"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΤΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

ΜΙΑ «ΝΕΑ» ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

Μιὰ «νέα» δηλ. ἀνέκδοτη καὶ δραματικὰ ἐπίκαιρη προφητεία
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,
ποὺ τελευταίως κυκλοφόρησε ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Αἰτωλοακαρνανίας

Ἡ προφητεία αὐτὴ φωτογραφίζει ἐπιτυχῶς τὴν ἐποχή μας, τὰ τελευταῖα συμβάντα στὴν χώρα μας,
καὶ τὴν φορολογικὴ ἐπέμβαση τῶν ξένων ποὺ πιέζουν …
Τὰ προτεινόμενα μέτρα “μιᾶς ἀκόμη νέας λιτότητας”,  στοχεύουν μήπως στὴν ἐξαγρίωση καὶ στὴν Ἐπανάσταση τοῦ λαοῦ,  ὥστε νὰ πέσει ἡ Ἑλλάδα σὲ ἀκυβερνησία, σὲ χάος, καὶ σὲ νέο Ἐμφύλιο…;
Μιὰ ἱκανὴ δικαιολογία δηλαδή, γιὰ νὰ μποῦνε ξένες στρατιωτικὲς δυνάμεις καὶ νὰ καταλάβουν τὴν χώρα… Ἀμυδρὴ ἐλπίδα δίνει ἡ παρακάτω προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ: «Θὰ ξεκινήσουν νά ᾽ρθοῦν γιὰ νὰ εἰσπράξουν τοὺς φόρους. Δὲν θὰ προφθάσουν ὅμως, γιατί θὰ γίνει πόλεμος…», (ἐννοώντας προφανῶς τὸν Γ΄ Παγκόσμιο πόλεμο στὰ στενὰ τοῦ Βοσπόρου καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη…).
Εἶναι ὅμως αὐτό, ἢ “ἕτερον προσδοκῶμεν ; “
Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκανε τὸν σκλαβωμένο Ἕλληνα τοῦ ΙΗ΄ αἰώνα νὰ ἀναθεωρήση τὴ μοιρολατρικὴ κατάσταση στὴν ὁποία τὸν εἶχε ρίξει ἡ σκλαβιὰ τῶν τριῶν αἰώνων.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καλλιέργησε τὸ δυνατὸν τῆς ἀπελευθερώσεως. Μάλιστα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους, τοὺς φύτευε διάφορες μελλοντικὲς καταστάσεις. Τοὺς προφήτευε γιὰ τὸ ποθούμενον. Καὶ τί ἄλλο γλυκύτερον μποροῦσαν νὰ ἐπιθυμοῦν ἀπὸ τὸ νὰ φᾶνε τὸ γλυκὸ ψωμὶ τῆς ἐλευθερίας;
Ἔτσι ἄρχισε νὰ κινεῖται τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἢ ἐπιθυμία γιὰ «τὸ ποθούμενον» γράφει  Ὁσιολογιωτάτη μοναχὴ Εὐθυμία, Καθηγουμένη τῆς Ί. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸ βιβλίο τῆς «Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἴτωλου, μέσα στὴν Ἱστορία» (ἐπιμ. ἐκδόσεων «ΤΗΝΟΣ»).
Ἐδῶ, δὲν θὰ σημειώσομε κάποια ἀπὸ τὶς γνωστὲς προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἐθναποστόλου καὶ Ἱεραποστόλου, ἀλλὰ θὰ φέρομε στὸ φῶς, μιὰ ἀνέκδοτη προφητεία ποῦ ἀφορᾶ καὶ μέλλοντα καὶ παρόντα…
Ἀπὸ χρόνια εἶχα ἀκούσει ἀπὸ γέροντες, ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καὶ γιὰ τὸν τόπο μας εἶχε εἰπεῖ προφητεῖες. Πολλὲς φορὲς ἄκουσα νὰ λένε παπποῦδες καὶ γιαγιάδες, ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶπε: “Οἱ Τοῦρκοι θὰ ξανάρθουν μέχρι τὸ Ντουγρί !… ” Ἐπειδὴ ὅμως τοποθεσίες μὲ τὸ ὄνομα «Ντουγρὶ» ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας, δὲν ἔδωσα καὶ τόση σημασία… Τελευταίως ὅμως, ὅταν ὁ π. Κωνσταντῖνος Γιολδάσης ὑπηρετοῦσε ὡς διάκονος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἀγρινίου, σὲ μιὰ συζήτηση, μοῦ ἀπεκάλυψε, ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ Ντουγρὶ Τριχωνίδος, ἄρχισα νὰ ἐρωτῶ…
Ἐπισκέφθηκα γέροντας τῆς περιοχῆς μας καὶ δὴ τῆς ὀρεινῆς Τριχωνίδος, καὶ ἄκουσα, σχεδὸν τὰ ἴδια, μὲ αὐτὰ ποῦ μου διηγήθηκε ὃ κ. Μιχαὴλ Γιολδάσης, κάτοικος Ἁγίας Βαρβάρας.
Ὁ κ. Μιχαὴλ Γιολδάσης ἐπὶ λέξει εἶπε: « Ὅταν ἤμουν στὸ δημοτικὸ Σχολεῖο ἢ γιαγιά μου καὶ ὁ πάππούς μου, μοῦ μιλοῦσαν γιὰ τὸν “Ἅγιο Παπουλάκη” ποῦ πέρασε καὶ ἀπὸ τὸ χωριό μας. Ὁ Παντελὴς Καρόπουλος, ἢ Ζάρας, μᾶς διηγεῖτο γεγονότα καὶ λόγια τοῦ “Ἁγίου Παπουλάκη” ποὺ κι ἐκεῖνος τὰ ἤκουσε ἀπὸ τὸν παππού του, ποὺ ἦταν αὐτήκοος μάρτυς τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, νέος τότε. Ἔλεγε λοιπὸν ὅτι:
Κάποτε κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ χωριό του, Μέγα Δένδρο, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔφθασε στὴν Παραβόλα. Διψασμένος, ζήτησε ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς Παραβόλας λίγο νερὸ νὰ ξεδιψάσει… Οἱ Παραβολιῶτες ὅμως δὲν τοῦ ἔδωσαν νερὸ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔπιναν, ἀλλὰ νερὸ ἀπὸ μία στέρνα… Ὁ Ἅγιος δὲν τὸ γεύτηκε καὶ εἶπε: -Νερὸ νὰ μὴν ἔχετε. Στὰ πόδια σας εἶναι τὸ νερό. Στὰ πόδια σας εἶναι τὸ νερό, κι ἐσεῖς δὲν θά ᾽χετε δικό σας νερό. Κοίταξε κατὰ τὴ λίμνη καὶ τὰ βουνὰ ὁ Παπουλάκης καὶ εἶπε : ” Νερό, Νερό…” Ἔφυγε διψασμένος καὶ προχώρησε καὶ ἔφθασε στὴν Ντέμη, τὸ σημερινὸ χωριὸ Καινούριο. Κάθισε κάτω ἀπὸ ἕνα Πλάτανο μεγάλο. Οἱ κάτοικοι τοῦ προσέφεραν νερό. Κάλεσε τότε τοὺς Ἕλληνας τοῦ χωριοῦ νὰ ἔλθουν νὰ τοὺς μιλήσει… Ὅμως, ἦλθαν λίγοι…
Ἀπορημένος τοὺς ρώτησε:
–Γιατί δὲν ἔρχονται καὶ οἱ ἄλλοι;
Καὶ τοῦ ἀπάντησαν:
–Ἅγιε Παπουλάκη φοβοῦνται μήπως «Ὁ Ντέμ, ἢ Ἄντεμ ἀγάς, ποὺ εἶναι ἐδῶ, ὅταν μᾶς δεῖ μαζεμένους θὰ μᾶς κόψει ( τὰ κεφάλια )…
Τότε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τοὺς βεβαίωσε, ὅτι ὁ Ντὲμ ἀγὰς ἔφυγε ἀπ’ ἐδῶ καὶ βρίσκεται στὸ Ζαπάντι. Καὶ πρόσθεσε ὁ Ἅγιος:
–Θὰ ξανάρθουν οἱ Τοῦρκοι…
ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ…
Ἐν τῷ μεταξὺ συγκεντρώθηκαν οἱ κάτοικοι καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τοὺς μίλησε καὶ τοὺς δίδαξε… Ὅταν τελείωσε τὸν θεῖο λόγο του, οἱ κάτοικοι τὸν ἐρώτησαν.
–Πότε, γιε Παπουλάκη, θά ᾽ρθουν ο Τορκοι δ;
Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε, βάζοντας μία εἰκόνα τῆς Παναγίας μέσα στὴν κουφάλα τοῦ Πλατάνου.
–«ταν θ ξεραθε ατς Πλάτανος κα θ σμίξουν ο δυ χρες, τότε ο Τορκοι θά ᾽ρθουν τουφέκιστοι κα θ πιον καφ στ Ντουγρί».
–Καὶ πότε, Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, θὰ σμίξουν οἱ δυὸ χῶρες, καὶ ποιές εἶναι αὐτές;
–Σᾶς εἶπα ὅτι ταν ξεραθε κα κοπε πλάτανος κα σμίξουν ο δύο χρες. Ο δύο χρες εναι τ Βραχώρι κα τόπος πο πατμε τώρα ( Ντέμη). Τότε θ σς βάλουν μεγάλους φόρους ο Ερωπαοι. Θ βάλουν φόρους κα στ παράθυρα κα στ χωράφια. Θ ξεκινήσουν νά ᾽ρθουν γι ν εσπράξουν τος φόρους. Δν θ προφθάσουν μως, γιατί θ γίνει πόλεμος…».
δ κα ρκετ χρόνια, τ 1974, πλάτανος ξεράθηκε… Ο κάτοικοι το Καινούριου (Ντέμη), καλύπτοντας τ ρέμα, στν χθη το ποίου ταν πλάτανος, κοψαν τς ρίζες το δένδρου κα ριξαν τσιμέντα. Φυσικ ταν, πλάτανος ν ξεραθε, πότε τν κοψαν…
Δίπλα ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν πλάτανο καὶ τὸ ρέμα, κάποιος κάτοικος τοῦ χωριοῦ ἐπονομαζόμενος Τασούλης, ἀνήγειρε τὸ σπίτι του καὶ στὸ ἰσόγειο ἄνοιξε καφενεῖο. Ὅταν ἔκλεινε ἀργὰ τὸ βράδυ τὸ καφενεῖο, γιὰ νὰ ἀνέβει στὸ σπίτι του, ἔβλεπε μία σκιὰ νὰ περιφέρεται, στὸν τόπο ἐκεῖνο. Κατ’ ἀρχὰς φοβήθηκε… Ὅταν τοῦ εἶπαν, ὅτι ἐδῶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς στάθηκε καὶ ὁμίλησε, συγκινημένος καὶ ἐκδηλώνοντας τὴν εὐλάβειά του πρὸς τὸν Ἅγιο, ἔκτισε ἕνα εἰκόνισμα, ἢ Προσκυνητάρι, καὶ ἔβαλε μέσα τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Ἀπὸ τότε δὲν εἶδε ξανὰ τὴν σκιά!!! Σήμερα τὸ καφενεῖο τὸ ἔχουν τὰ παιδιά του.
Τὸ δεύτερο «σημεῖο» τὸ ὅποιο ἔδωσε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι: «ταν θ νωθον ο δυ χρες, Βραχώρι κα Ντέμη…».
δη μ τ σχέδιο «Καλλικράτης» τ γρίνιο κα τ Καινούριο (Ντέμη) γίνονται νας δμος. «Ο δύο χρες, νώνονται»!!!
Ἄλλοι γέροντες προσθέτουν στὴν ἀνωτέρω προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ τοῦτα τὰ λόγια του: «Αὐτὰ θὰ γίνουν ὅταν θὰ εἶναι τὰ τέσσαρα 7 , τὰ 3 Κ, καὶ ἕνα Π». Τὴν πλήρη ἑρμηνεία τῶν λόγων τοῦ Μεγάλου Ἁγίου μας, μόνο ὁ Κύριος γνωρίζει καὶ ὁ χρόνος θὰ ἐπιβεβαιώσει. Προσθέτουν ἀκόμη οἱ Γέροντες, ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶχε μαζί του τρία πράγματα: Ἕνα σκαμνάκι, στὸ ὅποιο ἀνέβαινε νὰ ὁμιλήσει, ἕνα σακούλι (ποὺ εἶχε μέσα βιβλία ), καὶ ἕνα Σταυρό, τὸν ὅποιο ἔστηνε καὶ κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ του ὁμιλοῦσε… Τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ Ἁγίου εἶναι φοβερὰ καὶ συγκλονιστικά! Τὸ δικό μας χρέος εἶναι νὰ ἑτοιμαζόμαστε, διότι «ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστι» καὶ «αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι…».
Σημειώσεις
Πράγματι ἡ Παραβόλα, μέχρι προτινὸς δὲν εἶχε νερό… Ὁ νῦν Δήμαρχος κ. Βασίλειος Καπέρδας, ὕστερα ἀπὸ κάποιο τρανταχτὸ γεγονὸς (;), προέβη εἰς γεώτρηση εἰς τὴν Παραβόλα, καὶ βρῆκε ὁλόκληρο «Ποτάμι» νερό.Ὄχι μόνο εἰς ποσότητα ἄλλα καὶ εἰς ἄριστη κατάσταση καὶ ποιότητα. Ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, ἔκτισε ἐκκλησάκι εἰς τὸ ὄνομα τὸν Ἁγίου. Πόσον φωτισμένη καὶ ὄντως ἀληθινὴ ὑπῆρξε ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου μας: «Κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σᾶς εἶναι ποτάμι νερό»!
( ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς» Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας,  τεῦχ. 14/ 2010 )
ΠΗΓΗ Διαδικτύου: «Κύριος Ἰησοῦς Χριστός» (http://hristospanagia3.blogspot.com/2010/11/blog-post_5192.html)
Ἑλληνικὸς τονισμὸς : «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»


1 σχόλιο:

  1. ΤΕΣΣΕΡΑ 7 (ΔΕΞΙΑ ΚΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ , ΝΔ + ΑΝΕΞ.ΕΛ. + ΧΡ.ΑΥΓΗ +ΛΑΟΣ)
    ΤΡΙΑ Κ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΑΤΑ ΚΚΕ , ΣΥΡΙΖΑ , ΔΗΜΑΡ)
    ΕΝΑ Π (ΠΑΣΟΚ)

    ΑπάντησηΔιαγραφή