"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ο… ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


Πολὺ ὡραία καὶ ὰποστομωτικὴ ἀπάντηση στὶς ἑτεροδιδασκαλίες τοῦ γνωστοῦ παπαΦάρου

π. Φάρος:

Ὅταν ἐρωτᾶται γιὰ τὸ ζήτημα τῶν προγαμιαίων σχέσεων, ὁ 80χρονος πολυγραφότατος ”πνευματικὸς” ἀντιδρᾶ. «Ἡ σύγχρονη ἀντίληψη περὶ πορνείας, ποὺ περιλαμβάνει κάθε ἐρωτικὴ ἐπαφὴ ἐκτὸς γάμου, εἶναι ἀνακριβής. Μόνο οἱ παπάδες χρησιμοποιοῦν στὶς ἡμέρες μας τὸν ὅρο “προγαμιαῖες σχέσεις”. Δὲν σημαίνει τίποτα, παρὰ μόνο γιὰ κάποια νευρωτικὰ ἄτομα (…) (Ἀπὸ συνέντευξή του στὸ «ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς», 28.11.10)

Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ… νευρωτικός(!) :

«Οὖτος γὰρ μάλιστα ὁ ἔρως ἐνοχλεῖ ταῖς τῶν  νέων ψυχαῖς. Μᾶλλον δὲ πρὶν ἢ εἰς πεῖραν ταύτης ἐλθεῖν, δίδαξον αὐτὸν νήφειν, ἐγρηγορέναι, εἰς προσευχὰς ἀγρυπνεῖν, πάντα καὶ λέγοντα καὶ ποιοῦντα τὴν σφραγῖδα ἐπιτίθεσθαι.» (περὶ κενοδοξίας καὶ ἀνατροφῆς τέκνων. ΕΠΕ 30,642) Γιατὶ τὸν μεγαλύτερο πειρασμὸ στὶς ψυχὲς τῶν νέων προξενεῖ ὁ ἔρωτας. Εἷναι ἀνάγκη, προτοῦ γευθεῖ τὴν ἀνηθικότητα, νὰ διδάξεις τὸ παιδί σου νὰ προσέχει, νὰ γρηγορεῖ, νὰ ἀγρυπνεῖ στὶς προσευχὲς καὶ πρὶν ἀπὸ κάθε λόγο καὶ πράξη του νὰ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦἈναχαιτίζωμεν τῶν ἡμετέρων παίδων τὰς ὁρμὰς καὶ πολὺν τῇ νεότητι τὸν χαλινὸν κατασκευάζωμεν. Ἂς ἀναχαιτίζουμε τὶς ὁρμὲς τῶν παιδιῶν μας καὶ ἂς ἑτοιμάζουμε ἰσχυρὸ χαλινάρι γιὰ τὴ νεότητα, τὸ χαλινάρι τοῦ φόβου καὶ τῆς νουθεσίας.
Ἀκριβῶς τὴν ἴδια νουθεσία ποὺ ξεφουρνίζει ὁ «πολυγραφότατος πνευματικός»! Χρόνια τώρα τὸ ἴδιο μονότονο καὶ κακόφωνο  τροπάριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου