"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ


Βαρυσήμαντη συνέντευξη το ρχιεπισκόπου κ. ῾Ιερωνύμου


[Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: ᾿Επιτέλους, ὁ σκανδαλισμός τῶν πιστῶν ἀπό την εἰσαγωγή τῆς δημοτικῆς στή θεία λατρεία φαίνεται πώς ἀπασχολεῖ σοβαρά τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπευθύνους. ᾿Ορθοτομῆστε Μακαριώτατε ἐν Συνόδῳ τόν λόγον τῆς ἀληθείας. Φυλάξατε τήν ἀκεραιότητα τῆς λειτουργικῆς μας γλώσσας ἀπό ὄθνειες ἐπεμβάσεις.Μἠν διστάσετε ἐνώπιον ἐκκλησιαστικῶν προσώπων ὅσο Ὑψηλά κι ἄν ἵστανται. "Φίλος ὁ Πλάτων, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια". ῾Η πλειοψηφία τοῦ θρησκεύοντος ὀρθοδόξου λαοῦ εἶναι στό πλευρό σας! ]Βαρυσήμαντον συνέντευξιν πα-

ρεχώρησεν ρχιεπίσκοπος θη -

νν κ. ερώνυμος ες τό βδομα-

διαον Περιοδικόν «πίκαιρα». Ες

ατήν πισημαίνει τι:


_ χωρισμός κκλησίας–Κρά-

τους δη χει γίνει, φο λειτουρ-

γον μέ διακριτούς ρόλους καί χρει-

άζονται διευκρινήσεις ς πρός τήν

λληλοπεριχώρησίν των.

_

Δέν χει τελεσιδικήσει πό-

θεσις το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου

διά τήν παρουσίαν το Τιμίου Σταυ-

ρο ες τάς σχολικάς αθούσας.

πεν θυμίζει τι παρουσία το

Σταυρο ες τάς σχολικάς αθούσας

ες τν ταλίαν χει ρισθ διά νό-

μου, ν ες τήν λλάδα χει πι-

κρατήσει θιμικς.

_

Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά πρέπει νά ἀ -

σχο ληθ μέ τό πρόβλημα, τό ποον

χει νακύψει σχετικς μέ τήν τέ-

λεσιν τς θείας Λειτουργίας, λλά καί λλων μυστηρίων τς κκλησίας

ες τήν δημοτικήν γλσσαν καί συγ-

κεκριμένως ες τήν περιοχήν τς

Πρεβέζης.

_

Εελπιστε ες πολύ καλήν συν -

εργασίαν μετά τς πουργο Παι-

δείας, διά νά πάρξη ν οσιαστικώ-

τερον ποτέλεσμα ες διάφορα ζη-

τήματα, μεταξύ τν ποίων περι-

λαμβάνονται καί α λλαγαί ες τό

βιβλίον τν Θρησκευτικν.

_

Τά σκάνδαλα πρχαν, πάρ-

χουν καί θά πάρχουν ες λας τάς

κφάνσεις τς ζως καί εναι ποτέ-

λεσμα τς στοχίας νός κάστου.

«Τό ζητούμενον εναι» –ς τόνι-

σε– «πότε, πόσοι καί πς θά περιο-

ρίσουμε τέτοια φαινόμενα». Τάς δη-

λώσεις διά τά σκάνδαλα ες τήν

κκλησίαν τάς καμνε μετά πό

σχετικήν ρώτησιν.

πήντησε τέλος καί διά τήν βα-

ρεαν φορολογίαν ες βάρος τς

Εκκλησίας, ποστηρίζων τι σοι

διαβάζουν λίγον στορίαν καί εναι

καλοπροαίρετοι, θά δουν τι

κκλησία καταβάλλει πάντοτε τούς

θεσπισμένους φόρους καί χει προ-

σφέρει σο κανένας λλος θεσμός
ἐφημ. ᾿Ορθόδοξος Τύπος (1-1-2010)

1 σχόλιο:

  1. Ο Νεοβαρλααμισμός του παπα-Κώστα Μπέη του καθαιρετέου πρέπει να καταδικαστεί συνοδικά για να συμμαζευθούν και οι υπόλοιποι Νεοβαρλααμίτες θιασώτες της λειτουργικής αναγέννησης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή