"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Τὸ πρακτορεῖο reuters γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη στὴ ΓερμανίαΒερολίνο, 2 Νοεμβρίου 2010
 
(Reuters) - Ἡ Γερμανία εἰσήγαγε ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ποὺ ἀποθηκεύουν τὰ δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα σὲ μικροτσίπ, αὐξάνοντας ἔτσι τοὺς φόβους γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων, σὲ μία χώρα ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἰδιαίτερα δύσπιστοι ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐπιτήρηση λόγω τοῦ παρελθόντος τῆς ναζιστικῆς ἐποχῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἐποχῆς τῆς Στάζι.

Ἡ λεγόμενη ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἐπιτρέπει στὸν κάτοχό της νὰ ... προσδιορίσει τὸν ἑαυτὸ τοῦ online καὶ νὰ ὑπογράψει τὰ ἔγγραφα μὲ ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφή, τὸ ὁποῖο ἡ κυβέρνηση λέει ὅτι θὰ ἐπιτρέψει "νὰ αὐξηθεῖ ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ εὐκολία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐπιχειρεῖν καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου."

Ὡστόσο, πολλοὶ Γερμανοὶ φοβοῦνται ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα –στὴν ὁποία ἀποθηκεύεται ἡ ἡμερομηνία καὶ ὁ τόπος γέννησης τοῦ κατόχου της, ἡ διεύθυνση κατοικίας του καὶ ἡ βιομετρική του φωτογραφία, μὲ προαιρετικὸ τὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα- θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἐκθέσει σὲ κλοπὴ προσωπικῶν δεδομένων.

Σὲ μία χώρα ὅπου οἱ ἱστορικὲς μνῆμες τῆς ναζιστικῆς Γκεστάπο καὶ τῆς Στάζι (ἡ παλιὰ κομμουνιστικὴ ἈνατολικοΓερμανικὴ ἀστυνομία ἀσφάλειας) παραμένουν νωπὲς καὶ...

 δημιουργοῦν ἀνησυχίες γιὰ τὴν παραβίαση τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς.

Ο Johannes Caspar, ἐπικεφαλῆς τῆς ὑπηρεσίας προστασίας δεδομένων τοῦ Ἀμβούργου, εἶπε ὅτι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φόβους σχετικὰ μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἦταν χωρὶς ἀμφιβολία τὸ ἀποτέλεσμα τῆς γερμανικῆς ἱστορίας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ κατάσταση δύο φορὲς λειτούργησε ὡς ἕνα εἶδος "Big Brother" συλλέγοντας καὶ ἀποθηκεύοντας δεδομένα σχετικὰ μὲ τοὺς πολίτες της.

Κατὰ τὴ ναζιστικὴ δικτατορία τοῦ Χίτλερ, ἡ μυστικὴ ἀστυνομία Γκεστάπο διατηροῦσε ἀναλυτικὲς καρτέλες γιὰ τοὺς πολίτες της, ἐπίσης ἡ Στάζι τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας εἶχε διεισδύσει σχεδὸν σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν. Εἶχαν συλλεχθεῖ τόσα πολλὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς πολίτες ὥστε ἐὰν ἁπλώναμε στὸ ἔδαφος τὰ ἀρχεῖα της θὰ ἐκτείνονταν σὲ 112 χιλιόμετρα (70 μίλια).


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς δὲν μᾶς ἐκπλήσσει τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἔχουν πάρει τὴ συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων τόσο σοβαρὰ σὰν νὰ ἦταν μέρος τῆς πολιτιστικῆς τους ταυτότητας, συμπληρώνει ὁ Caspar στὸ Reuters.

«Ἂν θέλετε - καὶ μόνο ἂν θέλετε - μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε ἕναν ἀριθμὸ PIN γιὰ νὰ καταστήσετε διαθέσιμα αὐτὰ τὰ δεδομένα στὶς ἐπιχειρήσεις ἢ στὶς ἀρχές, ὅταν κάνετε συναλλαγὲς μέσω τοῦ Internet», δήλωσε ὁ Rainer Orell ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν πολιτῶν τῆς Φρανκφούρτης. «Ἐσεῖς πάντα ἀποφασίζετε πόσες καὶ ποιὲς πληροφορίες θέλετε νὰ καταστοῦν προσβάσιμες καὶ σὲ ποιόν.»

Ο Orell ἀνέφερε ὅτι ὑπῆρξε, μία αὔξηση κατὰ 10 τοῖς ἑκατὸ τῶν αἰτήσεων γιὰ χορήγηση τοῦ παλαιοῦ τύπου ταυτότητας κατὰ τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, καθὼς ἐπιφυλακτικοὶ Γερμανοὶ ἔσπευσαν νὰ πάρουν αὐτὴ τὴν ταυτότητα πρὶν οἱ ἀρχὲς ἀλλάξουν καὶ ἀρχίσουν νὰ ἐκδίδουν τὴν νέα ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα.

Περίπου τὸ 44 τοῖς ἑκατὸ τῶν Γερμανῶν ἐξακολουθοῦν νὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ σκεπτικισμὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τῆς γερμανικῆς τεχνολογικῆς ὀργάνωσης Bitkom.

Κάποιοι ἔχουν ἐκφράσει ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς νέας κάρτας. Τὰ μέλη τοῦ Chaos Computer Club (CCC), μία εὐρωπαϊκὴ ὀργάνωση τῶν hackers, λένε ὅτι οἱ ἀρχὲς ἔκδοσης εἶναι «ἀνεπαρκῶς προετοιμασμένες» γιὰ τὰ νέα δελτία ταυτότητας καὶ ὅτι τὰ ἠλεκτρονικὰ δεδομένα θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν πιὸ εὐάλωτα γιὰ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες.

«Ὁ ὑψηλὸς βαθμὸς προστασίας κατὰ τῆς παραχάραξης ποὺ εἶχε ἕως σήμερα ἡ γερμανικὴ ταυτότητα τώρα ὑπονομεύεται χωρὶς λόγο, ἀπὸ τὴ βεβιασμένη εἰσαγωγὴ ἑνὸς μεγάλης κλίμακας ἔργου (δήλ. τὸ ἔργο τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτότητων) τὸ ὁποῖο ἔχει ἀδυναμίες στὴν σύλληψή του ἀλλὰ εἶναι καὶ τεχνολογικὰ ἀμφισβητήσιμο», εἶπε ὁ Dirk Engling, ἐκπρόσωπος τῆς CCC.

Η Cornelia Rogall-Grothe τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν της Γερμανίας ἀντέκρουσε τὶς ἐπικρίσεις αὐτές, λέγοντας ὅτι τόσο οἱ κάρτες ὅσο καὶ οἱ συσκευὲς ἀνάγνωσης «χρησιμοποιοῦν τὴν τελευταία τεχνολογία τῆς ἀγορά;».

«Ἀλλὰ ἡ νέα ταυτότητα προφανῶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἕνα μολυσμένο ὑπολογιστὴ ἀσφαλῆ», εἶπε. «Οἱ πολίτες ἔχουν καθῆκον νὰ ἐξασφαλίσουν ὅτι ἔχουν τὴν πιὸ πρόσφατη προστασία anti-virus, firewalls καὶ ἄλλα παρόμοια.»
id-ont.blogspot.com
ἀναδημοσίευση:http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου