"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Ὁ Γέροντας ᾿Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος γιά τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία


Καθώς πυκνώνουν τά νέφη τῶν κρατικῶν ἀπειλῶν γιά τήν ἀπαράδεκτη Κάρτα τοῦ Πολίτη μέ τό μικροτσίπ πού θά δίνει τή δυνατότητα
α) γιά ἀσφυκτική παρακολούθηση τῶν πολιτῶν, β) γιά πρόσβαση σέ ὅλα τά ἀρχεῖα πού μᾶς ἀφοροῦν,
γ) γιά τή διαβίβαση ὅλων τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν σέ παγκόσμια κέντρα τῆς Νέας τάξεως πραγμάτων καί
δ) μέ τήν πιθανότατη χρήση τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666, πολλοί Πνευματικοί ἀδιαφοροῦν καί χλευάζουν κάθε ἀντίδραση κατά τῆς ὀλέθριας γιά τήν ψυχή μας κάρτας, γιατί εμπιστεύονται τό λογισμό τους.
Ὁ π. Παϊσιος ὁμιλεῖ γι’αὐτούς μέ πόνο ἀλλά καί μέ αὐστηρότητα καί ρωτάει :
” Ἀπορῶ !  δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα  ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια;  Αὐτό ἐννοεῖ “τό ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς”(Μαρκ. ιγ΄).  Θά πλανεθοῦν αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό”.
Πολλοί ἀπό τούς πνευματικούς αὐτούς στά ἐρωτήματα τῶν πνευματικῶν τους παιδιῶν σχετικά μέ τήν Κάρτα Πολίτη τούς καθησυχάζουν καί μάλιστα ἐπικαλοῦνται καί ἐπιφανεῖς Γέροντες ἤδη κεκοιμημένους οἱ ὁποῖοι δῆθεν ἀδιαφοροῦσαν γιά τά ζητήματα αὐτά.
Ἕνας ἀπό τούς γέροντες πού ἐπικαλοῦνται εἶναι καί ὁ μακαριστός ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος λένε ὅτι εἶχε ἀλλη γνώμη γιά τό ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.
Ὅμως ὁ π. Ἑπιφάνιος τήν 11η Σεπτεμβρίου 1997, στόν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ δημοσιεύει  ἐπιστολή του μέ τίτλο :” Ὁ Βεελζεβούλ καί ὁ Ε.Κ.Α.Μ.” [σημ.  Ε.Κ.Α.Μ. ἦταν ὁ Εἰδικός Κωδικός Αριθμός Μητρώου, δηλ. ἡ σχεδιαζόμενη τό 1997 ἡλεκτρονική ταυτότητα] Ἰδού τί ἔγραφε ὁ μακαριστός γεροντας :
“Ἄν πράγματι εἰς τά νέα δελτία ταυτότητος ἔχει ἀποτυπωθεῖ ἔστω καί ὑποψία τῆς μορφῆς τοῦ Βεελζεβούλ, ἀσφαλῶς οἱ πιστοί ὄχι μόνον δέν θά παραλάβουν τά διαβολοδελτία αὐτά [ἡ ὑπογράμμιση εἶναι τοῦ π. Ἐπιφανίου], ἀλλά οὔτε κἄν θά τά ἐγγίσουν. Τό αὐτό θά συμβῇ καί ἄν τά δελτία φέρουν τόν ἀριθμό 666. Ἐάν μέν ὁ ἀριθμός αὐτός ἐτέθη ἐπίτηδες ὡς σχετιζόμενος μέ τόν Ἀντίχριστο θά ἦταν ἀδιανόητον νά φέρωμεν ἐπάνω μας τά σύμβολα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀλλά καί ἐάν ὁ ἀριθμός αὐτός δέν ἐπελέγη σκοπίμως δηλ. ὡς σύμβολον τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλ΄ἁπλῶς ὡς ἕνας ἀριθμός μεταξύ τῶν πολλῶν…καί πάλιν τά δελτία ταυτότητος, ὡς προκαλοῦντα τήν θρησκευτικήν μας εὐαισθησίαν μέ τήν χρῆσιν ἑνός ὑπόπτου καί διαβλητοῦ ἀριθμοῦ εἶναι απολύτως ἀπαράδεκτα. ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΜΕΝ”. [τόσο ἡ ὑπογράμμιση ὅσο καί τά κεφαλαῖα γράμματα εἶναι τοῦ π. Ἐπιφανίου].  Τελειώνει δέ τήν ἐπιστολή του μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο : ” Ἐάν τά νέα δελτία ταυτότητος θά φέρουν ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς εἴτε τήν μορφήν τοῦ Βεελζεβούλ εἴτε τόν ἀριθμόν 666 εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀντιχριστιανικό σύμβολο ἤ ἀκόμη κι ἄν ἔχῃ μόνον τόν Ε.Κ.Α.Μ. ἄνευ  προηγουμένης νομοθετικῆς διασφαλίσεως τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου θά εἴπωμεν ΟΧΙ καί πάλιν ΟΧΙ καί μυριάκις ΟΧΙ εἰς τά νέα αὐτά δελτία, ὁ,τιδήποτε καί ἄν πρόκειται νά ἀντιμετωπίσωμεν…”Ἀκουέτω ταῦτα καί βασιλεύς( = Κυβέρνησις)  !  ”
Ξεκάθαρος καί ἀποκαλυπτικός ὁ π. Ἐπιφάνιος.
Ἀδιανόητη ἡ παραλαβή οἱασδήποτε ἡλεκτρονικῆς ταυτότητος, καθώς αὐτή παγιδεύει τόν ἄνθρωπο.  Εἴτε φέρει εἴτε ὄχι ἡ ἡλεκτρονική ταυτότητα τό 666 ἀφοῦ στερεῖ στόν ἄνθρωπο τά δικαιώματα καί τήν ἐλευθερία του δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή. Ἐξ ἄλλου τά ὄργανά τοῦ  Ἀντιχρίστου σ΄αὐτό στοχεύουν : Νά στερήσουν στόν ἄνθρωπο τήν ἐλευθερία, νά τόν ὑποδουλώσουν στά κελεύσματα τῆς Ν. Ἐποχῆς ὥστε ὁ κύριός τους, ὁ Ἀντίχριστος στά ἀνδράποδα πού δέν στάθηκαν ἄξια νά φυλάξουν το θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, νά βάλη τό χάραγμά του καί νά τά θεωρήσει κτῆμα του.
Καλό θά ἦταν λοιπόν τά πνευματικά παιδιά τοῦ π. Ἐπιφανίου ἀλλά καί ὅσοι τόν εὐλαβοῦνται νά σταθοῦν μέ περισσότερη προσοχή σέ ὅσα διεκήρυξε μέ παρρησία καί θάρρος ὁ μακαριστός γέροντας.  Ἐπισημαίνουμε τά θαρραλέα λόγια του : ” …θά εἴπωμεν ΟΧΙ καί πάλιν ΟΧΙ καί μυριάκις ΟΧΙ εἰς τά νέα αὐτά δελτία ὅ, τιδήποτε καί ἄν πρόκειται νά ἀντιμετωπίσωμεν”.
πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου