"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

῾Η συμπεριφορά τοῦ Δημητριάδος

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 30/4/2010
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
MΕΓΑΛΑΙ αἱ διαμαρτυρίαι ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου. Οἱ θεολόγοι τῆς ΠΕΘ ὑποστηρίζουν ὅτι μεθοδεύει τήν κατάργησιν τοῦ Ὁμολογιακοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐκκλησιαστικοί κύκλοι τῆς Βορείου Ἑλλάδος, προσκείμενοι εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, διαφωνοῦν μέ τάς πρωτοβουλίας του διά τήν μετάφρασιν τῶν ἱερῶν Κειμένων τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τήν δημοτικήν καί την ἀπόδοσίν των εἰς αὐτήν. Ὀρθόδοξοι πιστοί καί πνευματικοί ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀγωνίας διά τό μέλλον τοῦ Ἔθνους, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν ἐπιχειρουμένην πλαστογράφησιν τῆς Ἱστορίας διαφωνοῦν μαζί του, διότι ἔχει μετατρέψει τήν Ἀκαδημίαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βόλου εἰς προπύργιον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀλλά καί τοῦ ψευτοπροοδευτισμοῦ.....
Εἰς τήν Ἀκαδημίαν προσεκάλεσε καί τόν γνωστόν Καθηγητήν κ. Μουζέλην, ὁ ὁποῖος εἶναι πολέμιος τῆς σχέσεως Κράτους–Ἐκκλησίας καί ὁ ὁποῖος ἐπανηγύριζεν ὅταν ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Κων. Σημίτη προέβαινεν εἰς τήν διαγραφήν τοῦ Θρησκεύματος ἀπό τάς Ἀστυνομικάς ταυτότητας. Κατά σύμπτωσιν ὁ ἐκλεκτός προσκεκλημένος τοῦ Δημητριάδος κ. Μουζέλης εἶναι καί σύζυγος τῆς περιβοήτου εἰδικῆς Γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Παιδείας κ. Θάλειας Δραγώνα, ἡ ὁποία κατηγγέλθη ἀπό πολλάς πλευράς καί προσωπικότητας (Μίκης Θεοδωράκης κ.λπ) ὡς Ἐθνομηδενίστρια. Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Ὅτι ὁ Δημητριάδος ἔχει προσωπικάς φιλοδοξίας καί δίνει ἐξετάσεις εἰς τούς πολιτικούς ἐξουσιαστάς, διά να ἀναρριχηθῆ μελλοντικῶς εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν. Λησμονεῖ ὅμως ὅτι Ἀρχηγός τῆς Ζωῆς καί τῆς ὑλοποιήσεως τῶν φιλοδοξιῶν μας εἶναι ὁ Κύριός μας, ὁ ὁποῖος μᾶς κάμνει ἐπισκέψεις, ἀλλά δέν τάς λαμβάνομεν ὑπ᾽ ὄψιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου