"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΑ


 • Σημ. «Χριστ. Βιβλιογρ.»: Στὸ «Πνευματικὸ Ἐγχειρίδιό» του, σωστὸ πνευματικὸ πανεπιστήμιο, ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὑπογραμμίζει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀναγνώσεως καὶ μελέτης τῶν Γραφῶν. Καὶ τονίζει πὼς ἡ φιλομάθεια γιὰ τὶς Γραφές κατανικᾶ τὴν ἀμάθεια καὶ τὴν «ἀ-κατανοησία», ἡ ὁποία προβάλλεται ἐσχάτως σὰν μέγα ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι ἀκριβῶς. “Μαγικὲς” λύσεις δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὰ προβλήματα. Τὰ πνευματικὰ προβλήματα ἀντιμετωπίζονται ἢ ἐπιλύονται (ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ἐπιλύσιμα!) μὲ τὴν προσωπικὴ συμμετοχὴ καὶ συνδρομὴ στὴν ἐπίλυση τοῦ ἴδιου τοῦ “ἐνδιαφερομένου”. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν περίπτωση τῆς «κατανοήσεως» καὶ μαθήσεως τῶν νοημάτων τῶν Γραφῶν. Ὁ ἅγιός μας, ὡς ἀληθινὸς Διδάσκαλος, μᾶς παροτρύνει στὴν συνεχῆ μελέτη.(βλ.σχετ.:
  1. http://christianvivliografia.wordpress.com/2010/06/22/αναγνωση-πνευματικησ-ηδονησ/καὶ 2. http://christianvivliografia.wordpress.com/2010/06/23/χρεοσ-πνευματικησ-μελετησ/)
  Ὅτι ἡ φιλομάθεια τῶν Γραφῶν προξενεῖ πολυμάθειαν.
  Εἶναι γὰρ γνωστόν, ὅτι ἡ φιλομάθεια καὶ ἀνάγνωσις τῶν Γραφῶν ἔχει νὰ σοὶ προξενήσῃ καὶ πολυμάθειαν καὶ νὰ σὲ λυτρώσῃ ἀπὸ τῆς ἀμαθείας, εἰς τὴν ὁποίαν πολλὰ προσκόμματα ἀκολουθοῦσιν
  Γιὰ τὴν συνέχεια πατῆστε ἐδῶ:ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΓΡΑΦΩΝ 3.

  ΠΗΓΗ: http://christianvivliografia.wordpress.com/

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου