"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Μᾶς ἔχουν "γραμμένους"...

Τί εἶναι ἐν τέλει τὰ προσωπικὰ δεδομένα, προσωπικὰ ἢ δεδομένα;


Ἑταιρεία, ἡ ὁποία εἶχε στὴν κατοχή της στοιχεῖα καὶ προσωπικὰ δεδομένα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, τὰ πούλησε στὴν κυβέρνησι τῶν ΗΠΑ καὶ συγκεκριμένα στὸ Στέητ Ντηπάρτμεντ!
Ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ ἀπεκαλύφθη, ὅταν ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων ἐρεύνησε καταγγελίες ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἑταιρεία CALINO AE ποὺ δραστηριοποιεῖται στοὺς τομεῖς τῆς ἀζήτητης ἐπικοινωνίας (σ.σ. ἐπικοινωνία μέσῳ τηλεφώνου ἢ ἀποστολὴ μηνυμάτων στὸ κινητὸ ἢ τὸν ὑπολογιστὴ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζη ὁ κάτοχος) καὶ στὴν συλλογὴ καὶ πώλησι προσωπικῶν δεδομένων. Ἡ ἑταιρεία ἀποκτοῦσε ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ διαφόρους ἐπαγγελματικοὺς συλλόγους, τοὺς καταλόγους τοῦ ΟΤΕ καὶ τὸ διαδίκτυο. Ἔτσι, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἕνα δικό της λογισμικὸ χαρτογραφήσεως (γεωγραφικοὺς χάρτες) χρησιμοποιοῦσε ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ λίστες ἀποστολῆς διαφημιστικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τρίτους, δηλαδὴ φυσικὰ ἢ νομικὰ πρόσωπα ποὺ τὶς ἀγόραζαν.
Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ CALINO ΑΕ προχώρησε τὸ 2004 σὲ συμφωνία ὕψους 170.000 δολαρίων μὲ τὴν κυβέρνησι τῶν ΗΠΑ, στὴν ὁποία παρέδιδε τὰ δεδομένα, ἐνῷ αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της μποροῦσε νὰ τὰ χρησιμοποιήση κατὰ τὸ δοκοῦν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ὑπηρεσιῶν της. Εἰδικώτερα, ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ καὶ οἱ ὑπηρεσίες της ἀπέκτησαν πρόσβασι σέ:

1.
Ἐπαγγελματικοὺς ἠλεκτρονικοὺς καταλόγους 900.000 ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἐπαγγελματιῶν, ἀνὰ κατηγορία.
2.
Διευθύνσεις καὶ στοιχεῖα 5.500.000 Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ εἶναι καταχωρημένοι κατὰ ὀνοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ὁδό, δῆμο, ταχυδρομικὸ κώδικα. Ἐννοεῖται ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἐγνώριζε σὲ τί χέρια θὰ ἔπεφταν τὰ προσωπικά του στοιχεῖα!
3.
Ἀνοικτὲς βάσεις δεδομένων μὲ τοὺς 5,5 ἑκατομμύρια ἰδιῶτες καὶ τὶς 950.000 ἐπιχειρήσεις.
4.
Καταλόγους μὲ 110.000 ἀριθμοὺς φὰξ καὶ e-mail ἐπιχειρήσεων γιὰ ἄμεση ἐπικοινωνία.

Στὴν οὐσία, μία ἑταιρεία, μὲ δεδομένους τοὺς νόμους τοῦ κράτους, γίνεται μοχλὸς ἐξυπηρετήσεως ἰμπεριαλιστικῶν ὑπηρεσιῶν. Οἱ εὐθῦνες τῶν κυβερνήσεων τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ γι' αὐτὴν τὴν ὑπόθεσι εἶναι τεράστιες, ἀφοῦ ὑλοποιοῦν τὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δημιουργῶντας τὶς προϋποθέσεις γιὰ ἐκτεταμένο φακέλλωμα καὶ παρακολουθήσεις. Πρέπει ἐπίσης νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἀκόμα κι ὅταν τὰ ἴδια τὰ πρόσωπα θέλουν νὰ ἐκτεθοῦν μὲ τὴν δημοσιοποίησι προσωπικῶν τους στοιχείων καὶ δεδομένων, χωρὶς νὰ ξέρουν τί κινδύνους ἐγκυμονεῖ κάτι τέτοιο, πρέπει νὰ προστατεύωνται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κοινωνία.

Οἱ λεπτομέρειες τῆς συμφωνίας...

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἀρχῆς ἀναφέρει:
«Κατὰ τὴν διενέργεια ἐλέγχου διεπιστώθη ὅτι ἡ ἑταιρεία CALINO AE ἔχει πωλήσει τοὺς ἠλεκτρονικούς της καταλόγους στὴν κυβέρνησι τῶν ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ἀναφέρθηκε στοὺς ἐλεγκτές, ὡς στοιχεῖο ἐνδείξεως τῆς σοβαρότητος καὶ τῆς ἀξιοπιστίας τῆς ἐπιχειρήσεως, ὅτι στοὺς πελάτες συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ περιλαμβάνεται καὶ στὸ διαφημιστικὸ μήνυμα τῆς ἑταιρείας. Στοὺς ἐλεγκτὲς ἐπεδείχθη σειρὰ ἀπὸ μηνύματα, ποὺ ὡδήγησαν στὴν σύναψι συμφωνίας μεταξύ της ἑταιρείας καὶ τῆς κυβερνήσεως τῶν ΗΠΑ (United States Government, Department of State, Office of Acquisition) καὶ ἐδόθη ἀντίγραφο τῆς συμφωνίας αὐτῆς.
Ἀπὸ τὸ ἀντίγραφο αὐτὸ προκύπτει ὅτι ἡ Calino προχώρησε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2004 σὲ σύναψι συμβάσεως ὕψους 170.000 δολαρίων ΗΠΑ. Ἀπὸ τὴν σύμβασι συνάγεται ὅτι ἐδόθησαν στὴν κυβέρνησι τῶν ΗΠΑ σύνολα δεδομένων ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ψηφιακοὺς χάρτες τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὴν βᾶσι δεδομένων τηλεφώνων τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ λογισμικὸ γιὰ τὴν ἀναζήτησι καὶ εὕρεσι στοιχείων ἀπὸ αὐτὰ τὰ σύνολα δεδομένων. Συμφώνως μὲ ὅσα ἀναφέρονται στὴν σύμβασι, ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιήση καὶ νὰ ἐπεκτείνη τὰ σύνολα αὐτὰ δεδομένων καὶ νὰ τὰ ἀντιγράψη σὲ πολλαπλᾶ ἀντίτυπα γιὰ τὶς ὑπηρεσίες της».
Ἀφορμὴ γιὰ τοὺς ἐλέγχους τῆς Ἀρχῆς ἀπετέλεσαν 10 καταγγελίες ποὺ ὑπεβλήθησαν γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς ἑταιρείας. Ἀπὸ τὸν ἔλεγχο προέκυψε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία ἐμπορευόταν τὰ λεγόμενα «χρυσᾶ πελατολόγια». Πρόκειται γιὰ ἕναν ἐπαγγελματικὸ τηλεφωνικὸ κατάλογο, ὁ ὁποῖος συνδυάζει δυνατότητες ἐντοπισμοῦ διευθύνσεων φυσικῶν προσώπων πάνω σὲ ψηφιακὸ χάρτη μὲ στοιχεῖα κατοίκων καὶ ἑταιρειῶν (τηλέφωνα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, ἐπάγγελμα) γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο.
Στὴν ἀπόφασι τῆς Ἀρχῆς Προσωπικῶν Δεδομένων ἀναφέρεται ὅτι ἀπὸ τὸν ἔλεγχο προέκυψαν τὰ ἑξῆς:

1.
Ἡ ἑταιρεία συλλέγει διευθύνσεις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου καὶ στοιχεῖα ἀπὸ σελίδες τοῦ διαδικτύου (σ.σ. σὲ αὐτὲς μπορεῖ νὰ περιλαμβάνωνται καὶ τὰ γνωστὰ facebook). Στὴν συνέχεια, οἱ διευθύνσεις αὐτὲς πωλοῦνται εἴτε ὡς τμῆμα ἀνοικτῆς βάσεως δεδομένων εἴτε ὡς τμῆμα τοῦ ἐμπορευομένου ἀπὸ τὴν ἑταιρεία προϊόντος (Hellas Navigator) καὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς λίστες ἀποστολῆς διαφημιστικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τρίτους (τὰ φυσικὰ ἢ νομικὰ πρόσωπα ποὺ τὶς ἀγοράζουν).
2.
Οἱ διευθύνσεις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ἔχουν συλλεγῆ ἀπὸ ἐπαγγελματικὲς ἑνώσεις (ἐπιμελητήρια, δικηγορικούς, φαρμακευτικούς, ὀδοντιατρικοὺς καὶ ἰατρικοὺς συλλόγους, κ.λπ.), οἱ ὁποῖοι παρέχουν τὰ στοιχεῖα αὐτά, εἴτε ἐπὶ πληρωμῇ, εἴτε δωρεάν, μὲ στόχο τὴν προώθησι τῶν δραστηριοτήτων τῶν μελῶν τους.
3.
Ἡ CALINO ἐπεξεργάζεται δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτῆρος, τὰ ὁποῖα συλλέγει ἀπὸ τὸν ἰστοχῶρο http://www.whitepages.gr/, ποὺ ἀνήκει στὸν ΟΤΕ. Ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία αὐτὴ μπορεῖ κάποιος νὰ ἀναζητήση τηλεφωνικοὺς ἀριθμούς, μὲ βᾶσι τὰ στοιχεῖα τοῦ ὀνόματος τοῦ συνδρομητοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ νὰ πραγματοποιήση ἀντίστροφη ἀναζήτησι, δηλαδὴ νὰ βρῆ τὰ στοιχεῖα τοῦ συνδρομητοῦ, ἀναζητῶντας τον μὲ βᾶσι τὸν ἀριθμὸ τοῦ τηλεφώνου του.
4.
Ἡ συλλογὴ τῶν στοιχείων πραγματοποιεῖται μὲ αὐτοματοποιημένο λογισμικὸ ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴν δυνατότητα ἀντίστροφης ἀναζητήσεως. Ἡ Calino ἔχει δημιουργήσει τὸ λογισμικὸ ἀποκλειστικῶς γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ καὶ μπορεῖ νὰ προγραμματισθῆ, ὥστε νὰ ἀναζητήση σειριακῶς ὅλους τους πιθανοὺς τηλεφωνικοὺς ἀριθμοὺς μιᾶς περιοχῆς. Παραλλήλως, ἡ Calino ἔχει δημιουργήσει ἐξειδικευμένο λογισμικὸ γιὰ τὴν γεωγραφικὴ ἀπεικόνισι, σὲ ψηφιακὸ χάρτη, τῶν διευθύνσεων ποὺ ἔχει συλλέξει.
5.
Ἡ CALINO χρησιμοποιεῖ τὸ λεγόμενο σύστημα opt-out γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν μηνυμάτων, δηλαδὴ ἀποστέλλει μηνύματα χωρὶς τὴν προηγουμένη συγκατάθεσι τῶν συνδρομητῶν».

Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ Ἀρχὴ ἐπέβαλε συνολικῶς πρόστιμα 65.000 εὐρὼ στὴν ἑταιρεία, τὴν στιγμὴ ποὺ μία μόνο συμφωνία τῆς ἔχει ἀποφέρει 170.000 δολλάρια, κάτι ποὺ δείχνει καὶ τὸ μέγεθος τῆς ὑποκρισίας τέτοιων κυρώσεων. Ἀκόμα, τὴν ὑπεχρέωσε νὰ καταστρέψη τὸ ἀρχεῖο της!!! Σημειώνεται, ὅτι ἀπὸ τὸ συνολικὸ πρόστιμο τῶν 65.000 εὐρώ, τὰ 10.000 ἐπεβλήθησαν γιὰ παράνομη διαβίβασι δεδομένων σὲ χώρα ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ εἶναι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῆ ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ ἐφιαλτικὸ ἐπιχειρηματικὸ -καὶ ὄχι μόνο- «ἀλισβερίσι» ἐπιτρέπεται ἀνάμεσα σὲ χῶρες-μέλη τῆς ΕΕ.
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΣ ΒΓΑΛΗ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ...
Ἀνηρτήθη ἀπὸ τὴν ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠηγή:http://stisepalxeis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου