"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Ἱερομόναχος Ἱερόθεος Σπανομῆτσος, Ἔκκλησις διὰ τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας

Μακαριώτατε.Σηκῶστε τὴν ποιμαντορική σας ράβδο καὶ χτυπεῖστε ὅ,τι κοσμικὸ στοιχεῖο μεταδίδεται ἀπὸ τὸ σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι οἱ πιστοὶ θέλουμε νὰ ἀκοῦμε φωνὴ Θεοῦ, ποὺ σώζει καὶ ὄχι κοσμικὸ πνεῦμα, ποὺ θέλει ὁ κόσμος.πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 19/3/2010

Μακαριώτατε, ὑποβάλλω τὰ σέβη μου.
Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι καὶ γνώσεις ἔχετε καὶ ἦθος διαθέτετε, ἀλλὰ καὶ συμβούλους καθ᾽ ὅλα ἱκανοὺς συμβουλεύεσθε διὰ τὰ ποικίλα, καὶ σοβαρὰ προβλήματα, ποὺ καθημερινὰ ἀντιμετωπίζετε. Ὅταν ἀνήλθατε εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο, πιστέψαμε ὅτι νέος ἄνεμος —ἄνεμος καὶ πνοὴ Θεοῦ— θὰ φυσήξει καὶ γνήσιο ὀρθόδοξο πνεῦμα θὰ ἐπικρατήσει, μακρυὰ ἀπὸ ὅ,τι ἀρέσει εἰς τὸν κόσμο καὶ τὰ τοῦ κόσμου.
Ἀκοῦστε ὅμως καὶ ἕνα ταπεινὸ καὶ ἐλάχιστο Ἱερομόναχο, ποὺ πρὶν ἀπὸ μισὸ περίπου αἰώνα ἐγκατέλειψε τὸ τελωνεῖο, ἄκουσε τὴ φωνὴ «Δεῦτε ὀπίσω μου» καὶ ὑπηρετεῖ — ὅση αὐτῴ δύναμις— τὴν Ἐκκλησία εἰς τὴν ἱστορικὴ Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Ἐλεούσης, κοντὰ στὸ Μεσολόγγι. Ἡ φωνή μου εἶναι καρπὸς ἀγάπης πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ σεβαστὸ πρόσωπό Σας.....
Ἐπιθυμῶ διακαῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ ἀκούει τὴ φωνὴ καὶ τῶν «ἐλαχίστων», ὅταν ἡ φωνὴ αὐτὴ ἀποβλέπει εἰς τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. Καὶ ἔρχομαι εἰς τὸ θέμα, διὰ τὸ ὁποῖο σᾶς ἐνοχλῶ καὶ ζητῶ συγγνώμη ἐκ τῶν προτέρων. Ἐπὶ τῶν προκατόχων σας ἱδρύθηκε ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ πιστοὶ ἀκούγαμε καὶ πολὺ διδασκόμασταν. Τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας μεταδιδόταν παντοῦ καὶ οἱ πιστοὶ —οἱ μὴ γνωρίζοντες ἀρκετὰ περὶ πίστεως— καὶ ἐδιδάσκοντο καὶ πολὺ ὠφελοῦνταν πνευματικά. Ἦταν μιὰ φωνὴ τοῦ Θεοῦ, μέσα στὶς τόσες διαβολικὲς φωνές, ποὺ μεταδίδονται ἀπὸ τὰ ἄλλα ΜΜΕ. Ἐγώ προσωπικὰ στὸ κελί μου καὶ τὸν ἄκουγα τακτικὰ καὶ τὰ μέγιστα ὠφελούμην.
Πρόσφατα ὅμως ἄνεμος «ἀνανεώσεως» φύσηξε καὶ εἰς τὸν σταθμὸν αὐτὸν καὶ πνεῦμα κοσμικὸ ἐπικράτησε. Τραγούδια κοσμικά, μουσικὴ ντάμπα ντούμπα, ἀνέκδοτα σκανδαλιστικὰ καὶ πλῆθος ἄλλων ἐκπομπῶν, ποὺ δὲν ὀφελοῦν τὸν πιστὸ ἀκροατή. Μᾶλλον τὸν σκανδαλίζουν.
Μακαριώτατε, διαθέσατε λίγο ἀπὸ τὸν πολύτιμο χρόνο σας καὶ ἀκοῦστε ἕνα ἡμερήσιο πρόγραμμα τοῦ σταθμοῦ αὐτοῦ. Δὲν θὰ εἶναι χάσιμο χρόνου. Θὰ εἶναι μιὰ θετικὴ προσφορὰ εἰς τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐνασχόλησή σας μὲ τὴν καθημερινὴ γραφειοκρατική σας ἐργασία. Πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι κληρικός, ποὺ γαλουχήθηκε κοντὰ σὲ ἕνα Νικόδημο Γρεκό, σὲ ἕνα Δανιὴλ Βσιλόπουλο, σὲ ἕνα Ἱερώνυμο Κοτσώνη, σὲ ἕνα Εὐστάθιο Μπάστα κ.λπ., δὲν θὰ ἀντέξει νὰ ἀκούει ὅσα ἀπὸ τὸ σταθμὸ αὐτὸ μεταδίδονται.
Μακαριώτατε.Σηκῶστε τὴν ποιμαντορική σας ράβδο καὶ χτυπεῖστε ὅ,τι κοσμικὸ στοιχεῖο μεταδίδεται ἀπὸ τὸ σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι οἱ πιστοὶ θέλουμε νὰ ἀκοῦμε φωνὴ Θεοῦ, ποὺ σώζει καὶ ὄχι κοσμικὸ πνεῦμα, ποὺ θέλει ὁ κόσμος.
Μὲ συγχωρεῖτε γιὰ τὴν τόλμη μου νὰ σᾶς ἐνοχλήσω. Πονάω τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ὑπηρετῶ ἐπὶ μισὸ αἰώνα, χωρὶς νὰ ἐπιδιώκω τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δόξα της καὶ τὸ μεγαλεῖο της.
Μετὰ βαθύτατου σεβασμοῦ
Ἱερομόναχος Ἱερόθεος ΣπανομῆτσοςἹερὰ Μονὴ Ἁγίας Ἐλεούσης Αἰτωλικοῦ
 
Διαδίκτυο: http://thriskeftika.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου