"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Πασχαλινο μήνυμα ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ῾ΙερωνύμουΤέκνα καὶ ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ ἀγαπημένοι,

Χριστός Ἀνέστη!!

Τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως φωταγωγεῖ σήμερα τὴν Οἰκουμένη. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια».
Οἱ δυνάμεις τῆς φθορᾶς καὶ οἱ ἐργάτες τῆς ἀνομίας ἔχασαν τὴν πολυτέλεια τῶν σκοτεινῶν ὁρμητηρίων τους. Ἡ ἀλήθεια νίκησε τὸ ψέμα καὶ ὁ θάνατος ἔχασε τὴν ἐξουσία του. «Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον;» «ποῦ σου θάνατε τὸ νῖκος;» δικαιοῦται νὰ ρωτᾶ μὲ ὑπερηφάνεια καὶ ὁ ταπεινότερος τῶν ἀνθρώπων.
Οἱ πανηγυρισμοὶ γιὰ τὴν «ἑορτή τῶν ἑορτῶν».∙Ἡ χαρὰ τῆς «πανηγύρεως τῶν πανηγύρεων».∙Τὸ εὐλογημένο Πάσχα ποὺ θριαμβευτικὰ ἑορτάζει ἡ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Χριστιανοσύνη γεμίζει τὶς καρδιές μας μὲ ἐλπίδα καὶ δύναμη. Τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νοηματοδοτεῖ τὴ ζωή μας κάνοντας ὁρατὴ καὶ βέβαιη τὴν προοπτικὴ τῆς «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου».
Ὅμως δὲν κρύβει ἀπὸ τὰ μάτια μας τὸ ὅτι ζοῦμε συγχρόνως σὲ ἕνα κόσμο πεπτωκότα. Σὲ ἕνα κόσμο ποὺ ἔχει ξεπέσει ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἦταν, ὅταν πλάστηκε. Σὲ ἕνα κόσμο ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ὀργανωμένο ψέμα. Σὲ μιὰ κοινωνία ὅπου δεσπόζει ἡ ἐξωραϊσμένη ὑποκρισία, ὁ φίλαυτος ἀτομικισμὸς καὶ ἡ ὑποδούλωση στὸν φθοροποιὸ ὑπερκαταναλωτισμό. Μιὰ κοινωνία ὅπου ἡ ἀπληστία καὶ ὁ ἐγωκεντρισμὸς ἔγιναν πολιτισμικὰ χαρακτηριστικά.
Ἰδοὺ λοιπὸν γιατί ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα δὲν ἐπιτρέπεται, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, νὰ περιοριστεῖ σὲ ἐθιμοτυπικὲς ἐκδηλώσεις ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι πρόκληση γιὰ ἀφύπνιση καὶ πρόσκληση σὲ μιὰ νέα πορεία ζωῆς. Μιὰ πορεία ὅπου ἡ εὐλογία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου.
Ἡ νωπὴ ἀκόμα ἐμπειρία ὅσων βιώσαμε στὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου ὑπενθυμίζει μὲ τὸν πιὸ ἐμφαντικὸ τρόπο, ὅτι φαινόμενα τόσο γνώριμα στὸν σύγχρονο βίο: οἱ μικρότητες, οἱ δολοπλοκίες, ὁ φθόνος, ἡ ἀδικία, ὁ κατατρεγμὸς τῶν ἀδυνάτων, ὁ ξενιτεμός, ὁ ἐξευτελισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, τὰ προσωπικὰ καὶ κοινωνικὰ ἀδιέξοδα καὶ τόσα ἄλλα ὀδυνηρὰ χαρακτήρισαν τὶς συνθῆκες καὶ τὸν τρόπο ὅσων κινήθηκαν γύρω καὶ ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ.
Ὅμως Πάσχα σημαίνει «πέρασμα». Σημαίνει «διάβαση», σημαίνει «ἔξοδος».
Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ λέξη Πάσχα χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ περιγράψει τὴν ἔξοδο καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴ σκλαβιά. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, Πάσχα σημαίνει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τοῦ θανάτου στὴν ἐλευθερία τῆς ὄντως ζωῆς. Τὸ πέρασμα πρὸς τὴν ἐλευθερία «εἰς ἣν Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν». Δηλώνει τὴ μεταμόρφωση τῆς σταυρικῆς δοκιμασίας σὲ ἀναστάσιμη χαρά. Πάσχα σημαίνει ὅτι κάθε εἶδος θλίψης ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς στὴ ζωή μας ἔχει κάποιο νόημα. Καὶ ἂν σταθοῦμε σωστά, γενναία, μὲ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοιά Του, σύντομα θὰ φανεῖ καὶ ἡ διέξοδος.
Νὰ γιατί σὲ καιροὺς δύσκολους, ὅπως στὶς μέρες μας, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ γρηγορεῖ καὶ νὰ προσεύχεται, ὥστε νὰ μπορεῖ, μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, νὰ διαγιγνώσκει τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ νὰ εἰδοποιεῖ ἔγκαιρα καὶ πρόωρα γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγοῦν οἱ λανθασμένες ἐπιλογές. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νὰ καλεῖ τὸν λαὸ τοὺ Θεοῦ σὲ ἐγρήγορση καὶ ἀντίσταση ἐναντίον κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ εὐτελισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἀπαξιώσεως τῶν οὐσιωδῶν τοῦ κοινοῦ βίου.
Ἡ προφητικὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νὰ κρατᾶ σὲ περιόδους κρίσεως ζωντανὴ τὴν ἐλπίδα προβάλλοντας τὴ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα μου ἐν Χριστῷ ἀγαπημένα,

Πάσχα σημαίνει κλήση γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἐπικράτεια τῆς ἀπελπισίας στὸ φῶς τῆς ἐλπίδας. Σημαίνει νὰ διαβοῦμε πέρα ἀπὸ τὶς κτιστὲς ψεύτικες βεβαιότητες καὶ νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴ ζωή μας στὸν Ἀναστημένο Χριστό. Σημαίνει τὴν ὑπέρβαση τοῦ ψεύδους καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας.
Σημαίνει ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ ἀναζητήσουμε τρόπους πνευματικῆς ἀφύπνισης καὶ καλλιέργειας ποὺ θὰ μᾶς θωρακίσουν ἀπέναντι στὴν καταλυτικὴ δύναμη τῆς παρακμῆς.
Πάσχα σημαίνει τὴν ἀπελευθερωτικὴ διάβαση ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς ἁπλῆς ἐπιβίωσης ποὺ σκιάζει τρομακτικὰ ὁ θάνατος στὸν εὐλογημένο χῶρο τῆς ἀναστημένης ζωῆς.
Χαίρετε λοιπὸν καὶ μὴν ἀγωνιᾶτε.
Ὁ Χριστὸς εἶναι ἀναστημένος.
Ἡ ζωὴ νίκησε τὸν θάνατο καὶ ἡ ἐν Χριστῷ ἐλπίδα φωτίζει μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως τὴ ζωή μας.
Καλὸ Πάσχα σὲ ὅλους καὶ στὸν καθένα προσωπικά!
Χριστός ἀνέστη!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου