"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΥΝ «ΕΙΔΙΚΗΝ ΚΑΡΤΑΝ» ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
Ν λάβη θέσιν ΔΙΣ κα ρχιεπίσκοπος θηνν κ. ερώνυμος
Ν ποβληθ τ ρώτημα, ἐὰν κάρτα χ σχέσιν μ τν ντίχριστον κα τν 666 (᾿Εφημ. ᾿Ορθόδοξος Τύπος, 30-4-2010)

Σχόλιο klision: ῞Ως τότε, θά πρέπει κάθε πιστός νά ἐπαγρυπνεῖ, νά προσεύχεται καί νά δρᾶ μετά λόγου γνώσεως καί εὐθύνης. ῾Ο ἐφησυχασμός ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ!!!

Πρ μηνν «Ο.Τ.» νέδειξε

κατ δυναμικν τρόπον τν εσ -

βολν το ΑΜΚΑ ες τν ζωήν μας.

Στηριζόμενος ες γκυκλίους τν

μακαριστν ρχιεπισκόπων θη -

νν Σεραφεμ κα Χριστοδούλου

(κυρίως το πρώτου), λλ κα ες

νακοινώσεις τόσον τς ερς Συ-

νόδου (π μακαριστο Σεραφεμ)

σον κα το γίου ρους (δίαν

περίοδον μ ατν τν γκυκλίων

το μακαριστο Σεραφεμ) κατεβά-

λαμε προσπάθειαν δι ν μ πι-

κρατήση ΑΜΚΑ. Εθέως εχομεν

τονίσει τι ποτελε προπομπν το

666. καλέσαμεν τότε τν ερν

Σύνοδον ν λάβη θέσιν. ερ Σύ-

νοδος κα ρχιεπίσκοπος κινή-

θησαν ες ντίθετον κατεύθυνσιν

μ τς θέσεις τς ερς Συνόδου

κατ τν Σεραφειμικν περίοδον.

Διεκήρυξεν τι δν κινδυνεύει

πώλεια τς ψυχς μας π τν

ΑΜΚΑ. Εχε δ διαβεβαιώσει τι θ

ερίσκεται ες παγρύπνησιν. Τν

περίοδον το γνος το «Ο.Τ.»

δι τν μ πιβολν το ΑΜΚΑ

εχον γίνει πολλα «γωνιστικα»

συγκεντρώσεις κα διαφωτιστικα

μιλίαι, ς το πατρς Σαράντη Σα-

ράντου, ποος εχεν ντίθετον

ποψιν π τν Διοικοσαν κκλη-

σίαν. λίγους μ νας μετ τν πο-

χρεωτικν πιβο λν το ΑΜΚΑ τ

πουργεον σω τε ρικν, ταυτο-

χρόνως μ τς συγχωνεύσεις Δή-

μων κα Κοινοτήτων π τν κω-

δικν νομασίαν «Καλλικράτης», θ

προωθήση εδικν κάρταν δι τος

πολίτας, ες τν ποίαν θα περιλαμ-

βάνεται ριθμς φορολογικο

Μητρώου, ΑΜΚΑ, ατρικς Φά-

κελλος κάστου πολίτου κα πιστο

κα στοιχεα, τ ποα φυλάσσονται

ες τ δημοτολόγια κάστου Δήμου

κα κάστης Κοινότητος. Οσια-

στικς βαδίζομεν πρς τν λε-

κτρονικν ταυτότητα. λλωστε

εδικ κάρτα, τν ποίαν προωθε

τ πουργεον σωτερικν, θ φέ-

ρη «μικροτσίπ», ες τ ποον θ κα-

ταχωρηθον λα τ προαναφερό-

μενα στοιχεα. σως επουν κάποιοι

κα κάποια πιστ μέλη τς κκλη-

σίας τι δν κινδυνεύει ψυχή μας

π τν προωθουμένην λεκτρο-

νικν ταυτότητα, ποία θ δίδη

τν δυνατότητα ες λας τς βά-

σεις προσωπικν δεδομένων τς

Ερωπαϊκς νώσεως κα τν

ΗΠΑ, ν γνωρίζουν τ στοιχεα τν

πολιτν κα τν πιστν πιέζοντας

πλς να κουμπί. Τ ζήτημα εναι

ν ατ ταυτότης συνδέεται μ

τν ντίχριστον, δι τν ποον

μίλουν τόσον ποκάλυψις το

ω άννου, σον κα Πατέρες τς κ -

κλησίας. φείλει ρχιεπίσκοπος

κα Διοικοσα κκλησία ν πο-

βάλη τ ρώτημα, τ ποον εχε

διατυπώσει μακαριστς ρχιεπί-

σκοπος κυρς Σεραφεμ πρς τν

Πολιτείαν κατ τν περίοδον 1985–

1987. Ἐὰν δηλαδ λαι ατα α ξε-

λίξεις χουν σχέσιν μ τν 666. Κα

τ ρώτημα εχε τεθ πρς τν

πουργν σωτερικν τς Κυβερ-

νήσεως το . Παπανδρέου, μακα-

ρίτην γαμέμνονα Κουτσόγιωργα.

τελευταος εχεν παντήσει

ρνητικς. κτοτε μως διεγράφη

ναγραφ το θρησκεύματος ες

τς ταυτότητας, πεβλήθη ΑΜΚΑ

κα τώρα καθιερώνεται εδικ

κάρτα μ λα τ προσωπικά μας δε-

δομένα, κόμη κα τ ατρικά. να-

μένομεν τς θέσεις το ρχιεπι-

σκόπου κα τς ερς Συνόδου,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου