"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Ὄχι εἰς τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη»


Σὲ ἐξέλιξη βρίσκεται ἡ προ σπά-
θεια τῆς «Πρωτοβουλίας Ἀντιρρη-
σιῶν Ὀρθόδοξης Συνεί δησης» γιὰ
τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν σχετικὰ
μὲ τὴν ἄρνηση παραλαβῆς τῆς
ἠλεκτρονικῆς «Κάρ τας τοῦ Πολί-
τη». Ἤδη μέχρι τὴν 5.9.2010 εἶχαν
ὑπογράψει 5.045 ἀδελφοί μας, ἐνῶ
κατὰ ἑκατοντάδες φθάνουν νέες
ὑπογρα φὲς ἱερέων, μοναχῶν καὶ
λαϊκῶν. Μεταξὺ τῶν ὑπογραψάν-
των εἶναι Ἡγούμενοι Ἱερῶν Μο -
νῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους (βλέπε
Ἡγούμενος Φιλόθεος τῆς Ι.Μ. Κα-
ρακάλλου), μοναχοὶ ἁγιορείτικων
καὶ μὴ μονῶν, πρωτοπρεσβύτεροι
«μάχιμων» ἐνοριῶν ἀπὸ διάφορες
Μητροπόλεις κ.ἄ.
Σημειώνουμε γιὰ μία ἀκόμη φο-
ρά, ὅτι ὅποιος θέλει νὰ μελε τήσει
τὸ κείμενο-ἐπιστολὴ τοῦ π. Σαράν-
τη Σαράντου γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ
Πολίτη» δύναται νὰ προστρέξει
στὸν Ο.Τ. τῆς 23.7. 2010 ἢ στὴν κά-
τωθι ἠλεκτρο νικὴ διεύθυνση: orthodox-
watch.blogspot.com /2010/ 07/bl
og-post_ 9271.html Ὅποιος θέλει νὰ
μελετήσει τὸ κείμενο τῆς «Πρωτο-
βουλίας Ἀντιρρησιῶν Ὀρ θόδοξης
Συνείδησης» καὶ νὰ τὸ ὑπογράψει
ἠλεκτρονικὰ δύναται νὰ προστρέ-
ξει στὴν κάτωθι ἠλεκτρονικὴ διεύ-
θυνση: www. orthros. org/ Greek/Eidiseis/
E_Arnoumai2. php. Γιὰ ὅσους
δὲν ἔχουν πρόσβαση στὸ διαδίκτυο
ὑπάρχει ἀντίστοιχο ἔντυπο, στὸ
ὁποῖο μπορεῖ νὰ ὑπογράψουν καὶ νὰ
τό ἀποστείλουν στὴν κάτωθι τ.θ.
(Τ.Θ. 105 Σπάτα τ.κ. 19004).
Τὴν ἐπαναλειτουργίαν

᾿Ορθόδοξος Τύπος, (10-9-2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου