"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

῎Εκκληση:Προσευχηθῆτε διὰ τὸν π. Μᾶρκον Μανώλη
Προσευχηθῆτε διὰ
τὸν πνευματικὸν
προϊστάμενον
τῆς Π.Ο.Ε.
Σοβαρώτατα προβλήματα ὑγεί-
ας ἀντιμετωπίζει ἀπὸ τὴν Κυ-
ριακὴν τῶν Βαΐων ὁ πνευματικὸς
προϊστάμενος τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ
«Ο.Τ.» Ἀρχιμ. Μᾶρκος Μανώλης.
Τὰ πρῶτα συμπτώματα κλονισμοῦ
τῆς ὑγείας του ἐξεδηλώθησαν
πρὸς τὸ τέλος τῆς θείαςΛειτουρ-
γίας. Τὴν προηγουμένην ἡμέραν
εἶχεν ἐξομολογήσει περισσοτέ-
ρους ἀπὸ ἑκατὸν πεντήκοντα ἀν-
θρώπους.Ἐνῶκαθ᾽ ὅλην τὴνΜε-
γάλην Τεσσαρακοστὴν ἔκαμνε
τὰς Προηγιασμένας θ. Λειτουρ-
γίας, ἀγρυπνίας, χαιρετισμοὺς διὰ
σχολεῖα, ἐξομολόγησιν, ἐνῶ δὲν
παρέλειψε τὰς τακτικὰς ἑβδομα-
διαίας ἐπισκέψεις εἰς τὰς φυλα-
κὰς τοῦ Αὐλῶνος, ἐπισκέψεις εἰς
ὀρφανοτροφεῖα, ψυχιατρεῖα, καὶ
τὴν συμπαράστασιν – παρηγορίαν
εἰς μοναχικὰ ἄτομα. Ἐκοιμᾶτο ὀ-
λίγον, διότι κατὰ τὰς νυκτερινὰς
ὥρας καὶ μετὰ ἀπὸ ἀγρυπνίας
ἠσχολεῖτο μὲ τὸ περιεχόμενον
τοῦ «Ο.Τ». Ὁ ὕπνος του ἐλάχι-
στος. Ὁ ἴδιος, παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι εὑρίσκεται εἰς πολὺ κρίσιμον
κατάστασιν, «συλλαμβάνεται» νὰ
προσεύχεται, νὰ δέεται καὶ νὰ
ἐρωτᾶ διαρκῶς τί γίνεται μὲ τοὺς
πτωχούς. Ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα τῆς
Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ πρὸς τὴν
Δευτέραν ὁ π. Μᾶρκος, ὁ ἐξομο-
λόγος καὶ κατηχητὴς τῶν σατα-
νιστῶν καὶ πολλῶν κακοποιῶν (καὶ
τοῦ κρατουμένου εἰς τὰς φυ-
λακὰς τῆς Ρουμανίας Κωνσταντί-
νου Πάσσαρη), ἔχει ἀνάγκη τῆς
προσευχῆς μας, διὰ νὰ ἀποκατα-
σταθῆ ἡ ὑγεία του. Οἱ ἰατροὶ καὶ
τὸ νοσηλευτικὸν προσωπικὸν τοῦ
401 ΓΣΝΑ κάμνουν πᾶν τὸ ἀνθρω
πίνως δυνατόν

(᾿Εφημ. ᾿Ορθόδοξος Τύπος, 16-04-2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου