"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Κατήργησαν τόν Σταυρόν ἀπό τήν εἰκονογράφησιν διαβατηρίων Πηγή:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
 (24-9-2010)

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις καί
συγκεκριμένως τό ὑπουργεῖον
Ἐξωτερικῶν ἐνοχλεῖται, προ-
φανῶς, ἀπό τά Σύμβολα τῆς Χρι-
στιανοσύνης καί φροντίζει διά τήν
ἀποβολήν των ἀπό τά δημόσια ἀτο-
μικά ἔγγραφα τῶν πολιτῶν, ὅπως
διά παράδειγμα εἶναι τά διαβατή-
ρια. Αὐτά ἔχουν μίαν εἰκονογρά-
φησιν ἀπό τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδα καί
τάς Ἱεράς Μονάς Σίμωνος Πέτρας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Ἁγίας
Σοφίας τοῦ Μυστρᾶ. Αἱ ἀρχαιότη-
ται παρουσιάζονται ὡς ἔχουν.
Ἀπότάς Ἱεράς Μονάς, ὅμως, ἔχει ἀφαι-
ρεθῆ τό Σύμβολον τῆς Χριστιανο-
σύνης, ὁ Σταυρός. Τήν ἀπάλειψιν
αὐτήν ἀνέδειξεν ὁ Πανελληνίου
ἐμβελείας Ραδιοφωνικός σταθμός
«Θέμα» καί ὁ δημοσιογράφος κ.
Σταυρόπουλος. Ἡ ἀνάδειξις τοῦ
θέματος προεκάλεσε πολλάς ἀντι-
δράσεις τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἰς
τήν συντριπτικήν των πλειοψηφίαν
ἐπέκριναν τό ὑπουργεῖον Ἐξωτε-
ρικῶν. Μόνον ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας δέν ἀντελήφθη καί δέν
ἤκουσε τίποτε δυστυχῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου