"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Αἱρετικὸς ὁ π. Δανιὴλ ᾿Αεράκης; (᾿Απάντηση στόν κ. Παν. Τελεβάντο)

᾿Οδυσσεύς τοῦ klision: ῾Ο π. Δανιήλ γιά νά εἶναι ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξος ὀφείλει νά ἀποκηρύξει τίς ἀπαράδεκτες θέσεις του περί εἰσαγωγῆς λειτουργικῶν μεταφράσεων στήν λατρεία μας. Πολύ καλά ὅσα μᾶς λέει ὀ ἀγωνιστής θεολόγος κ. Νικ. Σωτηρόπουλος (καί ἀκόμη "ἀφορισθείς", λέγω ἀκόμη, γιατί  πρό πολλοῦ ἔπρεπε νά εἶχε ἀρθεῖ τό ἄδικο ἐπιτίμιο πού τοῦ ἐπέβαλε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο-εἶναι μιά χαίνουσα πληγή πού ἐπιτέλους θά πρέπει νά κλείσει!-), γιά τό γενικότερο ἔργο τοῦ π. Δανιήλ. ῞Ομως οἱ περίεργες θέσεις του.  πού προαναφέραμε,  χαλοῦν  τήν ὅλη εἰκόνα του. Τέλος ,θά ἤθελα νά προσθέσω ὅτι μόνο Οἰκουμενική Σύνοδος ἔχει ἁρμοδιότητα νά προβεῖ σέ ἀλλαγές στή θεία λατρεία καί ὄχι τοπικές Σύνοδοι, ἀρχιερεῖς, κληρικοί ἤ καί λαϊκοί. Πάντα "εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω"καί οὐχί ἀναρχικῷ τῷ τρόπῳ, ὅπως ἐπί παραδείγματι ἐν Πρεβέζῃ ....

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 12/3/2010
Η παρακάτω Επιστολή του Θεολόγου κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου εστάλη στον «Ορθόδοξο Τύπο» και δημοσιεύεται στο φύλλο της 12/3/2010
Αἱρετικὸς ὁ π. Δανιὴλ ᾿Αεράκης;
᾿Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
σᾶς παρακαλῶ νὰ δημοσιεύσετε στὸν ἀγωνιστικὸ καὶ λίαν ἀγαπητὸ “Ο.Τ.” τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου, τὴν ὁποία ὑπαγόρευσε τὸ αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης καὶ ἡ θεολογικὴ συνείδησί μου.
Στὸν “Ο.Τ.” ἀρθρογραφεῖ ὁ διαμένων στὴν ᾿Αμερικὴ θεολόγος κ. Παναγιώτης Τελεβάντος. Δὲν τὸν γνωρίζω προσωπικῶς. ᾿Αλλ᾿ ἀπὸ τὴν ἀρθρογραφία του ἀντιλαμβάνομαι, ὅτι εἶνε ζηλωτὴς τῆς Πίστεως, καὶ χαίρω γι᾿ αὐτὸ καὶ συγχαίρω.....
᾿Αλλ᾿ ἐπειδὴ κανεὶς δὲν εἶνε ἀλάθητος, —γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε πολεμοῦμε τὸν Πάπα, διότι ἰσχυρίζεται, ὅτι εἶνε ἀλάθητος—, ἂς ἐπιτρα πῇ νὰ παρατηρήσω ἕνα σοβαρὸ
λάθος τοῦ κ. Τελεβάντου, ἴσως ἀπὸ ὑπερβάλλοντα ζῆλο, ὁπωσδήποτε ὅμως ἀπὸ ἐπιπολαία κρίσι. Στὴν ἀρθρογραφία του ἐπιτίθεται κατὰ τοῦ ἀρχιμανδρίτου κ. Δανιὴλ ᾿Αεράκη, θεολόγου, ἱεροκήρυκος ἐπὶ ἥμισυ αἰῶνος, καὶ συγγραφέως. ᾿Εξ
ἀφορμῆς θέσεων τοῦ ἐν λόγῳ ἀρχιμανδρίτου στὸ θέμα τῆς “λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως” καὶ συγκεκριμένως τῆς μεταφράσεως λειτουργικῶν κειμένων, ὁ κ. Τελεβάντος ἐκφενδονίζει κατ᾿ αὐτοῦ φοβερὲς κατηγορίες, ὅτι εἶνε ”ἀθεολόγητος”, ὅτι “διεύρυνε τὸ μέτωπο τῆς ἀποστασίας”, ὅτι εἶνε “βραχύ τι παρὰ Προτεστάντας
ἠλαττωμένος”, κ.ἄ., ὅτι παρεξέκλινε δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ᾿Ορθόδοξη Πίστι καὶ ἔγινε αἱρετικός. Σὲ Κυπριακὸ δὲ περιοδικὸ ἔγραψε, ὅτι ἡ θεολογία τοῦ π. Δανιὴλ ᾿Αεράκη “ὄζει αἱρέσεων ἀπὸ κορυφῆς μέχρι πατούσας”! Πέρασε δέ τὶς δεινές
κατηγορίες καὶ σὲ πλῆθος ἱστοσελίδες τοῦ Διαδικτύου.
Γνωρίζω τὸν π. Δανιὴλ ᾿Αεράκη. Καὶ συνδέομαι μαζί του ἀπὸ τὰ φοιτητικὰ χρόνια. Κηρύττει καὶ γράφει, καὶ λευκάνθηκε στὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου. ῾Ιερὸ πάθος του εἶνε τὸ κήρυγμα. Καὶ εἶνε ἐπιμελής, ἐπιμελέστατος ἱεροκήρυξ. Δὲν προχειρολογεῖ, ὅπως μερικοὶ ἄλλοι. ῍Αν διακρίνωμε δέκα ἱεροκήρυκες τῆς Πατρίδος μας ὡς τοὺς καλλιτέρους, ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς εἶνε καὶ αὐτός. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸν καλοῦν καὶ ὁμιλεῖ σὲ πολλὰ μέρη τῆς Πατρίδος. Καὶ πολλοὶ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὰ κηρύγματά του. Χίλιες δὲ περίπου ὁμιλίες του κυκλοφοροῦνται σὲ CD. ᾿Εκδίδει καὶ τὸ μαχητικὸ περιοδικὸ “᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστής”. Καὶ ἔχει γράψει 80 περίπου ἀξιόλογα βιβλία, ἰδιαιτέρως χρήσιμα σὲ ἱεροκήρυκες, σὲ κατηχητὰς καὶ σὲ διδάσκοντες σὲ κύκλους ῾Αγίας Γραφῆς. ῎Εχω ἀκούσει ὁμιλίες τοῦ π. Δανιὴλ καὶ ἔχω διαβάσει βιβλία του
καὶ δὲν διαπίστωσα καμμία παρέκκλισι ἀπὸ τὴν ᾿Ορθόδοξη Πίστι. Καὶ ἀπὸ τοὺς ἀκροατὰς καὶ ἀναγνῶστες του δὲν τὸν κατηγόρησε κανεὶς γιὰ αἵρεσι. ῞Ο,τι κηρύττει καὶ ὅ,τι γράφει στηρίζεται στὴν ῾Αγία Γραφὴ καὶ στοὺς Πατέρες. ᾿Ιδιαιτέρως ὁδηγός του στὸν προφορικὸ καὶ στὸ γραπτὸ λόγο του εἶνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.
Καὶ ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι πῶς ὁ κ. Τελεβάντος θεωρεῖ τὸν π. Δανιὴλ ἀθεολόγητο,
μέρος τῆς ἀποστασίας καὶ αἱρετικὸ “ἀπὸ κορυφῆς μέχρι πατούσας”, χωρὶς νὰ παραθέτῃ ἀπὸ τὸν προφορικὸ καὶ τὸν γραπτὸ λόγο τοῦ π. Δανιὴλ οὔτε μία φράσι, ποὺ νὰ δείχνῃ παρέκκλισι ἀπὸ τὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς ᾿Εκκλησίας.
Κατηγορεῖ μὲ τὴ χειρότερη κατηγορία, τὴν κατηγορία τοῦ αἱρετικοῦ, χωρὶς ἐπιχειρήματα, χωρὶς ἐρείσματα, ἕνα δόκιμο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ συγγραφέα. Βεβαίως στὸ θέμα τῆς “λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως” καὶ τῆς μεταφράσεως λειτουργικῶν κει μένων δύναται ὁ κ. Τελεβάντος καὶ κάθε ἄλλος νὰ ἔχῃ ἀντιρρήσεις ἀπέναντι τοῦ π. Δανιήλ. Καὶ ἐγὼ ἔχω ἐπιφυλάξεις. Στενοχωροῦμαι, διότι τὰ ἄφθαστα ἀριστουργήματα τῆς λατρείας δὲν δύνανται οἱ πολλοί, καὶ μάλιστα οἱ νέοι, νὰ καταλάβουν καὶ νὰ ἀπολαύσουν. ᾿Αλλὰ
καὶ ἀντιλαμβάνομαι, ὅτι οἱ μεταβολὲς στὴ λατρεία εἶνε δύσκολες καὶ παρακεκινδυνευμένες. Καὶ διαφωνῶ πρὸς μεταβολὲς τῆς λατρείας ἀτομικῶς καὶ αὐθαιρέτως ἀπὸ τὸν Α ἢ Β ἐπίσκοπο ἢ ἄλλο κληρικό. ῍Αν κριθῇ σωστὸ νὰ γίνουν κάποιες μεταβολὲς στὴ λατρεία, αὐτὲς πρέπει νὰ γίνουν ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία, ὄχι ἀπὸ τὸν Α ἢ Β κληρικὸ αὐθαιρέτως.
Δύναται, ἐπαναλαμβάνω, ὁ κ. Τελεβάντος νὰ ἔχῃ ἀντιρρήσεις ἀπέναντι στὸν π. Δανιήλ. ᾿Αλλ᾿ ἀπὸ τὸ σημεῖο τῶν ἀντιρρήσεων σὲ μὴ δογματικὸ θέμα μέχρι τὸ σημεῖο νὰ ἐκτοξεύῃ ἐναντίον του τὴν κατηγορία, ὅτι ἐξετράπη ἀπὸ τὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς ᾿Εκκλησίας, ὑπάρχει τεραστία ἀπό στασι. Στὰ θέματα τῶν δογμάτων τῆς ᾿Εκκλησίας ὁ ἀρχιμανδρίτης Δανιὴλ ᾿Αεράκης εἶνε ἀκραιφνῶς ᾿Ορθόδοξος. Γι᾿ αὐτὸ ὁ κ. Τελεβάντος, ζηλωτὴς καὶ αὐτὸς τῆς Πίστεως,
ὀφείλει νὰ διορθώσῃ τὸ λάθος του δημοσίως διὰ τῶν ἐντύπων, στὰ ὁποῖα ἔγραψε, καὶ τοῦ Διαδικτύου, στὸ ὁποῖον ἀνήρτησε τὶς ἀνεπέρειστες κατηγορίες. Εἴμεθα τόσον ὀλίγοι οἱ χριστιανικῶς ἀγωνιζόμενοι στὴ σατανικὴ ἐποχή μας, καὶ ἂς
μὴ δημιουργοῦμε διαιρέσεις καὶ πικρίες μεταξύ μας, ἀλλ᾿ ἂς ὁμονοοῦμε πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ ἀγῶνος καὶ δόξαν τοῦ Χριστοῦ.
Μὲ πολλὴ ἐκτίμησι
Νικόλαος ᾿Ιω. Σωτηρόπουλος
 
Πηγή:http://thriskeftika.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου