"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῑος:῾Η γλῶσσα τῆς θείας λατρείας πρέπει νά εἶναι ὑψηλοτέρα τῆς καθημερινῆς γλώσσης


Πολλάκις δεν είναι η γλωσσική μορφή, αλλά η βαθύτης των νοημάτων και η έλλειψις εξοικειώσεως προς αυτά, η οποία καθιστά δυσνόητον ένα κείμενον. Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν θεωρεί την γλωσσικήν μορφήν δόγμα, αλλά ποιμαντικόν μέσον. Επομένως χρησιμοποιεί εκάστοτε την αποτελεσματικωτέραν γλώσσαν. Εν τούτοις η εκκλησιαστική γλώσσα της Θείας Λατρείας δεν πρέπει να είναι η καθημερινή γλώσσα, αλλά υψηλοτέρα και επισημοτέρα, δια να αισθάνεται ο χριστιανός την επισημότητα της Θείας Λειτουργίας, χωρίς βεβαίως να αδυνατεί να παρακολουθήση τα νοήματα αυτής. Πρέπει να διδάξωμεν την ερμηνείαν της Θείας Λειτουργίας εις τους εκκλησιαζομένους χριστιανούς, μήπως ούτως αμβλυνθή το πρόβλημα της κατανοήσεως της γλώσσης αυτής.Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου