"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

᾿Επιστολές ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιερωνύμου στόν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο
Επιστολή συμπαράστασης απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, στον Προκαθήμενο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με αφορμή τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγίες στην Ρωσία.
Επίσης, απέστειλε επιστολή και για την έκρηξη βόμβας στον Ορθόδοξο ιερό ναό της Αγίας Σκέπης στην Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και 10 τραυματίες.

Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου έχει ως εξής:
Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος, κύριε Κύριλλε, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Επ  αφορμή της δοκιμασίας της καθ  Υμάς Αγιωτάτης εν Ρωσία Ορθοδόξου Εκκλησίας, της φίλης χώρας Υμών και του πιστού Αυτής Λαού, υπό της λαίλαπος των πυρκαϊών, άμα δε συγκλονισθέντες υπό του μεγέθους και της σφοδρότητος της γενομένης καταστροφής, εκφράζομεν προς την Υμετέραν λίαν αγαπητήν ημίν Μακαριότητα και δι  Αυτής προς άπαντα τον δοκιμαζόμενον Ρωσικόν Λαόν, την ολόψυχον ημών συμπαράστασιν και τα θερμότατα συλλυπητήρια, δεόμενοι όπως Κύριος ο Θεός αναπαύση εν Χώρα ζώντων τας ψυχάς  των θυμάτων.
Ως σημειοί ο Απόστολος των Εθνών θείος Παύλος εν τη προς Ρωμαίους Επιστολή αυτού: «πάσα η κτίσις συστενάζει, και συνωδίνει άχρι του νυν», απεκδεχομένη την απολύτρωσιν των υιών του Θεού (Ρωμ. 8 19 – 22). Εις τούτο εδραζόμενοι και ημείς οι προηλπικότες εν τω Χριστώ, συμπάσχομεν και κοινωνούμεν μεθ  Υμών των ομοδόξων αδελφών ημών, ευχόμενοι εκ καρδίας πάσαν την εξ ύψους παρηγορίαν και ενδυνάμωσιν, την άρρηκτον ενότητα των αδελφών ημών Εκκλησιών διακηρύσσοντες.
Επί δε τούτοις και αύθις κατασπαζόμενοι την Υμετέραν Θεοτίμητον Μακαριότητα εν Κυρίω διατελούμεν.
Επιστολή για τον ναό στην Ουκρανία:
Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος, κύριε Κύριλλε, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Mετά βαθυτάτης θλίψεως πληροφορηθέντες το τραγικόν συμβάν της βομβιστικής επιθέσεως εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Σκέπης εν Ζαποριζία Ουκρανίας, εκφράζομεν την ολόψυχον ημών συμπάθειαν προς την Υμετέραν φίλην Μακαριότητα, ως και την συμπαράστασιν και τα θερμότατα συλλυπητήρια ημών επί τω αδοκήτω θανάτω μοναχής και τω σοβαρώ τραυματισμώ άλλων οκτώ ατόμων, καθ' ον χρόνον μάλιστα εoρτάζετο η επέτειος του Βαπτίσματος του Ουκρανικού Λαού υπό του πρίγκιπος και ισαποστόλου Αγίου Βλαδιμήρου.
Έχοντες πάντοτε κατά νουν τους υπερχιλιετείς αρρήκτους δεσμούς πίστεως και φιλίας, οίτινες αείποτε συνέδεον τας Εκκλησίας και τους λαούς ημών, καταδικάζομεν απεριφράστως την άνανδρον ταύτην ενέργειαν και ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας, όπως ο Άρχων της ειρήνης επιδαψιλεύση πλουσίως την υπέρ νουν υπερέχουσαν θείαν αυτού ειρήνην εις τας καρδίας του πληρώματος της Εκκλησίας Υμών.
Επί δε τούτοις και αύθις κατασπαζόμενοι την Υμετέραν Θεοτίμητον Μακαριότητα εν Κυρίω διατελούμεν.


 Πηγή:http://www.romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου