"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΕΒΗΛΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΞΟΒΕΛΙΣΜΟΝ Σεβ. Μητροπ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: Δεύτερη εὐχάριστη ἔκπληξη μᾶς ἐπεφύλαξε ὁ Σεβασμιώτατος Γόρτυνος κ. ῾Ιερεμίας Φούντας. Μετά τήν σθεναρή του στάση κατά τήν ὁρκωμοσία τῶν Δημοτικῶν ἀρχόντων τῆς περιοχῆς του καί τήν ἀπρεπῆ στάση ἑνός ἐξ αὐτῶν, ἔρχεται τώρα νά ὀρθοτομήσει τόν λόγο τῆς ἀληθείας καί νά τοποθετήσει τά πράγματα στή σωστή του θέση σχετικά μέ τήν εἰσαγωγή μεταφράσεων γιά λειτουργική χρήση. Μιά ἀπάντηση καταπέλτης γιά τούς νεωτεριστές ἐπισκόπους καί θιασῶτες τῶν μεταφράσεων. Εὖγε Σεβασμιώτατε!

1. πίστη μας, γαπητοί μου, χει ερά κείμενα καί αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο της. ερώτατο δέ κείμενο, νώτερο λων τῶν λλων, εἶναι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι θεόπνευστο καί χει τήν θέση του πάνω στην γία Τράπεζα, κε πού χει τήν θέση του καί το γιο Ποτήριο. Καί πως κοινωνοῦμε πό τό γιο Ποτήριο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ σαρκωθέντος στήν κοιλία τῆς γίας Θεοτόκου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τσι, λέγουν οἱ Πατέρες, κοινωνοῦμε καί πό τήν γία Γραφή τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τήν γία Γραφή πρέπει νά τήν γαπήσουμε καί νά την κάνουμε τό πολυφίλητο καθημερινό μας νάγνωσμα.

2. Περικοπές πό τήν γία Γραφή, την Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, πολαμβάνουμε στήν θεία λατρεία μέ τά ερά ναγνώσματα. Κατά τόν σπερινό χουμε ναγνώσματα πό τήν Παλαιά Διαθήκη, ν στήν θεία Λειτουργία χουμε ναγνώσματα πό τήν Καινή Διαθήκη, τό ποστολικό καί τό εὐαγγελικό νάγνωσμα.

3. Λογικό εἶναι τι γιά νά «κοινωνοῦμε» πό τά ναγνώσματα αὐτά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά μᾶς εἶναι κατανοητά, να καταλαβαίνουμε δηλαδή τά ερά τους νοήματα. μως, μᾶς χωρίζει πό τά κείμενα αὐτά γλώσσα καί εἶναι κείμενα ν πολλοῖς κατάληπτα. κριβς αὐτή δυσκολία κάνει μερικούς κληρικούς, ερες και ρχιερες, νά ποστηρίζουν τήν πό μετάφραση νάγνωση στήν θεία λατρεία τῶν γιογραφικν περικοπῶν, λλά καί αὐτῆς τῆς θείας Λειτουργίας τήν μετάφραση.

4. Τό θέμα χει γίνει σοβαρό καί ταράσσει θά λεγα τήν λλαδική μας κκλησία, γι᾽ αὐτό καί θά κθέσω, ς πίσκοπος, την θέση μου π αὐτοῦ μέ πλό λόγο.

(α) Καί πρίν πό μᾶς, πολύ πρίν πό την δική μας ποχή, τά δια κείμενα εἶχε κκλησία μας. Καί τότε πολλοί χριστιανοί ταν λιγογράμματοι καί γράμματοι. Καί μως, δεν γινόταν λόγος γιά μετάφραση τῶν ερν κειμένων στήν λατρεία. Στήν Τουρκοκρατία, γιά παράδειγμα, τά γιογραφικά ναγνώσματα διαβάζονταν καί στήν λατρεία καί στά σπίτια πό τό πρωτότυπο κείμενο καί χι πό μετάφραση. Καί βγῆκαν μάρτυρες τῆς πίστεως καί ρωες τῆς πατρίδας μας πό τούς πατέρες μας και δελφούς μας αὐτούς.

(β) ν τά κείμενα εἶναι κατάληπτα καί εἶναι βεβαίως κατάληπτα, γι᾽ αὐτό πάρχει τό κήρυγμα στήν κκλησία, γιά νά τά ρμηνεύει καί νά κάνει καταληπτά τά νοήματά τους στούς πιστούς. ς παύσει πί τέλους τό κήρυγμα νά εἶναι καθηκοντολογικό, σάν να ζητᾶμε νά κάνουμε τούς χριστιανούς μας καλούς μαθητές τοῦ Πλάτωνα καί τοῦ ριστοτέλη. ς στραφεῖ τό κήρυγμα στά ερά ναγνώσματα τῆς κκλησίας μας καί ς τά κάνει κατανοητά στούς πιστούς μέ πλό λόγο.

λλά πάρχουν μεταφρασμένα τά ερά μας κείμενα, καί γία Γραφή καί θεία Λειτουργία καί οἱ μνοι τῶν ερν κολουθιν τῆς κκλησίας μας. ς προτρέψουμε λοιπόν τούς χριστιανούς μας νά καταφύγουν οἱ διοι στίς μεταφράσεις τῶν ερν ναγνωσμάτων, στε νά τούς εἶναι καταληπτά, ταν θά τά κούσουν στην λατρεία πό τό κείμενο.

(γ) Προσωπικῶς θεωρῶ ς βεβήλωση τήν ξοβέλιση τοῦ ερο κειμένου καί τήν πόδοση τῶν ερν ναγνωσμάτων πό μετάφραση. Κατά πρῶτον, αὐτό ναντιοται πρός τήν παράδοση τῆς κκλησίας μας, γιατί δέν συνέβηκε σέ προηγούμενα χρόνια το πράγμα αὐτό, ν καί συνέτρεχαν οἱ διοι λόγοι. Καί τότε δηλαδή ταν τά κείμενα κατάληπτα στούς πιστούς.

πειτα, τό θέμα αὐτό, τό νά διαβάζονται, δηλαδή, μεταφρασμένα τά γιογραφικά ναγνώσματα στήν λατρεία, δέν ποφασίστηκε πό τήν εραχία τῆς κκλησίας μας. Δέν πιτρέπεται δέ νομίζουμε νας πίσκοπος, δίχα τῆς ποφάσεως λης τῆς κκλησίας, νά εἰσάγει στήν πισκοπή του μιά νέα τολμηρή πράξη, κατ᾽ αὐτήν μάλιστα τήν θεία λατρεία.

(δ) λλά στω, εἰσάγουμε μετάφραση τῶν ερν ναγνωσμάτων στήν θεία λατρεία καί ντί τοῦ κειμένου διαβάζουμε τήν μετάφραση. Φανταστεῖτε! ν πρῶτα οἱ πιστοί κουαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πως αὐτός βγῆκε πό τά χέρια τῶν θεοπνεύστων συγγραφέων του, τώρα, σ᾽ αὐτήν τήν ερή ρα τῆς θείας λατρείας, θά κούει τον θεόπνευστο λόγο τῶν Προφητῶν καί τῶν ποστόλων πως τον ποδίδει τάδε, τάδε καί τάδε μεταφραστής του. Γράφω αὐτά χωρίς βέβαια νά πιστεύω τήν θεοπνευστία στίς λέξεις. λλά, πῶς νά τό κάνουμε!.. Μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς εὐφραίνει σκέψη τι διαβάζουμε καί μες σήμερα στήν κκλησία μας τά για λόγια τοῦ Θεοῦ, πως τά διάβαζαν οἱ παλαιοί χριστιανοί καί πως τά διάβαζαν οἱ πατέρες μας στό Βυζάντιο καί στήν Τουρκοκρατία. Αὐτά τά ερά ναγνώσματα τῆς κκλησίας μας, δελφοί, θεία Λειτουργία και οἱ εροί μνοι, τσι πως τά χουμε καί τά διαβάζουμε μες στην λατρεία μας, τσι τά διάβαζε καί γιος Νεκτάριος καί τόσοι γιοι Πατέρες. Τά για λόγια τῆς λατρείας «πιπιλίστηκαν», ς τό πῶ τσι, πό ναρίθμητα στόματα γίων Πατέρων καί Μητέρων καί μᾶς τά παρέδωσαν σάν παρακαταθήκη ερή σέ μᾶς, χωρίς νά τά παραλλάξουν καθόλου. Ποιοί εἴμαστε μες τώρα πού σκεφθήκαμε νά τά λλοιώσουμε μεταφράζοντάς τα;

(ε) Πραγματικά, εἶναι λλοίωση μετάφραση τοῦ ερο κειμένου καί εἰσαγωγή τῆς μεταφράσεως αὐτῆς γιά νάγνωση στην θεία λατρεία. μετάφραση νός στίχου τοῦ ερο κειμένου γίνεται μέ βάση τήν ρμηνεία, πού δίνει μεταφραστής στόν στίχο αὐτό. Πολύ πιθανόν μως μεταφραστής νά δίνει λανθασμένη ρμηνεία στόν στίχο. (χω διαπιστώσει τοιαῦτες λανθασμένες ρμηνεες). Καί θά κούει λοιπόν πιστός λαός μας στήν λατρεία του πρός τόν Θεό τόν θεῖο λόγο μέ λανθασμένη μετάφραση προερχομένη πό λανθασμένη ρμηνεία τοῦ τάδε, μορφωμένου μέν καδημαϊκά, πιθανῶς μως μή μεμαρτυρημένου καί ς τοιούτου εὐσεβοῦς, στε νά κούεται λόγος του στήν κκλησία.

5. Κατά τά παραπάνω εἴμαστε νάντιοι, κόμη δέ καί πολέμιοι κατά τῆς εἰσαγωγῆς τῆς μεταφράσεως τῶν γιογραφικν ναγνωσμάτων, τῶν λειτουργικῶν δέλτων καί τῶν μνων τῆς πίστης μας στήν θεία λατρεία.

Δέν παραβλέπουμε μως τό πρόβλημα τῆς κατανοησίας τῶν ερν ναγνωσμάτων πό τόν λαό. πως τό χουμε διαπιστώσει, νομίζουμε τι τό πρόβλημα αὐτό καί δυσκολία αὐτή θεραπεύεται πρῶτον μέν μέ τό βιβλικό γιογραφικό κήρυγμα, πειτα δέ με τήν κδοση μικρῶν βιβλιαρίων, στά ποα θα παρατίθεται τό κείμενο τῶν γιογραφικν περικοπῶν (λίγες σχετικά εἶναι οἱ γιογραφικές περικοπές τοῦ σπερινο) καί μετάφρασή τους. τσι λαός μας θά χει μόνιμο βοήθημα, γιά νά γνωρίζει τό νόημα αὐτῶν πού κούει στήν κκλησία του.

Προτείνουμε, καί τό λλο, βοηθητικό πιθανόν γιά τήν κατανόηση τῶν ναγνωσθέντων: φο ναγνωσθον στό κείμενο τά γιογραφικά ναγνώσματα, ερεύς τῆς νορίας, ντί θείου κηρύγματος, φο πεῖ πρῶτα να σύντομο προλογικό, νά διαβάσει πειτα εὐκρινῶς καί μέ τόνο καί νόημα τήν μετάφραση τῶν ναγνωσθέντων περικοπῶν. Νά ρωτήσει μως τόν πίσκοπό του ποιά μετάφραση θά προτιμήσει, γιατί δέν εἶναι λες οἱ μεταφράσεις καλές. χουν λάθη, πως εἴπαμε, καί ς φημίζονται ς ργα εἰδικῶν καθηγητῶν. Τό σωστό πάντως εἶναι νά μή δίνουμε μετάφραση τῆς γίας Γραφῆς, λλά ρμηνευτική πόδοσή της, πως πραξε μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, δικός μας, πό την Στεμνίτσα Γορτυνίας καταγόμενος.

6. ς πρός τούς γαπητούς μας νέους, γιά νά τούς λκύσουμε στήν κκλησία, ς τούς θέλξουμε μέ σχυρό λόγο γιά τήν γάπη τοῦ Χριστοῦ, ς δοῦν τόν νάρετο βίο μας καί ς κάνουμε προσευχή πέρ αὐτῶν, μέσα, δηλαδή, πού μαρτυροῦν τήν ρθόδοξη εραποστολή, καί ς μή προβαίνουμε σέ νέργειες πό τίς ποες ταράσσεται κκλησία καί χάνουμε τούς πιστούς, χωρίς τελικά νά πιτυγχάνεται καί σκοπός πού πιδιώκουμε, γιατί δέν εὐλογούμαστε πό τόν Θεό, φο νεργομε μέ τρόπους, πού δέν μᾶς παρέδωσαν οἱ γιοι Πατέρες.
Μέ πολλές εὐχές

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου