"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Οἰκουμενισταί Πατέρες ἀνώτεροι τῶν παλαιῶν!


Οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι καὶ καθηγηταί τῆς θεολογίας ἐκφράζονται ὑποτιμητικά γιά τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἰσχυρίζονται, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ Πατέρες, οὔτε πολύ οὔτε ὀλίγο, δέν ἦταν ἀνοικτά μυαλά καί δέν μποροῦσαν νά προβλέψουν τίς σημερινές καταστάσεις ἀπό θρησκευτικῆς πλευρᾶς καί ὅτι δέν δύναται σήμερα νά ἐφαρμόζεται ἔναντι τῶν ἑτεροδόξων ἡ ἀρχαία τακτική. Ἡ αὐστηρότης τῶν Πατέρων ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, καίτοι στηρίζεται στήν Ἁγία Γραφή, ἀπό τούς ἐν λόγῳ οἰκουμενιστάς δέν ἐπιδοκιμάζεται, ἀλλά μᾶλλον ἀποδοκιμάζεται. Ἡ δέ χειρότερη ἀποδοκιμασία φαίνεται στούς λόγους τοῦ Οἰκουμενικοῦ (…) πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὅτι οἱ Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀπέκοψαν τούς αἱρετικούς παπικούς ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἔπεσαν «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως» καί εἶναι ὑπόδικοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ!
Ἕνας ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Ἐξωτερικοῦ, βαρυνόμενος μέ μεγάλες ἀσέβειες καί αἱρέσεις, καί μέ ἁβρές σχέσεις μέ τούς αἱρετικούς, σέ εὐλαβῆ κυρία, πού ἐπεκαλεῖτο καί ἐπαινοῦσε τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά τούς ἀγῶνες τους ὑπέρ τῆς Πίστεως καί ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, εἶπε: «Καί ἐμεῖς, κυρία μου, τί εἴμαστε; Δέν εἴμαστε Πατέρες;».
Οἱ ταλαίπωροι οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι φρονοῦν, ὅτι καί αὐτοί εἶναι Πατέρες, καί μάλιστα ἀνώτεροι, μέ πνεῦμα εὐρύτερο καί μέ ἀγάπη μεγαλύτερη. Ἀλλά πλανῶνται πλάνην οἰκτράν ἔχοντας τέτοιο φρόνημα γιά τούς ἑαυτούς τους. Στό ἐρώτημα τοῦ ἀρχιεπισκόπου τοῦ Ἐξωτερικοῦ πρός τήν εὐσεβῆ κυρία ἁρμόζει αὐτή ἡ ἀπάντησι: Ἐσεῖς δέν εἶσθε δυστυχῶς Πατέρες, διότι δέν γεννᾶτε πνευματικά παιδιά, συνειδητούς χριστιανούς, ἀλλ᾽ εἶσθε καί διῶκτες τῶν εὐσεβῶν. Ἐσεῖς δέν εἶσθε Πατέρες, διότι φρονεῖτε, λέγετε καί ἐνεργεῖτε πράγματα ἀντίθετα πρός τό θεόπνευστο κείμενο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τήν Ἁγία Γραφή. Σεῖς δέν εἶσθε Πατέρες, διότι δέν διακρίνεσθε γιά ἁγιότητα βίου. Καί τά ὀστᾶ τῶν ἁγίων Πατέρων εὐωδιάζουν. Ὅταν πεθαίνετε, συμβαίνει τοῦτο καί σέ σᾶς; Σεῖς εἶσθε θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως.
ΠΗΓΗ: Περιοδικό «Ὁ Σταυρός»
καί «ΑΚΤΙΝΕΣ» (aktines.blogspot.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου