"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

῎Εργο CLARIN - Χαρτογράφηση τῶν γλωσσικῶν πόρων καί τεχνολογιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐρευνητικοῦ χώρου

 
 
Έργο CLARIN - Χαρτογράφηση των γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών του ελληνικού ερευνητικού χώρου
Έρευνα με στόχο τη χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Γλωσσικής Τεχνολογίας, και συγκεκριμένα του ερευνητικού δυναμικού και των διαθέσιμων Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών (ΓΠΤ), πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου CLARIN-EL PREP. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας και των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν στην υπό σχεδίαση πανευρωπαϊκή διαδικτυακή Ερευνητική Υποδομή CLARIN. Το έργο CLARIN (Common Language Resources and Technologies) είναι μία πανευρωπαϊκής εμβέλειας προσπάθεια που σκοπεύει να ενσωματώσει ψηφιακούς γλωσσικούς πόρους (κείμενο, ήχο, εικόνα, βίντεο) και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας (εργαλεία αναγνώρισης φωνής, λημματοποιητές, συντακτικούς αναλυτές, εργαλεία αυτόματης εξαγωγής περίληψης, εργαλεία εξαγωγής πληροφορίας κτλ.) σε ένα συστηματικά οργανωμένο αποθετήριο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών σε όλους τους ερευνητές και, κυρίως, εκείνων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ειδικότερα, η Ερευνητική Υποδομή CLARIN θα προσφέρει: ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικές με γλωσσικούς πόρους & τεχνολογίες στον χώρο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, εργαλεία και πόρους που θα λειτουργούν ανεξαρτήτως γλώσσας και τομέα, προωθώντας τη διατήρηση και ενίσχυση της πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, προγράμματα εκπαίδευσης, τη βελτίωση και επέκταση διαδικτυακών συνεργασιών με τη δημιουργία εικονικών ομάδων εργασίας από ποικίλους επιστημονικούς τομείς, την ανάπτυξη ή βελτίωση των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των γλωσσικών πόρων και μόνιμη και σταθερή υποδομή, στην οποία θα μπορούν να βασίζονται οι ερευνητές τις επόμενες δεκαετίες. Οργανωτικά, το CLARIN έχει τη μορφή ενός ανοιχτού πανευρωπαϊκού δικτύου ερευνητικών κέντρων, στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στον χώρο των ΓΠΤ. Συγκεκριμένα, ο πυρήνας του δικτύου CLARIN απαρτίζεται από ευρωπαϊκούς φορείς με αποδεδειγμένα έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα στον συγκεκριμένο χώρο, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τους σκοπούς του έργου και έχουν εξασφαλίσει υποστήριξη από τα εθνικά όργανα. Σήμερα, το δίκτυο αριθμεί 171 μέλη από 33 χώρες. Στην παρούσα προπαρασκευαστική φάση, καταρτίζονται οι προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας της υποδομής, ενώ παράλληλα δημιουργούνται τα εθνικά δίκτυα που θα αναλάβουν την πραγμάτωση των σκοπών του έργου σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο CLARIN-EL PREP προετοιμάζει το έδαφος για το ελληνικό σκέλος της πρωτοβουλίας CLARIN, αναλαμβάνοντας, σε πρώτο στάδιο, τη χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου σε ό,τι αφορά την ύπαρξη γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών, καθώς και την οργάνωση και τον συντονισμό ενός δικτύου στην υπηρεσία της ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα (CLARIN-EL). Πιο συγκεκριμένα, η χαρτογράφηση αυτή έχει σκοπό να αποτυπώσει τα εξής στοιχεία: την ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα των φορέων και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας, τους γλωσσικούς πόρους και τεχνολογίες (ΓΠΤ) που διατίθενται για την ελληνική γλώσσα, είτε πρόκειται για πρωτογενές υλικό από την περιοχή των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, είτε για ΓΠΤ που έχουν αναπτυχθεί στον χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας, τους φορείς και ιδιώτες από τις κοινότητες των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και των ΓΠΤ που μπορούν να αξιοποιήσουν τη Γλωσσική Τεχνολογία στις ερευνητικές τους δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί οργανισμοί, αλλά και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς χώρους) να συμμετάσχουν στην έρευνα, συμπληρώνοντας, έως τις 16 Μαΐου, τα κατάλληλα ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό της χαρτογράφησης και βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα "http://www.clarin.gr/survey". Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της χαρτογράφησης, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του έργου (http://www.clarin.gr) και θα παρουσιαστούν σε ειδικές ημερίδες. Τον συντονισμό και την υλοποίηση της ερευνητικής υποδομής για την Ελλάδα έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. "Αθηνά", ενώ στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν οι εξής φορείς: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης/Ε.Κ. "Αθηνά", Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης/Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών-Εργαστήριο Γλωσσολογίας/Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.clarin-el@ilsp.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου