"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

᾿Ωμὴ ἀπαξίωση τοῦ χριστιανικοῦ πληρώματος ἀπό τόν ᾿Αλεξανδρουπόλεως ῎Ανθιμο.


Συγγνώμη γιά τό μαῦρο χρῶμα, ἀλλά εἶναι τό μόνο πού μπορεῖ νά ἀποδώσει τήν ΘΛΙΨΗ μας γιά τό ἀτόπημα τοῦ Σεβασμιωτάτου ᾿Αλεξανδρουπόλεως κ. ᾿Ανθίμου.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΑ ΦΕΡΡΩΝ

Τὰ πρόσφατα γεγονότα εὐρείας δημοσιότητας, τὰ ὁποῖα ἔλαβαν χώρα στὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Παναγίας Κοσμοσώτειρας Φερῶν (βλ. σχετ. δελτίο Τύπου Ἱ. Μ. Ἀλεξ/πόλεως: http://www.imalex.gr/22CDE87D.el.aspx, http://orthodox-watch.blogspot.com/2010/09/special-olympics_09.html καὶ http://thriskeftika.blogspot.com/2010/09/blog-post_1591.html) ἔρχονται μὲ ἐξαιρετικῶς ἀπογοητευτικὸ τρόπο νὰ ἐπιβεβαιώσουν ὄχι ἁπλῶς τὴν ἀπροσεξία ἢ τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν σιωπηρὴ προσχώρηση ἀρκετῶν ἐκκλησιαστικῶν ἰθυνόντων στὸ κλίμα ἢ στὸ πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Συγκρητισμοῦ, ἀλλὰ τὴν ἐνσυνείδητη ἐπιλογή τους ΝΑ ΜΗ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ τοὺς ἀδελφούς τους, τὸ ποίμνιό τους, τὶς συνειδήσεις τῶν χριστιανῶν. Φαίνεται πὼς μπροστὰ στὴν πιθανολογουμένη ὑπόσχεση ἀναποδείκτων καὶ ἀπροσδιόριστης ποιότητος ἀνταλλαγμάτων ἢ ὑπὸ τὴν πίεση ἀγνώστου ἀπειλῆς παραχωροῦν ζωτικὸ χῶρο πνευματικῆς δικαιοδοσίας ἀλλὰ καὶ ὁμολογιακῆς εὐκρινείας καὶ ἀδιαφοροῦν ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ καὶ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ γιὰ τὸ ἂν θὰ ἐπιβαρυνθοῦν οἱ συνειδήσεις τῶν ἀδελφῶν τους (ἂν ὑπάρχουν καὶ τέτοιοι πλέον!). Πολὺ ἁπλά, δὲν τοὺς νοιάζει καθόλου ἡ ταραχὴ καὶ ἡ συνειδησιακὴ δοκιμασία ποὺ ὑφίστανται οἱ πιστοί. Ἀλλιῶς δὲν εἶναι εὐχερὴς ἡ ἐξεύρεση μιᾶς κάποιας πειστικῆς ἐξηγήσεως γιὰ τὴν ἀπρόσμενη σκηνοθεσία τῶν Φερρῶν. Ἕνας ἐπίσκοπος ἐνδεδυμένος ΜΑΝΔΥΑ νὰ παραλαμβάνει ἐντὸς τοῦ ΑΓΙΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ἀπὸ τὰ χέρια ἑνὸς παιδιοῦ (μὲ στολὴ ἱερόπαιδος) μιὰ φλόγα προερχομένη ἀπὸ τὸ ΥΠΕΔΑΦΟΣ (Κρύπτη) τοῦ Ναοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ -«ΙΕΡΕΙΑ» (!) στὴν ὁποία ἔχει ἤδη παραδώσει τὴν «φλόγα» γιὰ νὰ ἀκολουθήσει, ἐκτὸς Ναοῦ πλέον μιὰ ἀρχαιοελληνικῆς ἐμπνεύσεως τελετή.
Ὁ καλόπιστος μιὰ ἐπιλογὴ ἔχει: Νὰ τσιμπηθεῖ, γιὰ νὰ ξυπνήσει καὶ νὰ τελειώσει ὁ ἐφιάλτης. Ἂν ὅμως δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα κακὸ ἐνύπνιο, τότε πρόκειται γιὰ μιὰ προϊοῦσα καὶ ὠμὴ ἀπαξίωση τοῦ χριστιανικοῦ πληρώματος καὶ ἀδίστακτη ἐπίδειξη ΑΣΠΛΑΓΧΝΙΑΣ, ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ καὶ ΑΛΥΠΗΣΙΑΣ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς.
Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. (Α´ Κορ. η´ 13). Αὐτὰ βεβαίως πήγανε πιὰ περίπατο !
 
ΠΗΓΗ:ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 σχόλιο: