"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ» / Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους

Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: Πράγματι, τό μήνυμα τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου πού ἀκολουθεῖ ξεφεύγει ἀπό τά συνήθη "κλισέ"καί πρωτοτυπεῖ. ῞Ομως, χρειάζεται προσοχή, γιατί ὁρισμένες ἐκφράσεις πού χρησιμοποιεῖ μπορεῖ νά ἀπολυτοποιηθοῦν καί νά παρερμηνευθοῦν. ῾Ο Θεός νά τοῦ δίνει δύναμη νά ὀρθοτομεῖ μέ διάκριση τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Περιμένουμε νά πάρει θέση καί γιά ἄλλα θέματα, ὅπως αὐτό τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, ἕνα θέμα πού "καίει", ἀλλά πολλοί καί μάλιστα ἱεράρχες οὔτε κἄν τό ἀγγίζουν!

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μὲ πρόοδο στὸν ἀγῶνα τῆς μόρφωσής σας, καὶ ὄμορφες ἐμπειρίες σχολικῆς ζωῆς!

Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο ὁλοκληρώθηκε ὁ ἁγιασμός. Ἦλθε ὁ ἱερέας, ἰδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικὰ λόγια ποὺ λίγοι τὰ κατάλαβαν, ἔκανε κά ποιες κινήσεις στοὺς περισσότερους ἀκατανόητες, καὶ τέλειωσε. Ὅλο αὐτὸ μοιάζει μὲ κατά λοιπο ἄλλων, παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ πολιτικοί μας δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ διστάζουν νὰ τὸ καταργήσουν. Ἐσᾶς δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ σὲ λίγο θὰ τελειώσει καὶ μετά, τοῦ χρόνου πάλι. Κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ἀντιδροῦν, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ἄκαρπα. Κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει ὅπως γίνεται. Οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁπλᾶ, αὐτὴ τὸ δέχεται ὡς κεκτημένο δικαίωμά της, ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ τὸ χάσει. Δὲν ὑπάρ χει κανένας λόγος νὰ συντηροῦμε -στὴν οὐσία νὰ ἐξεφτελίζουμε- κάτι ἱερό, ποὺ ὅμως εἴτε δὲν καταλαβαίνουμε, εἴτε δὲν θέλουμε, εἴτε δὲν σεβόμαστε.

Σκέφθηκα λοιπόν, ἔτσι ποὺ καταντήσαμε τὸν ἁγια σμό, φέτος νὰ μὴν τὸν κάνουμε. Νὰ πῶ στοὺς ἱερεῖς νὰ καθήσουν στοὺς ναοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ σᾶς. Ἴσως ἔτσι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἄκουγε περισσότερο. Ὑποχώρησα, πρῶτον γιατὶ κάποιοι δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὸ δεχθοῦν, καὶ δὲν θέλησα ὡς ἐπίσκοπος νὰ τοὺς λυπήσω, καὶ δεύτερον γιατί, πρὶν τὸ κάνω, ἔπρεπε νὰ σᾶς εἰδοποιήσω.

Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἔβαλαν αὐτοὺς τοὺς ἁγιασμοὺς στὴ ζωή μας, τὸ πίστευαν. Πίστευαν ὅτι μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια, χρειάζεται καὶ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Πίστευαν στὸν Θεό. Εἶχαν σχέση ζωντανὴ μαζί Του. Τὸν ἤθελαν στὴ ζωή τους, ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει. Ἤθελαν ὅλα νὰ τὰ ἀρχίζουν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν εἶναι ἔτσι, φυσικὰ νὰ γίνεται ὁ ἁγιασμός. Θὰ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς χρονιᾶς.

Σήμερα ὅμως, Τὸν ξεχάσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἁπλὰ Τὸν διατηροῦμε γιὰ νὰ Τὸν ἀμφισβητοῦμε, νὰ Τὸν εἰρωνευόμαστε ἢ δυστυχῶς καὶ νὰ Τὸν βρίζουμε. Καὶ νά ποῦ φτάσαμε! Νὰ μὴν θέλουμε οὔτε τὰ σύμβολά Του. Καὶ νά ποῦ καταντήσαμε! Χωρὶς Αὐτόν, ἡ ζωή μας νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση, ἀδιέ ξοδα, σύγχυση, αὐτο καταστροφικότητα, βία καὶ παραλογισμό.

Στὸ σχολεῖο ποὺ ἔρχεστε, μπορεῖ νὰ γεμίσουν τὰ κεφάλια σας μὲ πληροφορίες, ποὺ οἱ περισσότερες νὰ μὴν χρειάζονται∙ μὲ γλῶσσες ποὺ δὲν εἶναι δικές μας∙ μὲ ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἀληθινή∙ μὲ θρησκευτικὰ ποὺ δὲν πείθουν. Νὰ σᾶς δώσουν βαθμοὺς χωρὶς ἀντίκρυσμα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τελικὰ χρειάζεστε, εἶναι ἀξίες γιὰ νὰ πλημμυρίσουν τὴν καρδιά σας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ δίνει ἡ ἐποχή.

Ἡ κατάσταση στὸν τόπο μας εἶναι σὲ ἀδιέξοδο. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμε σα. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἂς ξεσηκωθοῦμε ὅλοι. Δάσκαλοι, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀρνηθεῖτε τὸ ψέμα, καὶ πολεμῆστε το σὰν τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό. Χτυπῆστε τὴ μετριότητα, τὸν συμβιβασμὸ, καὶ τὴ μιζέρια σὰν τὴν χειρότερη ἀρρώστια. Μᾶς κοροϊδεύει τὸ σύστημα, ποὺ αὐτὸ ὑπαίτιο γιὰ ὅλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό. Διεκδικῆστε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία σας μὲ ὅποιο κόστος. Ξαναφέρτε τὴν ἱστορία καὶ παράδοσή μας, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἤθη μας στὴ ζωή σας. Ἀγωνιστεῖτε γιὰ κοινωνία μὲ εἰλικρίνεια, ἡρωισμό, καθαρότητα καὶ ἐξυπνάδα. Ἀπαιτῆστε πολιτικοὺς ποὺ νὰ ἀγαποῦν τὸν τόπο περισσότερο ἀπὸ τὰ στενὰ μυαλὰ καὶ συμφέροντά τους, ποὺ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία περισσότερο ἀπὸ ὅσο προσδοκοῦν τὴν ψῆφο, ποὺ νὰ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημά μας περισ­σότερο ἀπ’ ὅσο ὑποτάσσονται στὶς ξένες σκοπιμότητες. Ἀξιῶστε Ἐκκλησία ὄχι μὲ ἀδικαιολόγητους συντηρητισμούς, νεκροὺς συμβολισμούς καὶ πομπώδεις τελετουργίες, ὄχι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μὲ δικαιώματα, περιουσίες καὶ διεκδικήσεις, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ πονεμένο προφητικὸ λόγο, μὲ αὐθεντικὴ πίστη, μὲ θυσιαστικὴ μαρτυρία καὶ ἅγια ζωή∙ Ἐκκλησία ποὺ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἔχει πρόταση ζωῆς. Τότε θὰ βρεῖτε τὸν Θεὸ ὁλοζώντανο μέσα σας. Τότε ὁ ἁγιασμὸς δὲν θὰ ἐπιβάλλεται μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ δικό σας αἴτημα. Τότε τὸ σχολεῖο θὰ ξαναγίνει ἡ ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐπιβί ωσής μας. Τότε ἡ νέα χρονιὰ θὰ εἶναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σᾶς τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.

Ὁ Θεὸς μαζί σας, ἀγαπητά μας παιδιά.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ὅλη μου τὴν ἀγάπη,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὀ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Πηγή: http://christianvivliografia.wordpress.com

1 σχόλιο:

 1. Η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από το σχολείο” αναφέρει στην εγκύκλιό του προς τα παιδιά ο Σεβασμιότατος Μεσογαίας κ. Νικόλαος.

  Γιατί άραγε πρέπει να αρχίσει από το σχολείο και όχι από την Εκκλησία;

  Δεν είναι οι ποιμένες και δη οι επίσκοποι που ετάχθησαν από τον Κύριο να φυλάττουν τα πρόβατά Του;

  Στα σχολεία ανέθεσε τη φροντίδα των πιστών ο Κύριος ή στους Αποστόλους και στους διαδόχους των Αποστόλων;

  Ας γίνει, λοιπόν, η αρχή από την Εκκλησία και μάλιστα από τους αρχιερείς μας.

  Ο Σεβασμιότατος Μεσογαίας λ.χ. δεν έχει ακόμη υψώσει φωνή εναντίον του βλάσφημου και κακόδοξου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου παρόλον ότι όφειλε να το πράξει ως επίσκοπος αφού παρίστατο στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας όταν ο Μεσσηνίας αρνήθηκε να δώσει ορθόδοξη ομολογία.

  Πότε θα κάνει παρέμβαση για το θέμα;

  Επίσης! Ελήφθη απόφαση πριν πολλούς μήνες να επισκεφθεί ομάδα αρχιερέων το Σεβασμιότατο Αττικής και Μεγαρίδος κ. Νικόδημο για να συζητήσει μαζί του τρόπο αποκατάστασης της αδικίας που υφίσταται για 36 χρόνια.

  Ο Σεβασμιότατος Μεσογαίας, μεταξύ πολλών άλλων, βρήκε τον καιρό να πάει να παρακολουθήσει εκτόξευση διαστημοπλοίου!

  Πότε θα ευκαιρήσει, ως έχει άλλωστε αδήριτο χρέος, να επισκεφθεί το μαρτυρικό Μητροπολίτη Αττικής;

  Σε κάποια στιγμή είπε, και επανέλαβε έκτοτε ορισμένες φορές, ότι είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από το θρόνο του για να αποκατασταθεί ο Σεβασμιότατος κ. Νικόδημος!

  Γιορτάζουμε την Υψωση του Τιμίου Σταυρού σήμερα.

  Γιατί δεν κάνει μια ειλικρινή κίνηση που θα απαλύνει το σταυρό του Σεβασμιότατου κ. Νικόδημου και να δώσει έτσι ένα θαυμάσιο παράδειγμα Κυρηναίου στο Γολγοθά του κανονικού Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος;

  Ας μην έχει καμιά αμφιβολία ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος ότι, αν ενεργήσει κατά Θεόν, όχι μόνον οι μαθητές, προς τους οποίους απευθύνθηκε σήμερα, αλλά όλοι οι πιστοί θα πάρουν ένα υπέροχο μάθημα που θα εμπνεύσει.

  Αλλιώς το να δίνουν οι επίσκοποι το κακό παράδειγμα και μετά να ζητούν από το σχολείο ή την κοινωνία να θεραπεύσει τις πληγές δεν είναι ούτε πειστικό, ούτε γνήσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή