"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Πότε θά ἔλθη ὁ ᾿Αντίχριστος; (ἀπό τό βιβλίο:῾Η Εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας)


ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
6.«Πότε θά ἔλθῃ ὁ Ἀντίχριστος;»   (σελ.56-58)

                                       

                                        Βιομετρικά διαβατήρια
                                        Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                         666
                                         Bar code
                                         RFID
                                         Smart cards
                                         Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς


6.«Πότε θά ἔλθῃ ὁ Ἀντίχριστος;

 
Ὁ Ἀντίχριστος θά ἔλθῃ λίγο πρίν ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία θά καταργηθῇ ὁ Ἄνομος «τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ (τοῦ Κύριου)» (Β΄ Θεσ. 2,8).
Ὄπως λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος΄ «ὁ γάρ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐρχόμενος ἀνελεῖ αὐτόν (θά τόν θανατώσῃ)»26 (ΒΕΠΕΣ 35-150).  Ἀλλ’ ὅμως ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου εἶναι ἄγνωστος. «Περί δέ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καί ὥρας οὐδείς οἶδεν,...εἰ μή ὁ πατήρ μου μόνος» (Ματθ.24, 36), εἶπε ὁ Χριστός.
Ὅπως λοιπόν ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου εἶναι σεσιγημένο μυστήριο, ἔτσι καί ὁ καιρός τῆς πρό αὐτῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου δέν εἶναι γνωστός. Ὄχι μόνον οἱ ἄνθρωποι ἀγνοοῦμε τόν ἀκριβῆ χρόνο τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀνόμου, ἀλλά καί οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Ἅγιοι ἐν τῷ οὐρανῷ.   Ἀκριβῶς γι’ αὐτό τό λόγο  δέν χρειάζεται νά πολυπραγμονοῦμε περί τοῦ χρόνου τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά  νά  προασφαλίζωμεν τούς ἑαυτούς μας.
Ἐνῷ ὅμως ὁ ἀκριβής χρόνος τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἄγνωστος, εἶναι γνωστά τά
χαρακτηριστικά σημεῖα πού θά προηγηθοῦν ἀπ’ αὐτόν. Ἄν καί σέ κανένα σημείο τῆς ἀποκαλυπτικῆς ὁμιλίας Του ὁ Κύριος δέν λέγῃ κάτι ρητῶς περί τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅμως τά περιγραφόμενα ἐκεῖ γεγονότα προσαρμόζονται ἄριστα στήν ἐποχή τοῦ Ἀνόμου. Σχεδόν ὅλα τά στοιχεῖα τῆς προφητείας πού σχετίζονται μέ την καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ προτυπώνουν γεγονότα τῆς ἐσχατολογικῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου.  Τήν ἐποχή ἐκείνη θά χαρακτηρίζῃ μία φοβερή κατάπτωση τῶν ἡθῶν, πόλεμοι καί ἀκαταστασίες τῶν λαῶν, ἔκπτωσι ἀπό τήν πίστι, αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἀποστασία γιά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος (Β΄Θεσ. 2,3). Ἡ ἀγάπη θά ὑποχωρήσῃ και θά ἐπικρατήσῃ τό μῖσος:
«Τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί καί ἀλλήλους πραδώσουσι καί μισήσουσιν ἀλλήλους» (Ματθ. 24,10).  Τό θλιβερό αὐτό σημεῖο ὀφείλεται στήν παράβασι τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ: «Καί διά τό πληνθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (στιχ. 12).
Ἐπίσης, τό Εὑαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ θά κηρυχθῇ σ’ ὅλα τά ἔθνη τῆς γῆς.  Θά ἐμφανισθοῦν πολλοί ψευδομεσσίες και ψευδόχριστοι, πού θά ἀντιποιοῦνται τό λυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, καί μέ πολλές ἐξωτερικές θαυματοσημίες θά κατορθώνουν νά παραπλανοῦν πολλούς ἀπό τήν ὀρθή πίστι, «εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς» (στιχ. 24).
Θά ὑπάρχῃ τότε μεγάλη θλῖψι καί ἀνάγκη καί διωγμός τῶν ἐκλεκτῶν. Τό δέ «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως»(στιχ. 15) θά εἶναι δηλωτικό σημεῖο τοῦ τέλους.
Τῆς παρουσίας τοῦ Ἀνόμου προηγοῦνται, ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ προφήτου Δανιήλ, τέσσερες μεγάλες κοσμικές βασιλεῖες.  Σ’ αὐτές ἀναφέρονται καί οἱ δύο προγητεῖες τοῦ Δανιήλ, τῆς εἰκόνος (Δαν. 2, 31-45) καί τῶν θηρίων (Δαν. 7, 2-8, 15-25).  Χρυσός, ἄργυρος, χαλκός, σίδηρος τῆς εἰκόνας καί τά τέσσερα θηρία δηλώνουν τέσσερες μεγάλες βασιλεῖες τοῦ κόσμου αὐτοῦ, πού ἐμφανίσθηκαν καί ἔφθειραν τήν ἀνθρωπότητα.  Οἱ τέσσερες βασιλεῖες εἶναι ἡ τῶν Βαβυλωνίων (χρυσός, λέαινα), ἡ τῶν  Περσῶν  (ἄργυρος, ἄρκτος), ἡ τῶν Ἑλλήνων (χαλκός, πάρδαλις) καί ἡ τῶν  Ρωμαίων (σίδηρος, ὄστρακο, τέταρτο θηρίο).  Οἱ βασιλεῖες αὐτές ἀνακύπτουν μέ τήν κατάλυσι κάθε προηγούμενης ἀπό τήν ἐπερχομένη.  Δήλαδή΄ «ἡ Βαβυλωνίων ὑπό Περσῶν, ἡ Περσῶν ὑπό Μακεδόνων (Ἑλλήνων), ἡ Μακεδόνων ὑπό Ρωμαίων»27(27 Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ΕΠΕ 23, 68 Πρβλ. Ἁγίου Ἱππολύτου, ΒΕΠΕΣ 6, 88-89).
Ἡ βασιλεία τῶν Ρωμαίων εἶναι ἡ τελευταία πρίν τόν Ἀντίχριστο ἑνιαία κυρίαρχη κοσμική ἐξουσία στή γῆ. Ὁ Ἀντίχριστος (τό μικρό κέρας μέ τή βλάσφημη συμπεριφορά) θά ἔλθῃ μετά τήν κατάλυση τῆς ἑνιαίας Ρωμαϊκῆς ἐξουσίας καί τήν ὡρίμανση τῆς δημοκρατικῆς ἀναρχίας (δέκα δάκτυλοι τῶν ποδῶν τῆς εἰκόνος, δέκα κέρατα τοῦ τετάρτου θηρίου) στόν κόσμο.  Κατά τόν Ἀπόστολο δέ , «μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται (δηλαδή μέχρι νά φύγῃ ἀπό τή μέση ἐκεῖνος, πού τώρα ἐμποδίζει)΄ καί τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος» (Β΄ Θεσ. 2, 7-8).
Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δηλώνεται μέ τό λίθο τῆς προφητείας τῆς εἰκόνος πού «ἐτμήθη......ἐξ ὄρους ἄνευ χειρῶν καί ἐπάταξε τήν εἰκόνα» (Δαν. 2, 34)΄ τήν ἐλέπτυνε, τήν ἀφάνισε καί κατόπιν «ἐγενήθη ὄρος μέγα κάι ἐκπλήρωσε (γέμισε) πάσαν τήν γῆν» (στιχ. 35).  Στήν Ἀποκάλυψι σημαίνεται μέ τήν προφητεία περί χιλιετοῦς βασιλείας (20, 1-8). Τά χίλια ἕτη δηλώνουν τό πλῆθος τῶν ἑτῶν τῆς χριστιανικῆς περιόδου, δηλαδή «ὁ ἀπό τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως χρόνος μέχρι τῆς τοῦ Ἀντιχρίστου ἐλεύσεως», ὅπως ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας28 (28 PG 106, 409).
Καί πάλιν ἀναφέρουμε ὅτι, ὁ Προφήτης ναί μέν περιγράφει γεγονότα ἱστορικά καί προαναγγέλλει τήν ἵδρυσι τῆς βασιλείας τοῦ Μεσσία στή γῆ, ὅμως τό βλέμμα του ἐκτείνεται πολύ πιό πέρα ἀπό τή μεσσιανική περίοδο καί προφητεύει γεγονότα τῆς ἐσχατολογικῆς ἐποχῆς.

συνεχίζεται ....

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου