία ἔρευνα τοῦ δημοσιογράφου κ. Ν. Βαφειάδη, ἡ ὁποία διδει ἀφορμὴ γιὰ βαθυστόχαστες σκέψεις, πιστοποιεῖ δὲ τὸν εὐτελισμὸ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Βλέπετε “ ἀνθρώπων ἔκαστος δυο πήρας φέρει, τὴν μὲν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ ὄπισθεν, γέμει δὲ κακῶν ἑκατέρα. Ἀλλ’ ἡ μὲν ἔμπροσθεν ἀλλοτρίων γέμει, ἡ δὲ ὄπισθεν τῶν αὐτοῦ του φέροντος”, ὅπως ἔχει γράψει καὶ ὁ Αἴσωπος στοὺς Μύθους του.
Ὥστε τὸ ζήτημα τῆς παραγωγικότητος τῶν θεσμικῶν ὀργάνων εἶναι πολὺ σοβαρό. Τόσο σοβαρό, ὥστε πρέπει νὰ ἐρευνηθῆ καὶ τὸ τί ἀκριβῶς παραγει καὶ ὁ κατέχων τὴν θέσιν τοῦ Ἀντιπροέδρου σὲ μία Κυβέρνηση καὶ μὲ πόσο ἱδρώτα κερδίζει τὸν “ ἐπιούσιον ἄρτον” του, δηλ. ἡ σχέση προσφορᾶς καὶ ἀπολαβῶν! Μήπως ὁ κ. Πάγκαλος θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πληροφορήσει σχετικά, ὥστε νὰ κρίνουμε τελικὰ καὶ τὴν δική του παραγωγικότητα;
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 201
ΠΗΓΗ: http://mkka.blogspot.com/
Χριστιανική Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου