"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Γέροντος Πορφυρίου:᾿Εξομολόγηση-μετάνοια


    Εἶναι ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στον ἄνθρωπο
Εἶπε ὁ π. Πορφύριος:
 «῾Η καρδιά μας πρέπει να εἶναι γεμάτη ἀγάπη, ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτή δίδει δύναμη και χάρη στον ἄνθρωπο. ῾Η γνώση εἶναι μετά τήν ἀγάπη».
«῾Η ἐξομολόγηση εἶναι ἕνας τρόπος γιά νά ἔρθει ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν Θεόν. Εἶναι προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Τίποτε καί κανείς δέν μπορεῖ νά στερήσει ἀπό τόν ἄνθρωπο αὐτή τήν ἀγάπη».

Δέν  καταπίεζε κανέναν
  Δίπλα στόν Γέροντα Πορφύριο αἰσθανόσουν ἄνετα. Δέν καταπίεζε κανέναν. ῎Ηθελε, ὅποιος πήγαινε κοντά του, νά κάμνει αὐτό πού ἔκαμνε, μέ τήν ἐλεύθερη βούλησή του. ῎Ελεγε πάντα στούς ἐξομολόγους ὅτι, ὅταν, ὡς πνευματικοί πατέρες, κατευθύνουμε τήν πορεία αὐτῶν πού ἐξομολογοῦνται σ᾿ ἐμᾶς, πρέπει πάντα να σεβόμαστε τήν ἐλευθερία τους, τονίζοντάς μας ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἐλευθερία.
   Μᾶς ἀνέφερε συχνά το γνωστό περιστατικό, σύμφωνα με το ὁποῖο ὁ Χριστός εἶπε μια φορά κάτι, ἀπό το ὁποῖο πολλοί σκανδαλίστηκαν, με ἀποτέλεσμα να ἀρχίσουν να φεύγουν, ὥσπου ἔφυγαν ὅλοι κι ἔμειναν μόνο οἱ μαθητές του. ῾Οπότε ὁ Κύριος τούς εἶπε ὅτι, ἄν ἤθελαν νά φύγουν κι ἐκεῖνοι, ἦταν ἐλεύθεροι νά τό πράξουν. Σημειώνει ἐπί λέξει τό κατά ᾿Ιωάννην ἅγιο Εὐαγγέλιο: «Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾿ αὐτοῦ περιεπάτουν. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;» (᾿Ιω. στ΄, 66-67)

Σέ ἀποδεχόταν με ἀγάπη
Σέ δεχόταν καί σέ ἀγαποῦσε, ὅποιος κι ἄν ἤσουν, ὅπως καί νά ἤσουν. Δίπλα του, ἀκόμη και ἡ πιό μεγάλη ἁμαρτία ἔπαιρνε ἄλλες διαστάσεις, Δέν κλονιζόσουν, δέν σέ καταλάμβαναν ἡ ἀπόγνωση και ἡ ἀπελπισία. Μόνο θλιβόσουν, γιατί διέπραξες τό  ἕνα ἤ τό ἄλλο, γιατί δέν ἐφάρμοσες τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. ῎Όχι μόνο δέ σ᾿ ἄφηνε  νά ἀπογοητεύεσαι ἀπό τίς πτώσεις σου, ἀλλά, ἀντίθετα, σέ βοηθοῦσε να ἀξιοποιεῖς κάθε πρώση σου, ὥστε νά τήν χρησιμοποιεῖς ὡς μιά ἔπαλξη, γιά ἕνα νέο ξεκίνημα, γιά μιά νέα πνευματική κατάκτηση. Καί τότε σοῦ ἔδειχνε ἀκόμη περισσότερη ἀγάπη, ἀκόμη περισσότερη ἀποδοχή. Ἔπαιρνε τό χέρι σου μέσα στό δικό του κι ἄρχιζε να σοῦ μαθαίνει πῶς να περπατᾶς στό δρόμο Θεοῦ.

᾿Από τό βιβλίο: Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου: ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, σ. 169, 170Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου