"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

῞Ενα ἀποκαλυπτικο κείμενο τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ ῾Αγιορείτου: “Σημεία τῶν Καιρῶν”Μετά
πό τήν μπόρα τήν δαιμονική, Θά λθη λιακάδα Θεϊκή.
Πίσω
πό τό κοσμικό πνεύμα τς σημερινς “λευθερίας”, τς λλειψης σεβασμο στήν κκλησία το Χριστο, στούς μεγαλυτέρους, γονεῖς, καί διδασκάλους, πού χουν φόβο Θεο, κρύβεται πνευματική σκλαβιά, τό γχος, καί ναρχία, πο δηγον τόν κόσμο στό διέξοδο, στήν ψυχική καί σωματική καταστροφή.
Πίσω λοιπόν καί
πό τό τέλειο σύστημα “κάρτας ξυπηρετήσεως” σφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται παγκόσμια δικτατορία, σκλαβιά το ντιχρίστου. ποκ. ωάννου κεφ. Ιγ΄ 16 «να δώσουσιν ατος χάραγμα πί τς χειρός ατν τς δεξις πί τν μετώπων ατν, καί να μή τις δύναται γοράσαι πωλσαι ε μή χων τό χάραγμα, τό νομα το θηρίου τόν ριθμόν το θηρίου˙ ριθμός γάρ νθρώπου στί καί ριθμός ατο χξς» = 666.
γιος νδρέας Καισαρείας γράφει τά ξῆς˙ “Περί το μιαρο νόματος το ντιχρίστου. Καί τήν μέν κρίβειαν τς ψήφου, ς καί τά λοιπά τά περί ατο γεγραμμένα, χρόνος ποκαλύψει καί περα τος νήφουσιν˙…… λλ oκ εδόκησεν Θεία Χάρις ν Θεί Βίβλ τό το λυμενος νομα γραφναι˙ ς ν γυμνασίας δὲ λόγ πολλά στιν ερεν……”. γίου νδρέα Καισαρείας, ξήγησις ις τήν ωάννου ποκ. Σελ. 341-42, κεφ. ΛΗ._
Τό παράξενο
μως, καί πολλοί πνευματικοί νθρωποι κτός πού δίνουν δικές των ρμηνεῖες, φοβᾶνται καί ατοί τόν κοσμικό φόβο του φακελλώματος, ν πρεπε νά νησυχον πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή νησυχία, καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη, νά νιώθουν Θεϊκή παρηγοριά.
πορώ! Δέν τούς προβληματίζουν λα αυτά τά γεγονότα; γιατί δέν βάζουν στω να ρωτηματικό γιά τίς ρμηνείες το μυαλο τους; Κι ν πιβοηθον τόν ντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πς παρασύρουν καί λλες ψυχές στήν πώλεια; Ατό ννοε˙ “… τό ποπλανν, ε δυνατόν, καί τούς κλεκτούς”. Μρκ. Ιγ’.
Θά πλανεθο
ν, ατοί πο τά ρμηνεύουν μέ τό μυαλό. Κι ν τά σημεία φαίνονται ξεκάθαρα˙ “τό θηρίο” στίς Βρυξέλλες μέ τό 666 χει σχεδόν ρουφήξει λα τά κράτη στό κομπιοτερ. κάρτα, ταυτότητα, “ εσαγωγή το σφραγίσματος” τί φανερώνουν; Δυστυχς τό ράδιο μόνο παρακολουθομε τί καιρό θά χουμε.
Τί θά μᾶς π
Χριστός; “ποκριταί, τό μέν πρόσωπον το ορανο γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεα των ο δύναστε γνναι;” Ματθ. Κεφ. 65!
Μετά λοιπόν
πό τήν κάρτα, καί τήν ταυτότητα, “τό φακέλλωμα” γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση, τι πρε κάποιος τήν κάρτα το δείνα, καί το σήκωσε τά χρήματα πό τήν τράπεζα. πό τήν λλη μεριά, θά διαφημίζουν “τό τέλειο σύστημα” τό σφράγισμα στό χέρι στό μέτωπο μέ κτίνες λέϊζερ, πού δέν θά διακρίνεται ξωτερικά, μέ τό 666 τό νομα το ντιχρίστου.
Δυστυχ
ς, καί πάλι “ρισμένοι γνωστικοί” θα φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δθεν γιά νά μήν στενοχωριονται˙ “δέν πειράζει ατό, δέν εναι τίποτα, ρκε σωτερικά νά πιστεύετε!” Κι ν βλέπουμε τόν πόστολο  Πέτρο πού ξωτερικά ρνήθηκε τόν Χριστό, καί το ρνησις, ατοί ρνονται τό γιο σφράγισμα το Χριστοῦ, πού τούς δόθηκε στό γιο Βάπτισμα˙ “Σφραγίς δωρες Πνεύματος γίου” μέ τό νά δέχονται τήν σφραγίδα το ντιχρίστου, λένε καί τι χουν μέσα τους τόν Χριστό!!
Τέτοια δυστυχ
ς λογική, εχαν καί ρισμένοι “γνωστικοί” στά χρόνια τν γίων Μαρτύρων, πο προσπαθοσαν νά μεταστρέψουν τούς υποψήφιους μάρτυρας, πως ναφέρει Μέγας Βασίλειος στόν λόγο του στόν Μάρτυρα Γόρδιο “…… πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας νά πείσουν τόν Μάρτυρα νά ρνηθ μόνο μέ τά λόγια, καί νά κρατήση τήν πίστη μέ τήν ψυχή, τήν σωτερική διάθεση, γιατί Θεός δέν δίνει προσοχή στήν γλσσα λλά στήν διάθεση. Μάρτυς μως Γόρδιος ταν καμπτος καί πεκρίθηκε˙ “οκ νέχεται τι γλσσα κτισθεσα παρά Χριστο φθέγξασθαι τι κατά το Κτίσαντος…… μή πλανσθε Θεός ο μυκτηρίζεται κ το στόματος μς το μετέρου κρίνει, κ τν λόγων δικαιο, καί κ τν λόγων καταδικάζει”._
πίσης πί Δεκίου, μέ διάταγμα ζητοσε νά μολογήσουν τήν θρησκεία τν εδωλολατρν, καί σοι Χριστιανοί δήλωναν, καί θυσίαζαν στά εδωλα, παιρναν πιστοποιητικό, καί γλύτωναν τό Μαρτύριο. χι μόνον ατοί ταν ρνητές το Χριστο, λλά καί κενοι που διναν χρήματα στούς εδωλολάτρας στήν πιτροπή, καί παιρναν τό πιστοποιητικό, χωρίς νά ρνηθον, ο νομαζόμενοι “λιβελλοφόροι” καί ατούς κκλησία μας τούς θεώρησε ποστάτας-πεπτωκότας.
Κι
ν λοιπόν χουμε τόσα πολλά παραδείγματα, πως καί το γενομένου θαύματος το γίου Θεοδώρου, πού ορτάζομε κάθε χρόνο, τό Σάββατο τς Α΄ βδομάδος τν Νηστειν˙ “ουλιανός παραβάτης, γινώσκων τι ο Χριστιανοί καθαίρονται μλλον διά νηστείας τήν πρώτη βδομάδα τς γίας τεσσαρακοστς, ν καί μες διά τοτο καθαράν βδομάδα καλομεν, βουλήθη να τότε μάλιστα μολύνη ατούς˙ διό καί προσέταξε κρυφίως να τεθσιν ες τήν γοράν κατ’ κείνας τά μέρας βρώματα μεμιασμένα κ τν αμάτων τν εδωλικν θυσιν. λλά νεύσει Θεία πιφανείς καθ πνον Μάρτυς Θεόδωρος ες τόν τότε ρχιεπίσκοπον Κων/πόλεως Εδόξιον καί φανερώσας τό πράγμα παρήγγειλεν ατ να συγκαλέση τούς πιστούς εθύς τό πρω τς Δευτέρας καί μποδίση ατος τν βρωμάτων κείνων τήν χρσιν, τήν λλειψιν τς ναγκαίας τροφς ναπληρώσ κ το προχείρου διά κολλύβων …… Τοιουτοτρόπως μέν σκοπός το παραβάτου ματαιώθη˙ δέ εσεβής Λαός, διαφυλαχθείς μόλυντος……” ρολόγιον τό Μέγα σελ. 446 ._
Τό νά
πέχουμε πό τά εδωλόθυτα, εναι κοινόν τν γίων ποστόλων. Πράξ. ποσ. Κεφ. Ιε’ …… “Συνήχθησαν δέ ο πόστολοι καί ο πρεσβύτεροι …… πέχθεσθαι εδωλοθύτων καί αματος καί πνικτο καί πορνείας˙……”.
Παρ’
λα λοιπόν ατά πο νέφερα, κούει κανείς να σορό δυστυχς νοησίες το μυαλο, πό ρισμένους σημερινούς “Γνωστικούς”, νας νά λέει˙ “γώ θά δεχθ τήν ταυτότητα μέ τό 666, θά βάλω καί να Σταυρό”, κί λλος νά λέει˙ “γώ θά δεχθώ τό σφράγισμα στό κεφάλι μέ τό 666 καί θά κάνω κι να Σταυρό στό κεφάλι……” καί να σορό μοιες νοησίες, πού νομίζουν τι θά γιασθον μέ ατόν τόν τρόπο, ν ατά εναι πλνες.
Μόνον α
τά πο δέχονται γιασμό, ατά μόνον γιάζονται. πως˙ Τό νερό, δέχετε γιασμό, καί γίνεται γιασμός. Τά ορα δέν δέχονται γιασμό.
πέτρα, μέ θαμα γίνεται ψωμί. καθαρσία, δέν δέχεται γιασμό. πομένως, διάβολος, ντίχριστος, ταν εναι στήν ταυτότητά μας, στό χέρι, στό κεφάλι μας, μέ τό σύμβολό του, δέν γιάζονται, μέ τό νά βάλουμε καί να Σταυρό.
χουμε τήν δύναμη το Τιμίου Σταυρο, το γίου Συμβόλου, τήν Θεία Χάρη το Χριστο, μόνον ταν ρκούμεθα στό γιο Σφράγισμα το Βαπτίσματος, πού παρνούμεθα τόν σατανᾶ, καί συντασσώμεθα στόν Χριστό, καί δεχόμεθα τό γιον Σφράγισμα˙ “Σφραγίς δωρες Πνεύματος γίου”._
Χριστός νά μς δίνη καλή φώτιση. μήν._

γιον ρος Κουτλουμουσιανό Κελλί “Παναγούδα”
Σάββατο Α’ Νηστει
ν 1987.
Με πολύ πόνο καί
γάπη Χριστο,
Μοναχός Πα
σιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου