"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Στάρετς Σάββας ῾Ο Παρηγορητής. «Ἡ ζωή στόν κόσμο»


«Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του
π.Ιωάννου Φωτοπούλου
Ἡ ζωή στόν κόσμο
ταν βλέπεις ὅτι πολλοί ἀναζητοῦν τήν εὐτυχία τους στά αἰσθητά ἀγαθά, στήν αἰσθητή ἱκανοποίηση, στήν καλοπέραση καί στήν πολυτέλεια καί τά  προβάλλουν αὐτά σάν σοφή ἐπιλογή΄ ὅταν βλέπεις ὅτι πολλοί στήν ἐπίγεια εὐτυχία τους χρησιμοποιοῦν κάθε ψεῦδος καί κάθε ἀπάτη, ὑπερασπίζονται τό μῖσος, τήν ἐκδικητικότητα καί ἄλλα πάθη καί θεωροῦν τήν ἄρνηση νά εὐχαριστεῖται κάποιος μέ τίς αἰσθητά ἀγαθά ἀνοησία, τότε ὀφείλουμε νά θυμηθοῦμε μέσα στήν καρδιά μας καί νά ποῦμε αὐτά πού δίδαξαν οἱ Ἀπόστολοι: 
Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ὀφείλουμε νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Χριστοῦ (Γαλ. 6, 2).  Καί ὁ νόμος τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖ ὥστε ἐμεῖς νά σταυρώσουμε τή σάρκα «σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. 5, 24), νά πετάξουμε μακριά μας τό ψεῦδος καί νά λέμε τήν ἀλήθεια (Ἐφ.4, 25), κάθε ἐκδίκηση νά τήν ἀναθέσουμε στόν Κύριο καί Θεό πού εἶπε: «Ἐμοί ἐκδίκησις, ἐγώ ἀνταποδώσω»(Ρωμ.12, 56).

          Γενικῶς ἔχοντας ὑπ’ ὅψιν σου ὅλα τά  κακά παραδείγματα πού παρουσιάζονται, ἀμέσως κοίταξε στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔχει τό πλῆρες δικαίωμα νά ἀπαιτήσει ἀπό μᾶς νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμά Του καί μετά κοίταξε στά ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων πού ἐμιμήθησαν τήν Ζωή Του, πού ἔγιναν ἅγιοι καί εἶναι ἄξιοι νά τούς μιμούμαστε.  
Νά μιμηθεῖς ὄχι τό παράδειγμα τῆς εἰδωλλολατρικῆς  ζωῆς, ἡ ὁποῖα εἶναι τόσο φανερή στόν κόσμο μας, ἀλλά τό παράδειγμα τῆς φρονήσεως, τῆς μετριοφροσύνης, τῆς αἰδοῦς, τῆς ἐγκράτειας, τῆς τάξεως, τοῦ ζῆλου γιά τήν εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποῖα διακρίθηκαν οἱ Ἅγιοι καί οἱ ἀληθινοί χριστιανοί, πού συνεχῶς προσπαθοῦσαν νά ζῆσουν καί ἔζησαν ὄχι σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοῦ κόσμου, ἀλλά σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 

Πηγή:http://anavaseis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου