"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Πατρός ᾿Αθανασίου Μηνᾶ: «Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.»ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ
Οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔγιναν πιὸ θρασεῖς καὶ πιὸ ἀπειλητικοὶ ἀπὸ ποτέ, ὅταν ὁ ἕνας ἐκ τῶν 12 μαθητῶν τοῦ Κυρίου πῆγε κρυφὰ σ’ αὐτοὺς μὲ πρόθεση νὰ παραδώσει, προδίδοντας, τὸν Διδάσκαλό Του. Ἀφοῦ συμφώνησαν, τοῦ πρόσφεραν τὸ τίμημα τριάκοντα ἀργύρια, οὕτως ὥστε κατ’ αὐτοὺς νὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀθλιότητα καὶ κατάντια τοῦ μαθητῆ καὶ ἀφ’ ἑτέρου κατὰ τὴ γνώμη τους νὰ ἀμφισβητηθεῖ ὁ Προφήτης Διδάσκαλός του.
Τὸ αἰώνιο σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου ἦταν καλὰ κρυμμένο ἀκόμα καὶ στοὺς......
ἁγίους ἀγγέλους καὶ στοὺς ἁγίους, πόσο μᾶλλον στοὺς ῥυπαροὺς στὴν καρδιά. Ἔτσι ὁ Ἰούδας, ἀφοῦ ἔλαβε τὰ ἀργύρια, μπερδεμένος ἀπὸ τὸ χαλασμένο λογισμό του ἡγήθηκε τῆς σπείρας καὶ παρέδωσε μὲ «φίλημα» τὸν Κύριον τῆς Δόξης. Τότε ἐκεῖνοι, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι καὶ στρατιῶτες βλέποντας τὸ μαθητὴ νὰ προδίδει, ξεθάρρεψαν ἔτι περισσότερο καὶ ἀφοῦ Τὸν ἔφτυσαν, Τὸν χαστούκισαν, Τὸν περιέπαιξαν, στὸ τέλος ἄδικα Τὸν σταύρωσαν. Ἦταν τέτοια ἡ χαιρεκακία κυρίως τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, ὥστε ξέχασαν ἀκόμη καὶ τὶς Προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ἀναφέρονται μὲ τόση σαφήνεια καὶ ἀκρίβεια στὴν προδοσία τοῦ Μεσσίου, στὰ τριάκοντα ἀργύρια , στὸν σπόγγο, στὸ ὄξος , στὸν κλῆρο τῶν ἱματίων καὶ γενικὰ στὸ Θεῖο Πάθος .
Ὁ Κύριος, πιστὸς στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός Του, ὑπέμεινε ἕως τέλους ὅλο αὐτὸ τὸ ἐναντίον Του φοβερὸ καὶ ἐπώδυνο «μυστήριον τῆς ἀνομίας» . Ὡς Θεάνθρωπος ποὺ τὰ σύμπαντα στέκονται γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα πάντοτε ἐνώπιον τῆς μεγαλωσύνης Του, ἔβλεπε καὶ τὸ οἰκτρὸ τέλος ὅλων αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν Του, διότι πᾶσα φυτεία, ποὺ δὲν ἐφύτευσε ὁ Πατέρας Του, ἐκριζωθήσεται. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἔγινε, παρ’ ὅτι ὁ Ἴδιος πονοῦσε, πρῶτα μὲ τὸν Ἰούδα καὶ ὕστερα μὲ ὅλους τοὺς σταυρωτές Του καὶ τοὺς ἐχθρούς Του.
Ἐν τούτοις καὶ στὶς ἡμέρες μας ὑπάρχουν ὀλίγοι ἢ πολλοί, ποὺ ἐνῷ διακονοῦν στὴν Ἄκτιστη καὶ Αἰώνια Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του καὶ παρ’ ὅτι οἱ προφητεῖες ποὺ ἅγιος οὐράνιος ἄγγελος καὶ ὄχι ἄνθρωπος παρέδωσε στὸν ἅγιο Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, στὸ σπήλαιο τῆς Πάτμου ὡς πρὸς τὰ ἔσχατα, ὑποπίπτουν στὸ ἴδιο λάθος ποὺ διέπραξαν ὁ Ἰούδας, οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Πῶς νὰ ἐξηγηθεῖ ἀλλοιῶς ἡ στάση τους, ἐνῷ, ὅταν ὅλα τὰ «σημεῖα» τῶν ἡμερῶν μας φανερώνουν τὴν ἐπικείμενη παρουσία τοῦ ἀποστάτη, ἐκεῖνοι δῆθεν δὲν τὰ βλέπουν;
Ὄντως ὑπάρχουν πλήρεις ἀποδείξεις πλέον γιὰ τὰ ὄργανα ἐκεῖνα τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ μὲ δόλο πιέζουν καὶ βασανιστικὰ ὑποχρεώνουν, εἰ δυνατὸν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ πέσουν καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸ θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀλλέως, διακηρύσσουν ἀκαίρως εὐκαίρως σὲ ὅλους τοὺς τόνους, δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ στέγη, τροφὴ καὶ ἔνδυμα, ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ ὁποιαδήποτε δικαιοπραξία. Πλήρης δηλαδὴ διωγμὸς ἕως θανάτου.
Τὰ χωρία τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως βοᾶνε , ἐὰν τὰ ἀντιπαραβάλει κάποιος μὲ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἐκτοξεύονται ἀπὸ στόματα κυβερνώντων ἐναντίον ἐκείνων ποὺ δὲν θὰ παραλάβουν τὴ φερομένην ὡς κάρτα τοῦ Πολίτη ποὺ τώρα ἢ ἀργότερα θὰ φέρει τὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ 666.
Ὅμως ἀδελφοί μου ὁ Σωτῆρας καὶ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς Παντογνώστης μᾶς ἔδειξε τὴν ὑπομονὴ εἰς τέλος ὡς τρόπον σωτηρίας. Γνωρίζει ὡς Θεάνθρωπος ἀκριβῶς τί ἑτοιμάζουν οἱ διῶκτες τοῦ ὀνόματός Του στὰ πιστὰ μέλη τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Του. Ἐξάλλου, ὁ Ἴδιος παραμένει ὡς τὸ αἰώνιον πρότυπον ὑπομονῆς. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοί Του, τί ὑπέμειναν ἀπὸ τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους!!! Πόσα προβλήματα τοὺς δημιουργοῦσαν καθημερινά, ἀλλὰ καὶ τί ὑπομονὴ ἐδείκνυον κατὰ τὴ θείαν ἀποστολήν τους. Ἐν τούτοις καὶ πάλι ξαναλέω: Ὅτι ὑπάρχουν λίγοι ἢ πολλοὶ ποὺ μὲ διάφορες σοφιστεῖες φασκιώνουν τὰ παιδιά τους καὶ κλείνουν τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους δὲν ἀφήνουν νὰ εἰσέλθουν εἰς Αὐτήν. Τί καὶ ἂν προειδοποίησε ὁ Χριστός μας νὰ προσέχουμε; Τί καὶ ἂν δίδαξε νὰ μελετᾶμε, νὰ γρηγοροῦμε, νὰ μαθαίνουμε, νὰ ἑτοιμαζόμαστε; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν βλέπουν τοὺς καρποὺς τοῦ σαπροῦ δέντρου τῆς Νέας Ἐποχῆς; Τοὺς βλέπουν. Ἀκροῶνται τὰ μηνύματα, μὲ τὰ ὁποῖα τὰ ὄργανα τοῦ Σατανᾶ προτρέπουν σήμερα γιὰ τὴν εἰ δυνατὸν πλήρη ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ τὴ διδασκαλία Του τοὺς ἀνθρώπους.
Δὲν γνωρίζουν ἄραγε ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα, ποὺ εἶναι ἐντροπὴ καὶ νὰ τὰ ἀναφέρει κανεὶς καὶ τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλουν στανικὰ οἱ νεοεποχίτες, στοὺς ἀνθρώπους νὰ κάνουν σήμερα, ἔχουν προαναγγελθεῖ ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα ; Ὅτι δηλαδὴ θὰ συμβαίνουν στοὺς ἐσχάτους καιροὺς τῆς ἀποστασίας καὶ μάλιστα ἔντονα καὶ ξεδιάντροπα λίγο πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀλήθεια, τί ἑρμηνεία ἄραγε δίνουν στὸ κάλεσμα τῆς πόρνης, ποὺ στέκεται ἐπάνω στοὺς λαοὺς καὶ πίνει ἡ ἴδια καὶ προσφέρει ἀφειδῶς τὰ βδελύγματα τῆς βορβορώδους καὶ σηπώδους ἀνηθικότητάς της στὸν κόσμο; 
Πόσο ἀλήθεια μεγάλος ἅγιος εἶναι καὶ ὁ πατέρας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης! Πόσο σπουδαῖο καὶ ἅγιο εἶναι τὸ κείμενό του «τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν».
Εὐχαριστοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ ποὺ χάρισε στὶς ἡμέρες μας τόσους μεγάλους ἁγίους στὴν Ἐκκλησία (Παΐσιος ἁγιορείτης, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ), ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἐκλεκτούς Του, ποὺ καὶ τώρα κινοῦνται ἀνάμεσά μας μὲ πίστη καὶ ὑπομονή.
Ὅποιος λοιπὸν μελετήσει μὲ νηφαλιότητα καὶ καθαρὰ καρδιὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, θὰ κατανοήσει μὲ τὴν Ἄκτιστον Χάριν τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ Σατανᾶς εἶναι ὄντως ψεύτης καὶ ἀνθρωποκτόνος ἀπαρχῆς .
Ἐπίσης, θὰ βεβαιωθεῖ ὅτι ὅσοι ἑτοιμάζουν τὴν Παγκόσμια Διακυβέρνηση – Δικτατορία εἶναι ὄργανά του, καὶ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια, τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἐλευθερία, τὴν ἀγάπη, τὴν ὁμόνοια, τὴ δημοκρατία, ἀλλὰ εἶναι διχασμένοι καὶ μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ μὲ τοὺς ἄλλους. Καὶ αὐτὸ γιατί, ἐφ’ ὅσον στεροῦν μὲ τοὺς νόμους τους τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ὄχι μόνο πιστεύουν καὶ ἀγαποῦν τὸν Κύριο τῆς Δόξης Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ποὺ παραμένουν μὲ ὑπομονὴ ἕως τὸ τέλος τηροῦντες τὴν ἐντολὴ καὶ τὴ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ, αὐτοανακηρύσσονται ὄργανα τοῦ ἀνθρωποκτόνου σατανᾶ καὶ πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου.
Τώρα, σὲ ὅ, τι ἀφορᾷ τοὺς πολλοὺς ἢ ὀλίγους ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται διάκονοι τοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ δῆθεν δὲν βλέπουν τὰ ἐπερχόμενα (κάρτα πολίτη – σφράγισμα) ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τοὐναντίον ἀναπαύονται στὸ μπερδεμένο – πλαμενένο λογισμό τους, τὸ τέλος γιὰ αὐτοὺς εἶναι πρόδηλον. Πᾶσα φυτεία, λέει ὁ Κύριος, τὴν ὁποίαν δὲν ἐφύτευσε ὁ Πατέρας Μου, ἐκριζωθήσεται. Ἀψευδεῖς μάρτυρες τούτου εἶναι οἱ διαχρονικὰ θεοκτόνοι σταυρωτὲς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ προδότης Ἰούδας, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ πολέμιοι τῆς Μίας, Ἁγίας, Ἄκτιστης Ὀρθοδόξου Ἀποστολικῆς καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν τραγικό τέλος.
Ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ χωρία ἐκεῖνα τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως στὰ κεφάλαια ιδ΄, ιε΄ καὶ ιστ΄, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ, δὲν ἐπιδέχονται καμμία παρερμηνεία. Ἀποκαλύπτουν ἀκριβῶς ποιὸς εἶναι ὁ φοβερὸς μισθὸς γιὰ τοὺς ἀρνητὲς καὶ τοὺς δειλοὺς τοῦ Θείου θελήματος , ὅπως ἀντίθετα φανερώνουν τὰ στεφάνια καὶ τὸν αἰώνιον Παράδεισον ποὺ ἀναμένουν τοὺς ὑπομένοντες εἰς τέλος μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς Ἁγίας Νύμφης τοῦ Ἀρνίου, ἤτοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιας .
Αὐτὴ εἶναι, μοῦ λέει ὁ λογισμός, καὶ ἡ μεγαλυτέρα τιμὴ ποὺ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ προσφέρει στὸ πλάσμα Του, τὸν ἄνθρωπο τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, τῆς ὑπομονῆς.
Ὁ Κύριος ἐγγύς. Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ. Ἀμήν.
  

1 σχόλιο:

  1. Αν οι κάρτες έχουν εξεικονισμό του Διαβόλου ή το 666 κανένας συνειδητός χριστιανός δεν θα τις παραλάβει.

    Ορισμένοι πάντως και όχι τυχαίοι παραδοσιακοί κληρικοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει το 666 ή εξεικονισμός του διαβόλου και αν βάλουν το 666 στο μέλλον μπορούμε να επιστρέψουμε τις κάρτες ως απαράδεκτες για χριστιανούς.

    Αν πράγματι δεν υπάρχει εξεικονισμός του Εωσφόρου ούτε και το 666 δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ως πολίτες αντιρρήσεις για το φακέλλωμα και της πιο ασήμαντης πληροφορίας της ζωής μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή